Web update สำนักวิชาการ

     
 
รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2552
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 จำนวน 1 รายการ
1.1 แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 : ศึกษากรณีปราสาทพระวิหาร

http://library2.parliament.go.th/giventake/con2550-2.html

2

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
2.1 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ครั้งที่ 7-14/2552
2.2 วุฒิสภา ครั้งที่ 6-9/2552
2.3 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2-3/2552
http://library2.parliament.go.th/giventake/hr.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/sn.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/sapa.html

3

E-Journal วารสารรัฐสภา
3.1 สารวุฒิสภา

  • ปีที่ 17 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2552)
  • ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2551)
  • ปีที่ 14 ฉบับที่ 1-9 (มกราคม-กันยายน 2549)
  • ปีที่ 13 ฉบับที่ 7-12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2548)

3.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 (กันยายน 2552)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/ejournal.html

4

KM สำนักวิชาการ จำนวน 2 รายการ
4.1 นิทรรศการของสำนักวิชาการ เนื่องในการจัดงานวันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (วัน LO) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2552
4.2 ประชาสัมพันธ์ผลรางวัล การสร้างสรรค์องค์ความรู้ เนื่องในงานสัปดาห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ ( LO) ประจำปี 2552

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

5

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกันยายน 2552

http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html

6

สารบัญวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 97 ชื่อ

http://library2.parliament.go.th/journal/journalmain.html

7

สาระสังเขปหนังสือ เดือนกรกฎาคม 2552

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

8

รายการทรัพยากรใหม่ เดือนสิงหาคม 2552

http://library2.parliament.go.th/resource/res52.html

9

ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart_files/slide0004.html

10
ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา การศึกษาดูงานในและต่างประเทศ และนักศึกษาฝึกงาน
10.1 ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 คณะ
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/visitor.html

 

 

6/10/2552

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์