Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 2 รายการ

 • ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
 • ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 (สำนักการประชุม)
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
2.1 บทความวิชาการ โดย สำนักวิชาการ จำนวน 14 รายการ

 • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 • ความปรองดอง : ก้าวแรกของการปฏิรูปประเทศ
 • หลอด LED: นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
 • การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง: ปัญหาสำคัญที่สังคมละเลย
 • การศึกษาของเด็กปฐมวัย หัวใจสำคัญของการศึกษา
 • ข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
 • การปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต: ภาคส่วนราชการ
 • การเข้าถึงบริการด้านคมนาคมของผู้พิการ
 • การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 • ธนาคารแรงงาน
 • ปฏิรูปสวัสดิการผู้สูงอายุ
 • รถยนต์พลังงานไฟฟ้านวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม
 • การควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการตลาดออนไลน์
 • แรงงานไทยปรับตัวอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
3

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
3.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 66-72/2558
3.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 6-11/2558

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html

4 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 21 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 18 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 116 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 1 รายการ

 • การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 4 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2558 เรื่อง การคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการดำเนินการต่อผู้ต้องรับผิด
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 40/2558 เรื่อง การได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2558 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 42/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 2

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ตอบโจทย์แบบไหนให้เหมาะกับประเทศไทยและเป็นสากล
 • คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ: คดีปราสาทพระวิหาร
 • นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2540-ปัจจุบัน

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 14 ฉบับที่ 159 (พฤศจิกายน 2558)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

8 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
8.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1838 - 1841
8.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1223 – 1226
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
     
     

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์