รัฐธรรมนูญและธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ก่อนจะเป็นรัฐธรรมนูญ | สืบค้นรัฐธรรมนูญ | รวมรัฐธรรมนูญทั่วโลก | Give and Take | Home

 

 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017)

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 19

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007)

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 17

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 16

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 15

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 14

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 13

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 12

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 11

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 11

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 9

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 8

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 7

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 6

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 5

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 4

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 3

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 2

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 1

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475

 

 

 

ก่อนจะเป็นรัฐธรรมนูญ | สืบค้นรัฐธรรมนูญ | รวมรัฐธรรมนูญทั่วโลก | Give and Take | Home

......................................................................................................................................................................................................

รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2244 2073

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Upload : 9/12/2550
Last update : 7/4/2560