เอกสารประกอบการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557

การประชุมสปช. | การประชุมสนช. | ประกาศ คสช. | รัฐธรรมนูญ

 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ตั้งขึ้นตามมาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ คือ (1) การเมือง (2) การบริหารราชการแผ่นดิน (3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (4) การปกครองท้องถิ่น (5) การศึกษา (6) เศรษฐกิจ (7) พลังงาน (8) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (9) สื่อสารมวลชน (10) สังคม (11) อื่น ๆ พร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมาธิการเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สปช. ประกอบด้วย สมาชิกจํานวนไม่เกิน 250 คน

 

คณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย

    สำนักวิชาการได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย ได้รวบรวมบทความร้อยเรื่อง...เมืองไทย ซึ่งเขียนโดยบุคลากรของสำนักวิชาการ เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 09.15 นาฬิกา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558
วันที่ เรื่อง ผู้เรียบเรียง
ธันวาคม 2558
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ศรันยา สีมา
  การประกันสังคม แสงอรุณ อนุเคราะห์
  ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โชคสุข กรกิตติชัย
  เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
พฤศจิกายน 2558
  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ พัทธนันท์ สัทธาพงษ์
  โครงสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ณัฐพล ยิ่งกล้า
  การคุ้มครองผู้บริโภค ณิชานี ฉุนฉลาด
  วิสาหกิจเพื่อสังคม ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
ตุลาคม 2558
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สิฐสร กระแสร์สุนทร
  สวัสดิการสุขภาพ จำเรียง ระวังสำโรง
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แดนชัย ไชวิเศษ
  พระธรรมนูญศาลทหาร ศรันยา สีมา
กันยายน 2558
  ธนาคารที่ดิน สุภัทร คำมุงคุณ
  การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อัญชลี จวงจันทร์
  การปฏิรูปการกีฬา บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
  กองทุนการออมชุมชน สายฝน ดีงาม
  ระบบการออมเพื่อวัยชราภาพ เบญจลักษณ์ สุทธิวิไล
  สิทธิชุมชน ขวัญชนก วิบูลย์คำ
สิงหาคม 2558
  ปฏิรูปวัฒนธรรมให้เป็นทุนทางสังคม อารีรัตน์ วิชาช่าง
  ภาษีสิ่งแวดล้อม อนุชา ดีสวัสดิ์
  ระบบสหกรณ์ ศิริพร โหตรภวานนท์
กรกฎาคม 2558
  เยาวชนกับการปฏิรูปประเทศไทย นารีลักษณ์ ศิริวรรณ
  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  สภาเด็กและเยาวชน วิมลรักษ์ ศานติธรรม
  การปฏิรูปการเลือกตั้งของไทย ยอดชาย วิถีพานิช
  ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ ชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์
  ค่านิยมที่พึงประสงค์ อรพรรณ สินธ์ศิริมานะ
  การออกเสียงประชามติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ธัญญธร ใจหนัก
  พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  การปฏิรูปเกษตรกรรมไทย จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
มิถุนายน 2558
  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฐากูร จุลินทร
  หนี้นอกระบบ ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  เงินนอกงบประมาณ ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  พลังงานไฮโดรเจน สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พจพิณ พรมเอี่ยม
  คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  "การศึกษา" กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
  ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา ศตพล วรปัญญาตระกูล
พฤษภาคม 2558
  การแพทย์แผนไทย รณชัย โตสมภาค
  ระบบการเมือง จันทมร สีหาบุญลี
  ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุข จินตนา เอี่ยมคง
  เด็กไทยกับการปฏิรูปการศึกษา ซันวา สุดตา
  การจัดระบบแรงงานข้ามชาติ มาลินี คงรื่น
  การพัฒนาระบบทักษะใหม่และความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม วลัยรัตน์ ชายท้าว
  การรับมือผลกระทบภัยพิบัติตามธรรมชาติ ธนพร อินพุ่ม
  คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โชคสุข กรกิตติชัย
  รัฐธรรมนูญนิยม บุศรา เข็มทอง
เมษายน 2558
  การพัฒนาอุตสาหกรรมนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย สมเกียรติ หะรังศรี
  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 วันวิภา สุขสวัสดิ์
  พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรไทย ณิชชา บูรณสิงห์
  "ดอง...ปรองดอง" สุเทพ เอี่ยมคง
  การปฏิรูประบบการศึกษา สุนิดา บุญญานนท์
  ถนนยางพารา : ทางเลือกทางรอดยางพาราไทย อาริยา สุขโต
มีนาคม 2558
  งบประมาณแบบสองขา อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การปฏิรูปที่ดิน นริศรา เพชรพนาภรณ์
  พลังงานทดแทน เปรมฤดี แทนมาลา
  ข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 วิจิตรา ประยูรวงษ์
  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ซุปเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ) ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สุภัทร คำมุงคุณ
  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  การปฏิรูปการเมือง : ปฏิรูประบบการเลือกตั้ง พิธุวรรณ กิติคุณ
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ผ่านตู้ปณ. 9 ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
กุมภาพันธ์ 2558
  โซนนิ่งเขตการเกษตรเพื่อการปฏิรูปภาคเกษตร วิริยะ คล้ายแดง
  แนวทางการปฏิรูประบบการจัดการขยะของภาครัฐ สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
 

 

     

 

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Upload : 17/3/2558 |
Last updated : 28/12/2558