Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมิถุนายน 2556
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 หน้าหลักสำนักวิชาการ จำนวน 1 รายการ
1.1 แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลทางวิชาการ
http://library2.parliament.go.th/library/home.html
http://library2.parliament.go.th/library/text_pdf/bas-servform.pdf
2 E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
2.1 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 130 (มิถุนายน 2556)
2.2 บทสรุปรายงานวิจัยสำหรับสมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการ เดือนมิถุนายน 2556

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ra.html
3 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html

4

สาระสังเขปหนังสือ เดือนพฤษภาคม 2556

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

5

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤษภาคม 2556 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

6

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
6.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
7 กิจกรรมสำนักวิชาการ
7.1 กิจกรรม
1) ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) ประมวลภาพกิจกรรมแข่งขันประกวดคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์เพื่อจารึกลงในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจำลอง รอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556
7.2 ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา  
ประมวลภาพการเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา ของ นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/main.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/activities.html


 

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/visitnal.html

 

 

9/7/2556

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์