Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
1.1 บทความวิชาการ จำนวน 10 รายการ

 • ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) การจัดตั้งสำนักงบประมาณรัฐสภาของไทย
 • การปฏิรูปชาวนาไทย
 • ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
 • การปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย
 • ปฏิรูปคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
 • รถไฟรางคู่ : การปฏิรูประบบรางสุ่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนกับการรองรับ AEC

1.2 ข้อมูลสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ

 • สภาปฏิรูป

1.3 ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 รายการ

 • ข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557

1.4 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 รายการ

 • ประกาศสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 • เทียบความต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับ พุทธศักราช 2550 ที่มีการแก้ไข พร้อมเหตุผลโดยสังเขป [กลุ่มงานประธานรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 21-28/2557
2.2 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 7-8/2557

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557.html
3 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
3.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 33 ฉบับ
3.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 25 ฉบับ
3.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 5 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557)
4 Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 2 รายการ
4.1 ข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
4.2 ประกาศสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
5 เว็บเพจข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550
ครั้งที่ 22-27
http://library2.parliament.go.th/giventake/cons2540-2550.html
6 E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก จำนวน 1 รายการ
6.1 รวมบทความเก้าเรื่องเกี่ยวเนื่องการเมืองไทย พ.ศ. 2556
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 13 ฉบับที่ 147 (พฤศจิกายน 2557)
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html
8 สรรสาระกับคนวิชาการ  จำนวน 1 รายการ
8.1 กลุ่มประเทศ BRICS
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/digest.html
9 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
9.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1786-1789
9.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1171-1174
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
10

สาระสังเขปหนังสือ เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2557

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

11

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนกันยายน 2557

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

12

กิจกรรมสำนักวิชาการ
12.1 กิจกรรม       
ประมวลภาพกิจกรรมแนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT) และระบบสารสนเทศบริหารงานข้อมูลเพื่อการปฏิรูป ในช่วงระยะเวลาการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบหน้าจอสัมผัส (iPad) ให้แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557

12.2 ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา
คณะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/activities.html

 

 

 

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/visitnal.html

13

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
13.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
13.1.1 กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
13.1.2 กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
13.1.3 กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group4.html
http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html
    3/12/2557

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์