Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2

เพจร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
2.1 เอกสารเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

 1. คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก : ทางออกที่ทุกคนต้องร่วมกันเลือก อนาคตประเทศไทย : เหตุใดประชาชนต้องมาร่วมกันประชาเสวนาหาทางออกให้ประเทศ
 2. รัฐธรรมนูญใหม่ที่คนไทยปรารถนา
http://library2.parliament.go.th/giventake/cons2557.html
3

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
3.1 บทความวิชาการ โดย สำนักวิชาการ จำนวน 11 รายการ

 • ลี กวน ยู : ความสำเร็จของการสร้างชาติด้วยการเมือง
 • บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 111 (8) ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ตอน 1)
 • ความเหลื่อมล้ำ
 • การแก้ไขปัญหาการทุจริตผ่านบทเรียนของอินโดนีเซีย
 • ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย : แนวทางแก้ไข
 • เพศสภาพ
 • ปาล์มน้ำมัน : ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการผลิตไฟฟ้า
 • จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการ
 • AIIB : แหล่งเงินทุนใหม่ของไทยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • วิกฤติหนี้กรีซ
 • การประมงที่ผิดกฎหมาย จากวิกฤติสู่การปฏิรูปประเทศ

3.2 คณะกรรมาธิการ สปช. จำนวน 4 รายการ

 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558)
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
4 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
4.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 42-47/2558
4.2 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 49-61/2558

 

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557.html

5

เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
5.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 25 ฉบับ
5.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 24 ฉบับ
5.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 83 ฉบับ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558)
6

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 8 รายการ

 • เยาวชนกับการปฏิรูปประเทศไทย
 • สภาเด็กและเยาวชน
 • การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง
 • การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • ค่านิยมที่พึงประสงค์
 • การออกเสียงประชามติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • การปฏิรูปเกษตรกรรมไทย
 • การปฏิรูปการเลือกตั้งของไทย

http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-royrueng.html

7

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 6 รายการ

 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2558 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 20/2558 เรื่อง ระงับการ   สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2558 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

8

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
8.1 Academic Focus

 • ระบอบประชาธิปไตยของไทยกับกระแสประชาธิปไตยโลก
 • แชร์ลูกโซ่ : รูปแบบหนึ่งของธุรกิจการเงินนอกระบบกับความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
 • สร้างตราสินค้า รุกตลาด AEC
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html
9

E-Book ผลงานของรัฐสภา
9.1 รายงานทางวิชาการ ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (Parliament Budget Office: PBO) จำนวน 4 รายการ

 • กรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของฝ่ายบริหาร
 • การศึกษาวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • สถิติข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • สรุปภาพรวมเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 - 2559 จำแนกตามส่วนราชการ 
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookspa.html
10 ฐานข้อมูลออนไลน์ (ทดลองใช้ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558)
10.1 Cambridge Law Reports (CLR)
10.2 Cambridge Books Online (CBO)

http://ebooks.cambridge.org/clr/

http://ebooks.cambridge.org/
11 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
11.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1820 - 1823
11.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1205 – 1208
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
12 สาระสังเขปหนังสือ เดือนกรกฎาคม 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
13 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
14

KM สำนักวิชาการ
14.1 เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ

 • แผนการจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • รายละเอียดการส่งผลงานเข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2558

14.2 การอบรมและสัมมนา จำนวน 6 รายการ

 • โครงการสัมมนา “เครือข่ายปฏิบัติงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ”
 • วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง
 • ความมุ่งหวังอาเซียน: ห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน (ASEAN Aspirations: Libraries for Sustainable Advancement)
 • การจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล : ประเด็นที่ควรรู้ และการสร้างเครือข่าย
 • การเสริมสร้างสุขภาพสตรี สว. กทม.
 • ห้องสมุด ประชาชน สังคม: การบรรจบกันเพื่อความรู้ (Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge)

14.3 ประมวลภาพกิจกรรมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ

 • กิจกรรมโครงการสัมมนา “เครือข่ายปฏิบัติงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ” ของสำนักวิชาการ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

 

 

 

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km-meeting.html

    14/8/2558

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์