การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา (statement of policy)
 
คณะที่
ชื่อนายกรัฐมนตรี/คำแถลง
แถลงต่อ
วันที่แถลงนโยบาย
รายงานการประชุม
1
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ไม่มีการแถลง แต่มีหลัก 6 ประการ
28 มิถุนายน 2475
สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2475 หน้า 6-7
2
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา สภาผู้แทนราษฎร 20 ธันวาคม 2475 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 47/2475 (วิสามัญ) หน้า 687-704
3
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ไม่มีการแถลง  
4
พระยาพหลพลพยุหเสนา สภาผู้แทนราษฎร 26 มิถุนายน 2476 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2476 (วิสามัญ) หน้า 58-72
5
พระยาพหลพลพยุหเสนา สภาผู้แทนราษฎร 25 ธันวาคม 2476 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2476 (สามัญ) หน้า 21-49
6
พระยาพหลพลพยุหเสนา สภาผู้แทนราษฎร 24 กันยายน 2477 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 24/2477 (วิสามัญ) หน้า 1756-1845
7
พระยาพหลพลพยุหเสนา สภาผู้แทนราษฎร 11 สิงหาคม 2480 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22/2480 (วิสามัญ) หน้า 501-531
8
พระยาพหลพลพยุหเสนา สภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม 2480 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2480 (สามัญ) หน้า 24-127
9
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 26 ธันวาคม 2481 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2481 (สามัญ) หน้า 17-95
10
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 16 มีนาคม 2485 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13/2485 (วิสามัญ) หน้า 266-337
11
นายควง อภัยวงศ์ สภาผู้แทนราษฎร 3 สิงหาคม 2487 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 8/2487 (สามัญ) หน้า 3-34
12
นายทวี บุณยเกตุ สภาผู้แทนราษฎร 1 กันยายน 2488 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16/2488 (สามัญ) หน้า 547-576
13
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สภาผู้แทนราษฎร 19 กันยายน 2488 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23/2488 (สามัญ) หน้า 862-921
14
นายควง อภัยวงศ์ สภาผู้แทนราษฎร 7 กุมภาพันธ์ 2489 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2489 (สามัญ) หน้า 16-103
15
นายปรีดี พนมยงค์ สภาผู้แทนราษฎร 25 มีนาคม 2489 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16/2489 (สามัญ) หน้า 767-834
16
นายปรีดี พนมยงค์ รัฐสภา 13 มิถุนายน 2489 รัฐสภา ครั้งที่ 2/2489 หน้า 10-56
17
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รัฐสภา 26 สิงหาคม 2489 รัฐสภา ครั้งที่ 5/2489 หน้า 112-180
18
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รัฐสภา 5 มิถุนายน 2490 รัฐสภา ครั้งที่ 8/2490 หน้า 342-425
19
นายควง อภัยวงศ์ วุฒิสภา 27 พฤศจิกายน 2490 วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2490 (สามัญ) หน้า 20-91
20
นายควง อภัยวงศ์ รัฐสภา 1 มีนาคม 2491 รัฐสภา ครั้งที่ 1/2491 (สามัญ) หน้า 5-119
21
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม รัฐสภา 21 เมษายน 2491 รัฐสภา ครั้งที่ 7/2491 หน้า 696-820
22
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 6 กรกฎาคม 2492 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2492 (สามัญ) หน้า 19-156
23
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ไม่มีการแถลง  
24
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 11 ธันวาคม 2494 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2494 (วิสามัญ) หน้า 30-63
25
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 3 เมษายน 2495 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2495 (สามัญ) หน้า 38-161
26
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 1 เมษายน 2500 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2500 (สามัญ) หน้า 29-146
27
นายพจน์ สารสิน สภาผู้แทนราษฎร 24 กันยายน 2500 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2500 (วิสามัญ) หน้า 14-69
28
จอมพล ถนอม กิตติขจร สภาผู้แทนราษฎร 9 มกราคม 2501 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2501 (วิสามัญ) หน้า 54-165
29
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ 12 กุมภาพันธ์ 2502 สภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 3/2502 หน้า 19-80
30
จอมพล ถนอม กิตติขจร สภาร่างรัฐธรรมนูญ 19 ธันวาคม 2506 สภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 158/2506 หน้า 888-920
31
จอมพล ถนอม กิตติขจร รัฐสภา 25 มีนาคม 2512 รัฐสภา ครั้งที่ 1/2512 หน้า 7-196
32
จอมพล ถนอม กิตติขจร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 22 ธันวาคม 2515 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2515 หน้า 28-44
33
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 25 ตุลาคม 2516 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 32/2516 หน้า 247-270
34
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 7 มิถุนายน 2517 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 36/2517 หน้า 549-599
35
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สภาผู้แทนราษฎร 6 มีนาคม 2518 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2518 (สามัญ) หน้า 42-221
36
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช สภาผู้แทนราษฎร 19 มีนาคม 2518 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4/2518 (สามัญ) หน้า 238-438
37
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สภาผู้แทนราษฎร 30 เมษายน 2519 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2519 (สามัญ) หน้า 143-328
38
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช   ไม่มีการแถลง  
39
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 29 ตุลาคม 2519 สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2519 หน้า 18-102
40
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 ธันวาคม 2520 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2520 หน้า 46-95
41
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ รัฐสภา 7 มิถุนายน 2522 รัฐสภา ครั้งที่ 2/2522 (สามัญ) หน้า 13-171
42
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐสภา 28 มีนาคม 2523 รัฐสภา ครั้งที่ 2/2523 (วิสามัญ) หน้า 25-170
43
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐสภา 20 พฤษภาคม 2526 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2/2526 (สามัญ) หน้า 25-94
44
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐสภา 27 สิงหาคม 2529 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2529 (สามัญ) หน้า 173-305
45
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐสภา 25 สิงหาคม 2531 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2531 (สามัญ) หน้า 2-261
46
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐสภา 9 มกราคม 2534 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2534 (วิสามัญ) หน้า 14-396
47
นายอานันท์ ปันยารชุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4 เมษายน 2534 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2534 หน้า 23-78
48
พลเอก สุจินดา คราประยูร รัฐสภา 6 พฤษภาคม 2535 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2535 (สามัญ) หน้า 2-127
49
นายอานันท์ ปันยารชุน รัฐสภา 22 มิถุนายน 2535 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5/2535 (สามัญ) หน้า 258-415
50
นายชวน หลีกภัย รัฐสภา 21 ตุลาคม 2535 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2535 (สามัญ) หน้า 18-408
51
นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐสภา 26 กรกฏาคม 2538 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2538 (สามัญ) หน้า 24-345
52
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐสภา 11 ธันวาคม 2539 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2539 (สามัญ) หน้า 2-363
53
นายชวน หลีกภัย รัฐสภา 20 พฤศจิกายน 2540 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2540 (วิสามัญ) หน้า 9-298
54
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร รัฐสภา 26 กุมภาพันธ์ 2544 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2544 (สามัญทั่วไป) หน้า 2-297
55
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร รัฐสภา 23 มีนาคม 2548 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2548 (สามัญทั่วไป) หน้า 3-341
56
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3 พฤศจิกายน 2549 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2549 หน้า 6-356
57
นายสมัคร สุนทรเวช รัฐสภา 18 กุมภาพันธ์ 2551 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2551 (สามัญทั่วไป) หน้า 1-373
58
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐสภา 7 ตุลาคม 2551 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4/2551 (สามัญนิติบัญญัติ) หน้า 33-99
59
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐสภา 30 ธันวาคม 2551 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2551 (วิสามัญ) หน้า 1-59
60 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐสภา 23 สิงหาคม 2554 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/2554 (สามัญทั่วไป)
61 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 12 กันยายน 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2557
62 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐสภา 25 กรกฎาคม 2562 ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3/2562 (สามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
 
คณะที่ 1-29,31,32,36,38,41,42 และ 46 : นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์. รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกจนถึงคณะปัจจุบัน, 2544.
 
.....................................................................................................home.....................................................................................................
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2244 2073 โทรสาร 0 2244 2074
upload : 29/9/51 updated : 22/7/62