Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 รัฐธรรมนูญและธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
http://library2.parliament.go.th/giventake/thaicons.html
2 ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
1.1 ประกาศ ฉบับที่ 67-116/2557
1.2 คำสั่ง ฉบับที่ 66-108/2557
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
3

E-Research ผลงานวิจัยของรัฐสภา
3.1 กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_research.html

4

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
4.1 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 13 ฉบับที่ 144 (สิงหาคม 2557)
4.2 Academic Focus

  • รถไฟรางคู่ : ระบบรางที่รอการพัฒนา
  • กฎหมายติดตามทวงหนี้อย่างเป็นธรรม : กฎหมายความหวังของลูกหนี้

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

5

สรรสาระกับคนวิชาการ จำนวน 1 รายการ
5.1 เลขประจำตัวประชาชน
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/digest.html
6 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html

7 สาระสังเขปหนังสือ เดือนมิถุนายน 2557 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
8 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2557 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

9

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
9.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group7.html
    5/8/2557

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์