Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมกราคม 2556
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 กฎหมายที่น่าสนใจสำหรับสมาชิกรัฐสภา
1.1 ข้อบังคับการประชุมสภา
1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1.4 ประมวลกฎหมาย
1.5 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
1.6 กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
1.7 กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
1.8 กฎหมายอื่น ๆ
http://library2.parliament.go.th/library/law.html
2 E-Book ผลงานของรัฐสภา จำนวน 1 รายการ
2.1 บทความวิชาการดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง บทบาทของวุฒิสภาในการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา โดยพันตำรวจเอก สนธยา แสงเภา สมาชิกวุฒิสภา/สรรหาภาคเอกชน


http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookspa.html

3 E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก จำนวน 1 รายการ
3.1 การปฏิรูปรัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (Parliamentary Reform : Comparative Perspectives) เอกสารสรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14 โดย กลุ่มงานบริการวิชาการ 1, 2 และ 3
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

4

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
4.1 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3-10/2556
4.2 วุฒิสภา ครั้งที่ 3-9/2556
4.3 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2556
http://library2.parliament.go.th/giventake/hr24.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/sn2556.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/sapa2554.html

5

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
5.1 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 125 (มกราคม 2556)
5.2 บทสรุปรายงานวิจัยสำหรับสมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการ เดือนมกราคม 2556

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ra.html

6

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนมกราคม 2556 http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html

7

สาระสังเขปหนังสือ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2555

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

8

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนกันยายน และตุลาคม 2555 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
9 เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
9.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

 

 

5/2/2556

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์