เฟรมซ้าย เฟรมขวา
ผู้บริหารสำนักวิชาการ
ผบ.กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวนภาพร ญาณศิริ ผบ.กลุ่มงานห้องสมุด นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง
ผบ.กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 นายทนงศักดิ์ สุระคำแหง ผบ.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นางศิริพร โหตรภวานนท์
ผบ.กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 นายสมบัติ ทวีศิลป ผบ.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล
ผบ.กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 นางมาลินี คงรื่น ผบ.กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ นางสาวสุรีย์ ขวัญบัว
home