Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
1.1 บทความวิชาการ โดย สำนักวิชาการ จำนวน 9 รายการ

 • ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งควรสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่
 • การปฏิรูประบบราชการ
 • กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ และการสร้างเสริมสุขภาพในทุกนโยบายของรัฐ (การปฏิรูปด้านสาธารณสุข)
 • การปฏิรูปประเทศไทยกับทิศทางการพัฒนา SMEs
 • ติดตามความก้าวหน้าและทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)
 • การทุจริตเชิงนโยบาย
 • เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) เพื่อการปฏิรูปภาคเกษตร
 • การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง

1.2 ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 รายการ

 • ข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2558)
 • ข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 • ระเบียบสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
 • ระเบียบสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2558

1.3 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 รายการ

 • ปฏิทินแผนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 • จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
  • ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ปักษ์แรก กุมภาพันธ์ 2558)
  • ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2558)

1.4 คณะกรรมาธิการ สปช. จำนวน 5 รายการ

 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 19 - 23 มกราคม 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558)
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 9-15/2558
2.2 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 9-13/2558


http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557.html
3 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
3.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 22 ฉบับ
3.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 23 ฉบับ
3.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 40 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
4 Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ
4.1 ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. 2558
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
5 E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก จำนวน 1 รายการ
5.1 ธุรกิจกาสิโน

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 วารสารทรัพยากรบุคคล

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557)

6.2 Academic Focus

 • พลังงานสะอาด ทางเลือกใหม่คนไทย
 • การใช้ความรุนแรงในครอบครัว : กฎหมายช่วยได้


http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_hrj.htmlhttp://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

7

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
7.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1799-1802
7.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1184-1187

http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
8 สาระสังเขปหนังสือ เดือนมกราคม 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

9

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมกราคม 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
10

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
10.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
 • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

 

   
    6/3/2558

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์