ร้อยเรื่องเมืองไทย

Hot Issue | Academic Focus

คณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย

สำนักวิชาการได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย ระบบงานรัฐสภา และการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของสมชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ เผยแพร่แก่ประชาชน โดยได้รวบรวมบทความร้อยเรื่อง...เมืองไทย ซึ่งเขียนโดยบุคลากรของสำนักวิชาการ เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 09.15 นาฬิกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

 

วันที่ เรื่อง ผู้เรียบเรียง
กรกฎาคม 2562
  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 โชคสุข กรกิตติชัย
มิถุนายน 2562
  พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 วิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล
  ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของไทย พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  กลุ่มผู้พิการกับสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นรากร นันทไตรภพ
  "สาหร่าย" พืชพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่ในอนาคต ณิชชา บูรณสิงห์
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร นรากร นันทไตรภพ
  การคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา สุภัทร คำมุงคุณ
  วันอานันทมหิดล โชคสุข กรกิตติชัย
พฤษภาคม 2562
  ห้องสมุดรัฐสภาไทย วิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล
  งานวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี วิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล
เมษายน 2562
  ระบบราชการไทย 4.0 ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
  เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม นรากร นันทไตรภพ
  สิทธิของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โสรญา พิกุลหอม
  การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค วันวิภา สุขสวัสดิ์
  วันเทศบาล โชคสุข กรกิตติชัย
  รางวัลซีไรต์ ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
มีนาคม 2562
  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานประมง สิริพิชญ์ชนก คุณประเสริฐ
  "ครูตู้" การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สุริยา ฆ้องเสนาะ
  เทคโนโลยีกับเกษตรไทยในอนาคต จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  บทบาทของประชาชนก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วิริยะ คล้ายแดง
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีเพื่อคนไทย พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  การเกษตรสร้างมูลค่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สุภัทร คำมุงคุณ
  วันสถาปนากิจการรถไฟ เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์
กุมภาพันธ์ 2562
  สังคมสูงวัยกับข้อเท็จจริงที่ควรรู้ รติมา คชนันทน์
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิริพิชญ์ชนก คุณประเสริฐ
  กฏหมายว่าด้วยด้วยสุขภาพจิตของประเทศไทย สิริพิชญ์ชนก คุณประเสริฐ
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... สิริพิชญ์ชนก คุณประเสริฐ
  การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สุภัทร คำมุงคุณ
  ดุสิตธานี ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  กฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า วันวิภา สุขสวัสดิ์
มกราคม 2562
  สะเต็มศึกษา (STEM Education) สุริยา ฆ้องเสนาะ
  กฏหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สิริพิชญ์ชนก คุณประเสริฐ
  ตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
  กฎหมายฟินเทคในประเทศไทย ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ธนพร อินพุ่ม
  วันเด็กแห่งชาติ จำเรียง ระวังสำโรง
ธันวาคม 2561
  ไปรษณีย์และดวงตราไปรษณียากรของไทย ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
  ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การแก้ไขปัญหาการทุจริตจากการบริการภาครัฐ: โครงการต้นแบบ Citizen Feedback พิธุวรรณ กิติคุณ
  ตราพระราชลัญจกรบนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย ปัทมพร สุขเกษม
  16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ พัทธนันท์ สัทธาพงษ์
  วันเอดส์โลก โสรญ พิกุลหอม
  รถไฟพระที่นั่ง เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์
  รางวัลโนเบล สายฝน ดีงาม
  วันสิ่งแวดล้อมไทย นรากร นันทไตรภพ
พฤศจิกายน 2561
  พนักงานอัยการ ศรันยา สีมา
  เน็ตประชารัฐกับการพัฒนาคนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 อาริยา สุขโต
  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง สุริยา ฆ้องเสนาะ
  มาตรการลดมลพิษพลาสติกในสิ่งแวดล้อม อรณิช รุ่งธิปานนท์
  หน่วยงานเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ของไทย วันวิภา สุขสวัสดิ์
  การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สุภัทร คำมุงคุณ
  การวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคม อานันท์ เกียรติสารพิภพ
ตุลาคม 2561
  วันตำรวจ โชคสุข กรกิตติชัย
  การกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 ศรันยา สีมา
  การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แดนชัย ไชวิเศษ
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ศรันยา สีมา
กันยายน 2561
  พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน (วันมหิดล) ชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์
  อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ศรันยา สีมา
  การจำกัดสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
  วันโอโซนโลก เบญจลักษณ์ สุทธิวิไล
  วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พจพิณ พรมเอี่ยม
  การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไทย อานันท์ เกียรติสารพิภพ
สิงหาคม 2561
  หลักการแบ่งแยกอำนาจ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  พรรณไม้ในพระนาม อาริยา สุขโต
  การเตรียมความพร้อมของรัฐสภาไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ปี 2562 ซันวา สุดตา
  ตรานกยูงพระราชทาน เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย สุภัทร คำมุงคุณ
กรกฎาคม 2561
  บทบัญญัติด้านสิทธิสตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วิชาญ ทรายอ่อน
  ข้อกำหนดกรุงเทพฯ ศรันยา สีมา
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
  กฎหมายและนโยบายเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  40 ปี สมัชชารัฐสภาอาเซียน ยอดชาย วิถีพานิช
  วันภาษาไทยแห่งชาติ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  Reverse Mortgage สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ทางเลือกใหม่วัยเกษียณ พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
มิถุนายน 2561
  วิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วิชาญ ทรายอ่อน
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก โชคสุข กรกิตติชัย
  คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ วันวิภา สุขสวัสดิ์
  คณะราษฎร อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559 สุภัทร คำมุงคุณ
พฤษภาคม 2561
  การประชุมระหว่างคณะผู้แทนของสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน (AIPA-ASEAN Interface) วิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล
  บทบัญญัติด้านสาธารณสุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วิชาญ ทรายอ่อน
  ภาษีอินเทอร์เน็ต ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
เมษายน 2561
  การดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  วินัยการเงินการคลังตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การกำหนดคุณสมบัติอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 อรณิช รุ่งธิปานนท์
  กฎหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันวิภา สุขสวัสดิ์
  รัฐสภาไทยกับอาเซียน นารีลักษณ์ ศิริวรรณ
มีนาคม 2561
  การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ชงคชาญ สุวรรณมณี
  ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ศรันยา สีมา
  การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและมหานครอากาศยาน อาริยา สุขโต
  ลงเบี้ย สุริยา ฆ้องเสนาะ
  ตลาดประชารัฐ พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
  วันน้ำโลก สายฝน ดีงาม
กุมภาพันธ์ 2561
  สิทธิคนพิการและผู้ยากไร้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วิชาญ ทรายอ่อน
  การออกแบบการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ วลัยรัตน์ ชายท้าว
  สมัยประชุม ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  วันศิลปินแห่งชาติ โชคสุข กรกิตติชัย
  วันสตรีสากล จำเรียง ระวังสำโรง
  จิตรกรรมและประติมากรรมบริเวณอาคารรัฐสภา สุภัทร คำมุงคุณ
มกราคม 2561
  อาคารรัฐสภาไทย จากพระที่นั่งอนันตสมาคม...สู่สัปปายะสภาสถาน วิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล
  5 ทศวรรษ อาเซียน วิจิตรา ประยูรวงษ์
  การเปลี่ยนปีปฏิทินของประเทศไทย ณิชชา บูรณสิงห์
  หลักการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สุเทพ เอี่ยมคง
  วันเด็กแห่งชาติ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  มาตรฐานทางจริยธรรม: กลไกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยอดชาย วิถีพานิช
  สิทธิในการเข้าถึงน้ำสะอาด ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
ธันวาคม 2560
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ชงคชาญ สุวรรณมณี
  แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจ Sharing Economy ของไทย ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  ยุทธศาสตร์ประชารัฐ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  วันดินโลก จินตนา เอี่ยมคง
  วันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พัทธนันท์ สัทธาพงษ์
  ระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System) ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  กฎหมายเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย ณัฐพล ยิ่งกล้า
  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โชคสุข กรกิตติชัย
พฤศจิกายน 2560
  พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ศรันยา สีมา
  ความมั่นคงด้านพลังงาน อติวิชญ์ แสงสุวรรณ
  ทุนเล่าเรียนหลวง สุริยา ฆ้องเสนาะ
  อายุของสภาผู้แทนราษฎรและการยุบสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
  ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
ตุลาคม 2560
  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 วิชาญ ทรายอ่อน
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 วิชาญ ทรายอ่อน
  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ศรันยา สีมา
  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  วันล้างมือโลก ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  โครงการธนาคารข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สุภัทร คำมุงคุณ
กันยายน 2560
  พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  สนธิสัญญามาราเคช บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
  ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง วิมลรักษ์ ศานติธรรม
  ราชกิจจานุเบกษากับการประกาศใช้กฎหมาย ขวัญชนก วิบูลย์คำ
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วันวิภา สุขสวัสดิ์
  การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ แดนชัย ไชวิเศษ
สิงหาคม 2560
  ปิดทองหลังพระ ปิยะวรรณ ปานโต
  คิดก่อนโพสต์ กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อาริยา สุขโต
  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ณัฐพล ยิ่งกล้า
  การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระอัจฉริยภาพทางดนตรี ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
  ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) พิธุวรรณ กิติคุณ
กรกฎาคม 2560
  ความผิดมูลฐานฟอกเงินเกี่ยวกับภาษีอากร ขวัญชนก วิบูลย์คำ
  สารพันธุกรรม (DNA) กับกระบวนการยุติธรรม ศรันยา สีมา
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 อนุชา ดีสวัสดิ์
  กลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชงคชาญ สุวรรณมณี
  การตราร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  นวัตกรรม : ปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน รติมา คชนันทน์
มิถุนายน 2560
  ทักษะดิจิทัล: การพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 วลัยรัตน์ ชายท้าว
  การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) นริศรา เพชรพนาภรณ์
  วันสุนทรภู่ โชคสุข กรกิตติชัย
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
พฤษภาคม 2560
  กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย ซันวา สุดตา
  ทศพิธราชธรรม พัทธนันท์ สัทธาพงษ์
  โครงการแกล้งดิน ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
  ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระพุทธศาสนา ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
  กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง วันวิภา สุขสวัสดิ์
  เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 อรณิช รุ่งธิปานนท์
เมษายน 2560
  พระราชอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี บุณฑริก เขมาชีวะ
  พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. 2559 จินตนา เอี่ยมคง
  การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ ศรันยา สีมา
  การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  ความจำเป็นของประเทศไทยในการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ อติวิชญ์ แสงสุวรรณ
  สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  พระมหาชนก วิจิตรา ประยูรวงษ์
มีนาคม 2560
  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  วันข้าราชการพลเรือน โชคสุข กรกิตติชัย
  การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาริยา สุขโต
  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 สุภัทร คำมุงคุณ
  พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เบญจลักษณ์ สุทธิวิไล
  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 วิริยะ คล้ายแดง
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
  พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สายฝน ดีงาม
กุมภาพันธ์ 2560
  การเลี้ยงโคนมอาชีพพระราชทาน ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  ระบบการแบ่งและจัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐในกิจการปิโตรเลียม อติวิชญ์ แสงสุวรรณ
  พระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านภาษาและวรรณกรรม นารีลักษณ์ ศิริวรรณ
  พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชษฐา ทองยิ่ง
  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 สุภัทร คำมุงคุณ
  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... จำเรียง ระวังสำโรง
  วันนักประดิษฐ์ ชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์
มกราคม 2560
  โครงการปลานิลพระราชทาน ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
  กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา วันวิภา สุขสวัสดิ์
  พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 ศรันยา สีมา
  พระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชษฐา ทองยิ่ง
  เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ วิริยะ คล้ายแดง
  แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนเอทานอล ณิชชา บูรณสิงห์
  ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคประเทศไทย 4.0 ใหม่ มูลโสม
  ฝนหลวง สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทานในประเทศไทย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
ธันวาคม 2559
  การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ชงคชาญ สุวรรณมณี
  พฤติกรรมผู้ใช้และสื่อในยุคดิจิทัล โจทย์สำคัญที่ห้องสมุดต้องปรับตัว วลัยรัตน์ ชายท้าว
  คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  บทบาทของรัฐสภากับการสืบราชสันตติวงศ์ สิฐสร กระแสร์สุนทร
พฤศจิกายน 2559
  กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund-AIF) ณิชานี ฉุนฉลาด
  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ศรันยา สีมา
  กองทุนยุติธรรม ศรันยา สีมา
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาไทย สุริยา ฆ้องเสนาะ
  ทิศทางเศรษฐกิจกับ "หนี้ครัวเรือน" กฤตกร จินดาวัฒน์
  โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
ตุลาคม 2559
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
  ปัญหาการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในประเทศไทย มาลินี คงรื่น
  การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปรมฤดี แทนมาลา
  การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (STEM EDUCATION) นารีลักษณ์ ศิริวรรณ
กันยายน 2559
  มรดกโลก : ฝันของอันดามัน สมเกียรติ หะรังศรี
  พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558 ขวัญชนก วิบูลย์คำ
  รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม ปิยะวรรณ ปานโต
  การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  กฎหมายคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น วันวิภา สุขสวัสดิ์
  สมเด็จพระสังฆราชไทย วิมลรักษ์ ศานติธรรม
สิงหาคม 2559
  กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปิยะวรรณ ปานโต
  จีเอ็มโอ (GMOs) ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 วิชาญ ทรายอ่อน
  ความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาลินี คงรื่น
กรกฎาคม 2559
  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  การเข้าถึงบริการด้านคมนาคมของผู้พิการ อาริยา สุขโต
  กฎหมายแรงงานทางทะเล ณัฐพล ยิ่งกล้า
  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  แนวทางการพัฒนาศักยภาพท่าเรือแหลมฉบัง ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
มิถุนายน 2559
  พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 นริศรา เพชรพนาภรณ์
  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
  ห้องสมุดกับการก้าวสู่ AEC ธนพร อินพุ่ม
  การเสนอร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ขวัญชนก วิบูลย์คำ
พฤษภาคม 2559
  คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 วิชาญ ทรายอ่อน
  กำไลอิเล็กทรอนิกส์ ศรันยา สีมา
  พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557 ชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์
เมษายน 2559
  พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 สายฝน ดีงาม
  การพัฒนาการขนส่งระบบราง ใหม่ มูลโสม
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 พ.ศ. 2558 เบญจลักษณ์ สุทธิวิไล
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 วิจิตรา ประยูรวงษ์
มีนาคม 2559
  ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จินตนา เอี่ยมคง
  ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 วิจิตรา ประยูรวงษ์
  สิทธิสัตว์ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (GAC) พิธุวรรณ กิติคุณ
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อรณิช รุ่งธิปานนท์
กุมภาพันธ์ 2559
  การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
  กฎหมายการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า วันวิภา สุขสวัสดิ์
  กฎหมายกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ณัฐพล ยิ่งกล้า
  การค้างาช้าง จำเรียง ระวังสำโรง
  คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
มกราคม 2559
  คณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โชคสุข กรกิตติชัย
  การท่องเที่ยว : ถึงเวลาต้องปฏิรูป สุเทพ เอี่ยมคง
  เศรษฐกิจดิจิทัล ศิริพร โหตรภวานนท์
  สิทธิเด็ก ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  แผ่นดินไหวในประเทศไทย สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  กฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สุภัทร คำมุงคุณ
  โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อติวิชญ์ แสงสุวรรณ
  วันครู สุริยา ฆ้องเสนาะ
  แนวทางการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ ณิชชา บูรณสิงห์
ธันวาคม 2558
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ศรันยา สีมา
  การประกันสังคม แสงอรุณ อนุเคราะห์
  ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โชคสุข กรกิตติชัย
  เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
พฤศจิกายน 2558
  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ พัทธนันท์ สัทธาพงษ์
  โครงสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ณัฐพล ยิ่งกล้า
  การคุ้มครองผู้บริโภค ณิชานี ฉุนฉลาด
  วิสาหกิจเพื่อสังคม ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
ตุลาคม 2558
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สิฐสร กระแสร์สุนทร
  สวัสดิการสุขภาพ จำเรียง ระวังสำโรง
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แดนชัย ไชวิเศษ
  พระธรรมนูญศาลทหาร ศรันยา สีมา
กันยายน 2558
  ธนาคารที่ดิน สุภัทร คำมุงคุณ
  การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อัญชลี จวงจันทร์
  การปฏิรูปการกีฬา บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
  กองทุนการออมชุมชน สายฝน ดีงาม
  ระบบการออมเพื่อวัยชราภาพ เบญจลักษณ์ สุทธิวิไล
  สิทธิชุมชน ขวัญชนก วิบูลย์คำ
สิงหาคม 2558
  ปฏิรูปวัฒนธรรมให้เป็นทุนทางสังคม อารีรัตน์ วิชาช่าง
  ภาษีสิ่งแวดล้อม อนุชา ดีสวัสดิ์
  ระบบสหกรณ์ ศิริพร โหตรภวานนท์
กรกฎาคม 2558
  เยาวชนกับการปฏิรูปประเทศไทย นารีลักษณ์ ศิริวรรณ
  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  สภาเด็กและเยาวชน วิมลรักษ์ ศานติธรรม
  การปฏิรูปการเลือกตั้งของไทย ยอดชาย วิถีพานิช
  ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ ชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์
  ค่านิยมที่พึงประสงค์ อรพรรณ สินธ์ศิริมานะ
  การออกเสียงประชามติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ธัญญธร ใจหนัก
  พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  การปฏิรูปเกษตรกรรมไทย จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
มิถุนายน 2558
  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฐากูร จุลินทร
  หนี้นอกระบบ ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  เงินนอกงบประมาณ ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  พลังงานไฮโดรเจน สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พจพิณ พรมเอี่ยม
  คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  "การศึกษา" กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
  ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา ศตพล วรปัญญาตระกูล
พฤษภาคม 2558
  การแพทย์แผนไทย รณชัย โตสมภาค
  ระบบการเมือง จันทมร สีหาบุญลี
  ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุข จินตนา เอี่ยมคง
  เด็กไทยกับการปฏิรูปการศึกษา ซันวา สุดตา
  การจัดระบบแรงงานข้ามชาติ มาลินี คงรื่น
  การพัฒนาระบบทักษะใหม่และความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม วลัยรัตน์ ชายท้าว
  การรับมือผลกระทบภัยพิบัติตามธรรมชาติ ธนพร อินพุ่ม
  คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โชคสุข กรกิตติชัย
  รัฐธรรมนูญนิยม บุศรา เข็มทอง
เมษายน 2558
  การพัฒนาอุตสาหกรรมนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย สมเกียรติ หะรังศรี
  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 วันวิภา สุขสวัสดิ์
  พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรไทย ณิชชา บูรณสิงห์
  การปฏิรูประบบการศึกษา สุนิดา บุญญานนท์
  ถนนยางพารา : ทางเลือกทางรอดยางพาราไทย อาริยา สุขโต
มีนาคม 2558
  งบประมาณแบบสองขา อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การปฏิรูปที่ดิน นริศรา เพชรพนาภรณ์
  พลังงานทดแทน เปรมฤดี แทนมาลา
  ข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 วิจิตรา ประยูรวงษ์
  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ซุปเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ) ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สุภัทร คำมุงคุณ
  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  การปฏิรูปการเมือง : ปฏิรูประบบการเลือกตั้ง พิธุวรรณ กิติคุณ
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ผ่านตู้ปณ. 9 ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
กุมภาพันธ์ 2558
  โซนนิ่งเขตการเกษตรเพื่อการปฏิรูปภาคเกษตร วิริยะ คล้ายแดง
  แนวทางการปฏิรูประบบการจัดการขยะของภาครัฐ สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
 

 

     

 

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073
Upload : 17/3/2558 |
Last updated : 24/6/2562