Web update สำนักวิชาการ

     
 
รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2553
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานข้อมูลห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ
1.1 ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553

http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html

2

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
2.1 บทความวิจัยสำหรับสมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการ เดือนกันยายน 2553
2.2 วารสารการจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2551-2552)
2.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 97 (กันยายน 2553)
2.4 สารวุฒิสภา ปีที่ 18 ฉบับที่ 6,7,8 (มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม 2553)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ra.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_kmjn.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/ejournal.html

3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนักวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
3.1 เอกสารวิชาการ เรื่อง รัฐสภาสหราชอาณาจักร : สภาสามัญ สภาขุนนาง หน่วยงานสนับสนุน

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookwck.html

4

E-Book ผลงานพันธมิตร จำนวน 1 รายการ
4.1 รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การทูตรัฐสภากับการกอบกู้วิกฤติศรัทธาไทย โดยที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร)

http://library2.parliament.go.th/ebook/ebook.html
5

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา ปีที่ 3 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
5.1 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ครั้งที่ 8-15/2553
5.2 วุฒิสภา ครั้งที่ 6-10/2553
5.3 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2-3/2553
http://library2.parliament.go.th/giventake/hr.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/sn.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/sapa.html

6

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกันยายน 2553 http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html

7

สารบัญวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 89 ชื่อ http://library2.parliament.go.th/journal/journalmain.html

8

สาระสังเขปหนังสือ เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2553

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

9

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2553 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
10
ดัชนีบทความวารสาร เดือนสิงหาคม 2553 http://library2.parliament.go.th/indexing/indexing.html
11
รายการทรัพยากรใหม่ เดือนสิงหาคม 2553

http://library2.parliament.go.th/resource/res53.html

12
กิจกรรมสำนักวิชาการ
12.1 ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 คณะ
12.2 นักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 2 คน
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/main.html
13

รวมลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ จำนวน 1 รายการ
13.1 วารสารวิจัยรามคำแหง

http://library2.parliament.go.th/library/link.html
14
รายการบทความวารสารด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ http://librarymb.parliament.go.th/snacm/journal_simple_search.jsp

 

 

4/10/2553

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์