Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก จำนวน 2 รายการ
1.1 รายงานการศึกษาเรื่อง การสนับสนุนงานด้านวิจัยและด้านวิชาการต่อสมาชิกรัฐสภา กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี
1.2 เอกสารสรุปการสัมมนาสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย ก้าวไกล หรือ ไล่หลัง" ภายใต้โครงการศึกษา "รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย"
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา ปีที่ 3
(สมัยสามัญทั่วไป)
2.1 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1/2556
2.2 วุฒิสภา ครั้งที่ 1/2556http://library2.parliament.go.th/giventake/hr24.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/sn2556.html
3 Give and Take ฐานข้อมูลห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 2 รายการ
3.1 พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556
3.2 ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
(คณะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html

4

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
4.1 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 131 (กรกฎาคม 2556)
4.2 บทสรุปรายงานวิจัยสำหรับสมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการ เดือนกรกฎาคม 2556

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ra.html

5

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html

6

สาระสังเขปหนังสือ เดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2556 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
7 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมิถุนายน 2556

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

 

 

13/8/2556

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์