Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
1.1 ประกาศ ฉบับที่ 1-23/2557
1.2 คำสั่ง ฉบับที่ 1-13/2557
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา ปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ)
2.1 วุฒิสภา ครั้งที่ 1-2/2557
http://library2.parliament.go.th/giventake/sn2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/sndoc2557.html
3 Give and Take ฐานข้อมูลห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 3 รายการ
3.1 พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2557
3.2 พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2557
3.3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
4 E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนักวิชาการ จำนวน 1 รายการ
4.1 ภูมิภาคนิยมกับอาเซียน (Regionalism and Asia)
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

5

E-Research ผลงานวิจัยของรัฐสภา
5.1 ทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในภาวะอุทกภัย พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_research.html
6 E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 13 ฉบับที่ 141 (พฤษภาคม 2557) และฉบับที่ 142 (มิถุนายน 2557)
6.2 Academic Focus ประจำเดือน เมษายน 2557 "สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมของประทศไทย"

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

7 สรรสาระกับคนวิชาการ จำนวน 2 รายการ
7.1 วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
7.2 รัฐประหารในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/digest.html
8 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html

9

สาระสังเขปหนังสือ เดือนเมษายน 2557 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
10 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนเมษายน 2557 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

11

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
- กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
- กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group3.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html
    5/6/2557

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์