Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมิถุนายน 2558
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

เพจร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
1.1 จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป จำนวน 2 รายการ

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 (ปักษ์หลัง เมษายน 2558)
 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 (ปักษ์แรก พฤษภาคม 2558)
http://library2.parliament.go.th/giventake/cons2557.html
2

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
2.1 บทความวิชาการ โดย สำนักวิชาการ จำนวน 10 รายการ

 • ผลกระทบของสารเคมีการเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค : แนวทางใน การควบคุมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของผู้ประกอบการ ภาคเกษตรกรรมและผู้บริโภค
 • เดินหน้าแก้ไขปัญหาสหกรณ์ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
 • จังหวัดจัดการตนเอง : แนวคิดในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การส่งออกของไทยในปัจจุบัน
 • ความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของแรงงานภาคการเกษตร
 • คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรม
 • การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • เงินแผ่นดิน
 • งบประมาณสองขา
 • เงินคงคลัง

2.2 คณะกรรมาธิการ สปช. จำนวน 4 รายการ

 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558)
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
3 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
3.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 32-41/2558
3.2 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 43-48/2558
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557.html
4

เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 20 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 26 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 72 ฉบับ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 7 รายการ

 • ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
 • "การศึกษา" กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
 • คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
 • พลังงานไฮโดรเจน
 • ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เงินนอกงบประมาณ
 • ธนาคารที่ดิน

http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-royrueng.html

6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 2 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 18/2558 เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตามกฏหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus

 • การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ขยะด้อยค่า : ประโยชน์ทางพลังงานที่คาดไม่ถึง
 • การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ : วาระแห่งชาติ

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 14 ฉบับที่ 154 (มิถุนายน 2558)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html
8 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
8.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1815 - 1819
8.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1200 – 1204
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html

9

สาระสังเขปหนังสือ เดือนมิถุนายน 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
10

KM สำนักวิชาการ
10.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 7 รายการ

 1. การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 2
 2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) หลักสูตรทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
 3. ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We Go)
 4. มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ
 5. การกำหนดทิศทางการศึกษาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2
 6. การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย
 7. การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกของไทย : ข้อค้นพบจากงานวิจัยและนัยเชิงนโยบาย
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

11

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 1. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group3.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
    2/7/2558

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์