Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมกราคม 2558
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
1.1 บทความวิชาการ โดย สำนักวิชาการ จำนวน 7 รายการ

 • การปฏิรูปด้านสาธารณสุข
 • นโยบายด้านสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตของคนไทย
 • การสร้างความปรองดอง : แสงสว่างส่องนำทางสังคมไทย
 • รถไฟฟ้า 10 สาย : ระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร
 • การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • มูลเหตุของการมีวุฒิสภาและที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
 • การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย

1.2 ข้อมูลแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย 11 ด้าน โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-17 ตุลาคม 2557
 • ข้อมูลระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2557
 • ข้อมูลระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2557
 • ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2557
 • ข้อมูลระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2557
 • ข้อมูลระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2557
 • ข้อมูลระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2557
 • ข้อมูลระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2557

1.3 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 รายการ

 • จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ปักษ์แรก มกราคม 2558) และปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ปักษ์หลัง มกราคม 2558)

1.4 คณะกรรมาธิการ สปช. จำนวน 5 รายการ

 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 12 - 16 มกราคม 2558)
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 3-8/2558
2.2 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 1-8/2558


http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557.html
3 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
3.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 18 ฉบับ
3.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 29 ฉบับ
3.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 29 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2558)
4 ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
4.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557
4.2 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 124,127/2557 และฉบับที่ 1,2/2558
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
5 E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
5.1 วารสารทรัพยากรบุคคล
 • ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ (เมษายน 2557)
 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2557)
 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2557)
 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กันยายน – ตุลาคม 2557)

5.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 14 ฉบับที่ 150 (กุมภาพันธ์ 2558)


http://library2.parliament.go.th/ejorunal/e_hrj.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

6 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนมกราคม 2558
6.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1793-1798
6.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1178-1183
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
7 สาระสังเขปหนังสือ เดือนธันวาคม 2557 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
8 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2557 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

9

กิจกรรมสำนักวิชาการ
9.1 กิจกรรม      
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการและบุคคลในวงงานรัฐสภา ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 17 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณห้องสมุดรัฐสภา ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 3
9.2 ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา
ประมวลภาพ Mr. Woojin Noh, Mr. Kim Sunghun และ Mr. Yoon Seokcheol จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา วันที่ 8 ธันวาคม 2557

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/main.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/activities.html


http://library2.parliament.go.th/wichakarn/visitnal.html

10

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
10.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group6.html

 

   
    3/2/2558

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์