Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนตุลาคม 2555
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 Give and Take ฐานข้อมูลห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ
1.1 ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2 คณะกรรมาธิการสามัญ
2.1 คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24
2.2 คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา


http://library2.parliament.go.th/giventake/committee24th.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/committee-sn2554.html

3 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา ปีที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป)
3.1 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 18-27/2555
3.2 วุฒิสภา ครั้งที่ 14-20/2555
3.3 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2/2555http://library2.parliament.go.th/giventake/hr24.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/sn2555.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/sapa2554.html

4

E-Book ผลงานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น จำนวน 1 รายการ
4.1 งานวิจัย เรื่อง ตามรอยเสด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในพื้นที่ฝั่งธนบุรี : ศึกษาจากพงศาวดารและสถานที่จริง

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookoth.html

5

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
5.1 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 11 ฉบับที่ 122 (ตุลาคม 2555)
5.2 บทสรุปรายงานวิจัยสำหรับสมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการ เดือนตุลาคม 2555
5.3 สารวุฒิสภา ปีที่ 20 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2555)


http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ra.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/ejournal.html

6

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนตุลาคม 2555 http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html

7

สาระสังเขปหนังสือ เดือนกรกฎาคม 2555 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

8

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมิถุนายน 2555 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

9

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
9.1 โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิชาการ
9.2 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
9.3 ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการใช้หอสมุดรัฐสภา พ.ศ. 2543
http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html
http://library2.parliament.go.th/library/structure.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html http://library2.parliament.go.th/library/nalrule.html

 

 

6/11/2555

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์