Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนธันวาคม 2558
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 5 รายการ

 • ระเบียบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
 • ระเบียบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
 • ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
 • ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรรมาธิการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
 • ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของประธานสภาและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2

เพจบทความวิชาการ (Hot Issue) โดย สำนักวิชาการ จำนวน 22 รายการ

 • “หน้าที่ของรัฐ” แนวคิดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
 • รัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันไม่ได้
 • การควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการตลาดออนไลน์
 • รถยนต์พลังงานไฟฟ้านวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ร่างพระราชบัญญัติมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง : การปฏิรูปด้านกลไกและการบริหารจัดการ
 • การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม: การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทาง  การค้า
 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 • เหตุใดต้องยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542
 • วิเคราะห์ จุดต่าง ประชารัฐ-ประชานิยม
 • แรงงานไทยปรับตัวอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC
 • คาร์บอนเครดิตกับปัญหาทางกฎหมาย
 • ป่าไม้ : แหล่งกำเนิดและความสมดุลของชีวิต
 • คณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • ข้อเสนอขององค์กรอิสระต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
 • ไอเอส (IS) : กลุ่มก่อการร้ายที่โลกต้องจับตามอง
 • การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อฟังความคิดเห็นโดยไม่มีการลงมติ
 • ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก
 • กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ กับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
 • การถอดถอนออกจากตำแหน่ง แนวคิดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 • มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 • ระบบรถไฟชินคันเซ็น : สุดยอดแห่งเทคโนโลยีความปลอดภัยทางราง
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-article.html
3

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
3.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 73-76/2558
3.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 12-14/2558

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html

4 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 22 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 7 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 131 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 7 รายการ

 • การคุ้มครองผู้บริโภค
 • วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
 • การประกันสังคม
 • ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)
 • เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 6 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 43/2558 เรื่อง โอนสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 44/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 45/2558 เรื่อง การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 15/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 17/2558 เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 10 รายการ

 • การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • การส่งผู้ร้ายข้ามแดน: ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
 • มาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน
 • รถยนต์แห่งชาติ : กรณีศึกษารถยนต์แห่งชาติประเทศเกาหลีใต้และประเทศมาเลเซีย
 • การปฏิรูปภาคเกษตร
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
 • คลัสเตอร์ : การรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อการแข่งขัน
 • พรรคการเมืองกับกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศไทย
 • เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 14 ฉบับที่ 160 (ธันวาคม 2558)

7.3 วารสารทรัพยากรบุคคล

 • ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2558)
 • ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2558)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html


http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html


http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_hrj.html

8 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนธันวาคม 2558
8.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1842 - 1845
8.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1227 – 1230
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
9

สรรสาระกับคนวิชาการ  จำนวน 1 รายการ

 • นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/digest.html
10 สาระสังเขปหนังสือ เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
11 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
12

KM สำนักวิชาการ
12.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 2 รายการ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 • ห้องสมุดดิจิทัล: ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library: Best Practice and Pit Fall)
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
13

กิจกรรมสำนักวิชาการ
13.1 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกงาน ณ กลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 3 คณะ

 • นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (18 มกราคม – 18 มีนาคม 2559)
 • นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6 มกราคม – 9 มีนาคม 2559)
 • นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (4 มกราคม – 31 มีนาคม 2559)
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/main.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalpractice.html
14 เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
14.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
    7/1/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์