Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

เพจร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
1.1 เอกสารเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ

 • เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ พุทธศักราช 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี 58)
http://library2.parliament.go.th/giventake/cons2557.html
2

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
2.1 บทความวิชาการ โดย สำนักวิชาการ จำนวน 10 รายการ

 • การสร้างความปรองดอง : แสงสว่างส่องนำทางสังคมไทย
 • เด็กถูกทอดทิ้ง : ปัญหาที่สังคมต้องเยียวยา
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย
 • แลทวาย : ใครได้ประโยชน์
 • อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
 • ลี กวน ยู : กรณีศึกษาความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์
 • ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... การปฏิรูปเพื่อความโปร่งใสและสร้างวินัยทางการเงินการคลัง
 • อาชีวะก้าวไกล ไทยก้าวหน้า
 • คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC : การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

2.2 คณะกรรมาธิการ สปช. จำนวน 4 รายการ

 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 11 -15 พฤษภาคม 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 18 -22 พฤษภาคม 2558)
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
3 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
3.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 24-31/2558
3.2 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 33-42/2558
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557.html
4

เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 22 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 20 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 68 ฉบับ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558)
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 9 รายการ

 • การแพทย์แผนไทย
 • ระบบการเมือง
 • การจัดระบบแรงงานข้ามชาติ
 • รัฐธรรมนูญนิยม
 • คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 • การพัฒนาระบบทักษะใหม่และความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม
 • การรับมือผลกระทบภัยพิบัติตามธรรมชาติ
 • เด็กไทยกับการปฏิรูปการศึกษา
 • ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่

http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-royrueng.html

6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 10 รายการ

 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2557
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2558 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ และแต่งตั้งเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยและผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยในอัตราโครงสร้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 12/2558 เรื่อง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ในตำแหน่งต่อไป
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2558 เรื่อง การสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว
 • แก้คำผิดคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus

 • กระบวนการเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีมินดาเนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • มลพิษทางอากาศ: การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของไทย

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 14 ฉบับที่ 153 (พฤษภาคม 2558)
7.3 วารสารทรัพยากรบุคคล ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2558)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_hrj.html
8 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
8.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1811 - 1814
8.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1196 – 1199
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html

9

สาระสังเขปหนังสือ เดือนพฤษภาคม 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
10

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤษภาคม 2558

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

11

KM สำนักวิชาการ
11.1 กิจกรรม จำนวน 3 รายการ

 • โครงการสัมมนา " เครือข่ายปฏิบัติงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของ         ฝ่ายนิติบัญญัติ " ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558
 • รายงานผลการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง (ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2558)
 • ประมวลภาพกิจกรรมคณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักวิชาการ

11.2 การอบรมและสัมมนา จำนวน 2 รายการ

 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี เรื่อง "การปฏิรูปประเทศไทย"
 • เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 1
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km-meeting.html
12

กิจกรรมสำนักวิชาการ
12.1 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกงาน ณ กลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 • นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) (2 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2558)
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/main.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalpractice.html
13

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
13.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 1. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group3.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html
    5/6/2558

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์