Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก จำนวน 1 รายการ
1.1 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดย คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html
2 คณะกรรมาธิการสามัญ
2.1 คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24
2.2 คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา

http://library2.parliament.go.th/giventake/committee24th.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/committee-sn2554.html
3 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
3.1 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 11-18/2556
3.2 วุฒิสภา ครั้งที่ 10-14/2556
3.3 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2/2556


http://library2.parliament.go.th/giventake/hr24.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/sn2556.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/sapa2554.html

4

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
4.1 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 126 (กุมภาพันธ์ 2556)


http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

5

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html

6

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2555 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
7 เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
7.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

 

 

13/3/2556

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์