Web update สำนักวิชาการ

     
 
รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2552
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

หน้าหลักสำนักวิชาการ จำนวน 1 รายการ
1.1 นิทรรศการ ” พระแม่แห่งสยาม”

http://library2.parliament.go.th/library/home.html

2

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
2.1 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ครั้งที่ 1-6/2552
2.2 วุฒิสภา ครั้งที่ 1-5/2552
2.3 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2552
http://library2.parliament.go.th/giventake/hr.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/sn.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/sapa.html

3

 

E-Journal วารสารรัฐสภา
3.1 สารวุฒิสภา ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2552)
3.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 84 (สิงหาคม 2552)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/ejournal.html

4

 

KM สำนักวิชาการ จำนวน 2 รายการ
4.1 โครงการ การจัดงานวันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (วัน LO) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2552
4.2 แผนการจัดการความรู้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

5

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2552

http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html

6

สารบัญวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 61 ชื่อ

http://library2.parliament.go.th/journal/journalmain.html

7

สาระสังเขปหนังสือ เดือนมิถุนายน 2552

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

8

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมิถุนายน 2552

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

9

รายการทรัพยากรใหม่ เดือนกรกฎาคม 2552

http://library2.parliament.go.th/resource/res52.html

10
ดัชนีบทความวารสาร เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2552 http://library2.parliament.go.th/indexing/indexing.html

11

รวมลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ จำนวน 1 รายการ

http://library2.parliament.go.th/library/link.html

12

รายการบทความวารสารด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

http://librarymb.parliament.go.th/snacm/journal_simple_search.jsp

13

บทความร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 2 เรื่อง
13.1 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
13.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

http://intranet.parliament.go.th/group12/index.php

 

 

3/9/2552

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์