Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนตุลาคม 2556
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 หน้าหลักสำนักวิชาการ

http://www.parliament.go.th/library

2 E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนักวิชาการ จำนวน 1 รายการ
2.1 รายงานการศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ด้านบริการวิชาการ ด้านวิจัย ด้านห้องสมุด ด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

3 E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
3.1 Academic Focus ประจำเดือน ตุลาคม 2556
     (1) พุกาม : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ
     (2) วิกฤตยางพารา
3.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 134 (ตุลาคม 2556)
3.3 บทสรุปรายงานวิจัยสำหรับสมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการ เดือนตุลาคม 2556

http://library2.parliament.go.th/ejournal/ejournal.html
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ra.html

4

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา ปีที่ 3
(สมัยสามัญทั่วไป)
4.1 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 17-21/2556
4.2 วุฒิสภา ครั้งที่ 14-20/2556
4.3 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13-15/2556http://library2.parliament.go.th/giventake/hr24.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/sn2556.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/sapa2554.html

5

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนตุลาคม 2556 http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
6 สาระสังเขปหนังสือ เดือนสิงหาคม 2556 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

7

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2556 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
8 KM สำนักวิชาการ
8.1 นิทรรศการองค์ความรู้ เนื่องในการจัดงานวันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (วัน LO) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2556
8.2 การอบรมและสัมมนาของสำนักวิชาการ จำนวน 1 รายการ
     (1) การบริหารห้องสมุดอย่างรู้เท่าทัน

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

9

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
9.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
10 กิจกรรมสำนักวิชาการ
10.1 นักศึกษาฝึกงาน    นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝึกงาน ณ
กลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างวันที่
7 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/main.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalpractice.html

 

 

5/11/2556

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์