Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2558
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

เพจร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
1.1 เอกสารเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ

 • ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย... (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ)
http://library2.parliament.go.th/giventake/cons2557.html
2

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี     (คณะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
3

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
3.1 เอกสารประกอบงาน “สปช.รายงานประชาชน : เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช.” จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จำนวน 27 รายการ

 1. การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 2. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ
 3. ข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว
 4. วาระปฏิรูปที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 5. วาระปฏิรูปที่ 2 : แผนปฏิรูปการเข้าสู่อำนาจ/ระบบพรรคการเมือง
 6. วาระปฏิรูปที่ 3 : การปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
 7. วาระปฏิรูปที่ 4 : การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : การปฏิรูประบบงบประมาณ
 8. วาระปฏิรูปที่ 4 : การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา
 9. วาระปฏิรูปที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ
 10. วาระปฏิรูปที่ 8 : การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี
 11. วาระปฏิรูปที่ 9 : การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
 12. วาระปฏิรูปที่ 12 : การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม : การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า
 13. วาระปฏิรูปที่ 19 : แผนปฏิรูปการกีฬา
 14. วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 15. วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 16. วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 17. วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 18. วาระปฏิรูปที่ 26 : การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน
 19. วาระปฏิรูปที่ 28 : การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง : การศึกษาธนาคารที่ดิน
 20. วาระปฏิรูปที่ 28 : การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง : แผนปฏิรูป สัมมาชีพชุมชน
 21. วาระปฏิรูปที่ 28 : การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง : สิทธิชุมชน ในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
 22. วาระพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 23. วาระปฏิรูปพิเศษ 1 : วิสาหกิจเพื่อสังคม
 24. วาระปฏิรูปพิเศษ 2 : การปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
 25. วาระปฏิรูปพิเศษ 3 : การปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่
 26. วาระปฏิรูปพิเศษ 4 : การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ
 27. วาระปฏิรูปพิเศษ 5 : การปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการ พระพุทธศาสนา

3.2 บทความวิชาการ โดย สำนักวิชาการ จำนวน 4 รายการ

 1. บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 111 (8)   ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ตอนจบ)
 2. การยุบพรรคการเมือง
 3. จริยธรรมในภาคธุรกิจ
 4. ปัญหาขอทานเด็ก : ผลพวงของการพัฒนาที่ไม่สมดุล

3.3 คณะกรรมาธิการ สปช. จำนวน 5 รายการ

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558)
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2558)
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558)
 4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2558)
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558)
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
4 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
4.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 48-54/2558
4.2 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 62-66/2558

 

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557.html

5

เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
5.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 18 ฉบับ
5.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 26 ฉบับ
5.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 92 ฉบับ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)
6

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 8 รายการ

 • คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)
 • พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
 • ปฏิรูปวัฒนธรรมให้เป็นทุนทางสังคม
 • ภาษีสิ่งแวดล้อม
 • ระบบสหกรณ์
 • กองทุนการออมชุมชน
 • สวัสดิการสุขภาพ
 • พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-royrueng.html

7

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 2 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 25/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

8

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
8.1 Academic Focus จำนวน 1 รายการ

 • กฎหมายค้ำประกันและการจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติม : ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ำ ประกันและผู้จำนอง

8.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา

 • ปีที่ 14 ฉบับที่ 155 (กรกฎาคม 2558)
 • ปีที่ 14 ฉบับที่ 156 (สิงหาคม 2558)
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html
9

สรรสาระกับคนวิชาการ  จำนวน 1 รายการ

 • สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/digest.html
10 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558
10.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1824 - 1828
10.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1209 – 1213
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
11 สาระสังเขปหนังสือ เดือนสิงหาคม 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
12 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนสิงหาคม 2558 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
13

KM สำนักวิชาการ
13.1 กิจกรรม

 • โครงการ “การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2558” กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ (วัน LO) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558

13.2 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/loday2015.html

 


http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

14

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
14.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
 3. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
 4. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
http://library2.parliament.go.th/library/group7.html

    1/9/2558

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์