Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2558
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
1.1 เอกสารประกอบการปฏิรูป จำนวน 1 รายการ

 • สาระสังเขปประเด็นการปฎิรูปประเทศไทยด้านนโยบายประชานิยมที่จะส่งผลต่อหนี้สาธารณะและการเพิ่มบทบัญญัติต่อความรับผิดชอบในโครงการ ประชานิยม 

1.2 บทความวิชาการ โดย สำนักวิชาการ จำนวน 8 รายการ

 • ถนนยางพารา : ทางรอดทางเลือกชาวสวนยาง
 • การบริหารจัดการขยะ : กรณีจังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานคร
 • การเลือกตั้งแบบประเทศเยอรมนี
 • กฎหมายกับการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกจ้าง
 • การเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาการคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย
 • การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)
 • สังคมไทยกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
 • การก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

1.3 ข้อมูลสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ

 • ทำเนียบสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557

1.4 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 รายการ

 • จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (ปักษ์แรก มีนาคม 2558)
 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 (ปักษ์หลัง มีนาคม 2558)

1.5 คณะกรรมาธิการ สปช. จำนวน 5 รายการ

 • วาระการปฏิรูปที่สำคัญและแนวทางการบริหารจัดการของ สปช.
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558)
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 16-20/2558
2.2 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 14-22/2558


http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557.html
3 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
3.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 32 ฉบับ
3.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 15 ฉบับ
3.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 55 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
4

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 12 รายการ

 • แนวทางการปฏิรูประบบการจัดการขยะของภาครัฐ
 • การสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • งบประมาณแบบสองขา
 • การปฏิรูปที่ดิน
 • พลังงานทดแทน
 • ข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
 • คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ซุปเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ)
 • การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • การปฏิรูปการเมือง : ปฏิรูประบบการเลือกตั้ง
 • การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ผ่านตู้ปณ. 9
 • การพัฒนาอุตสาหกรรมนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
 • พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรไทย
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-royrueng.html
5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 1 รายการ

 • คำสั่งที่ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 14 ฉบับที่ 151 (มีนาคม 2558)
6 .2 Academic Focus

 • องค์กรที่ควรจัดการเลือกตั้ง
 • เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) : นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่
 • การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข : แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข


http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html


http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

7

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
7.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1803-1806
7.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1188-1191

http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
8 สาระสังเขปหนังสือ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

9

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
10

เพจการวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 รายการ
1) ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย (ภายใน 30 เมษายน 2558)
2) แบบเสนอโครงการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ว.1) 

http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html

 

   
    3/4/2558

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์