Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2558
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

เพจร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
1.1 เอกสารเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ

 • เจตนารมณ์หลักของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตารางสรุปเจตนารมณ์รายมาตราของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ)
  • เล่ม 1 (บททั่วไป, ภาค 1 รากฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
  • เล่ม 2 (ภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง)
  • เล่ม 3 (ภาค 3 หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ)
  • เล่ม 4 (ภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง, บทสุดท้าย การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ, บทเฉพาะกาล)
 • ตารางประมวลผลการเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
 • ตารางการเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการร่างรัฐธรรมนูญ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 • ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... พร้อมด้วยรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
 • เล่ม 1 หนังสือนำ รายงานของคณะกรรมาธิการ และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
 • เล่ม 2 ผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... รายละเอียดการสงวนความเห็นของกรรมาธิการและการสงวนคำแปรญัตติของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
http://library2.parliament.go.th/giventake/cons2557.html
2

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
2.1 บทความวิชาการ โดย สำนักวิชาการ จำนวน 7 รายการ

 • แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในรัฐธรรมนูญ
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 : แก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ
 • หญ้าพลังงาน : หญ้าเนเปียร์
 • การพัฒนากฎหมายเพื่อรณรงค์การให้นมแม่ : การปฏิรูประบบสุขภาพ
 • ความผันผวนของตลาดหุ้นจีน
 • คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

2.2 คณะกรรมาธิการ สปช. จำนวน 1 รายการ

 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2558)
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
3

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
3.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 55-59/2558
3.2 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 67/2558

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557.html
4 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 22 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 16 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 104 ฉบับ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 6 รายการ

 • การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
 • การปฏิรูปการกีฬา
 • ระบบการออมเพื่อวัยชราภาพ
 • สิทธิชุมชน
 • สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • โครงสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 5 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2558 เรื่อง การดำเนินการเพื่อถอด พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตำรวจ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลและพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทย
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2558 เรื่อง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 29/2558 เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2558 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 105/2557

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • ความมั่นคงแห่งชาติทางด้านการเมือง
 • นวัตกรรม : ก้าวใหม่ SMEs สู่ธุรกิจยั่งยืน
 • การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

8

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก จำนวน 1 รายการ

 • อาเซียนและความมั่นคงทางทะเล (ASEAN and Maritime Security)
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html
9 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกันยายน 2558
9.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1829 - 1832
9.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1210 – 1217
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
10 สาระสังเขปหนังสือ เดือนกันยายน 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
11 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนกันยายน 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
12

KM สำนักวิชาการ
12.1 เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ

 • คู่มือองค์ความรู้สนับสนุนการดำเนินงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • หนังสือองค์ความรู้สนับสนุนการยกร่างรัฐธรรมนูญ

12.2 กิจกรรม

 • ประมวลภาพโครงการ “การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2558” กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ (วัน LO) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558
 • ประมวลภาพกิจกรรม "สันทนาการ วิชาการ สผ." ณ บริเวณห้องโถง สำนักวิชาการ

12.3 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • สปช. รายงานประชาชน เรื่อง "เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช."
 • ห้องสมุดดิจิทัลกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Smart Library – Smart User 
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ
 • คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/loday2015.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km-meeting.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

13

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
13.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
 • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
http://library2.parliament.go.th/library/group7.html

    5/10/2558

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์