Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนธันวาคม 2557
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
1.1 บทความวิชาการ จำนวน 3 รายการ

  • บัณฑิตไทย ไม่โกง
  • ปฏิรูปสื่อ : เสรีภาพของสื่อมวลชน
  • การปฏิรูปด้านเด็กและเยาวชน : ปัญหาวัยรุ่นติดเหล้า
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 29-33/2557 และครั้งที่ 1-2/2558
2.2 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 9-13/2557

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557.html
3 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
3.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 25 ฉบับ
3.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 34 ฉบับ
3.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 15 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
4 ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
4.1 คำสั่ง ฉบับที่ 120-126/2557
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
5 E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
5.1 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 13 ฉบับที่ 148 (ธันวาคม 2557) และปีที่ 14 ฉบับที่ 149 (มกราคม 2558)
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html
6 สรรสาระกับคนวิชาการ  จำนวน 1 รายการ
6.1 รู้ทันอีโบลา
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/digest.html
7 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนธันวาคม 2557
7.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1790-1792
7.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1175-1177
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
8 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนตุลาคม 2557 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

9

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
9.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
(1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(2) กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
(3) กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
(4) กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
(5) กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
(6) กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
http://library2.parliament.go.th/library/group4.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
http://library2.parliament.go.th/library/group7.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html
    6/1/2558

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์