Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2556
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก จำนวน 1 รายการ
1.1 การประมวลบทสัมภาษณ์นักวิจัยสาขาวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของรัฐสภา
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
2.1 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 19-27/2556
2.2 วุฒิสภา ครั้งที่ 15-22/2556
2.3 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3/2556


http://library2.parliament.go.th/giventake/hr24.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/sn2556.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/sapa2554.html
3 E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
3.1 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 127 (มีนาคม 2556)
3.2 บทสรุปรายงานวิจัยสำหรับสมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการ เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2556

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ra.html

4

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนมีนาคม 2556

http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html

5

สาระสังเขปหนังสือ เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2556 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

6

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2556 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
7 กิจกรรมสำนักวิชาการ
7.1 ประมวลภาพพิธีเปิดการอบรมคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์เพื่อจารึกลงในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจำลอง
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/main.html
8 เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
8.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

 

 

3/4/2556

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์