เอกสารประกอบการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557

การประชุมสปท. | การประชุมสปช. | การประชุมสนช. | ประกาศ คสช. | รัฐธรรมนูญ

 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ตั้งขึ้นตามมาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ คือ (1) การเมือง (2) การบริหารราชการแผ่นดิน (3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (4) การปกครองท้องถิ่น (5) การศึกษา (6) เศรษฐกิจ (7) พลังงาน (8) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (9) สื่อสารมวลชน (10) สังคม (11) อื่น ๆ พร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมาธิการเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สปช. ประกอบด้วย สมาชิกจํานวนไม่เกิน 250 คน

 

หัวข้อเอกสารประกอบการปฏิรูป

:: เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ::

 
หลักการและกรอบทั่วไป
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ
การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
รายงานผลการสังเคราะห์ประเด็นปฏิรูปและนำเสนอคู่มือการใช้โปรแกรมรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในการใช้ระบบฐานข้อมูลความคิดเห็นประชาชนเพื่อการปฏิรูป
 
วาระปฏิรูปพิเศษ
วาระปฏิรูปพิเศษ 1 : วิสาหกิจเพื่อสังคม
วาระปฏิรูปพิเศษ 2 : การปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
วาระปฏิรูปพิเศษ 3 : การปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่
วาระปฏิรูปพิเศษ 4 : การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ
วาระปฏิรูปพิเศษ 5 : การปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา
วาระปฏิรูปพิเศษ 6 : การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม
วาระปฏิรูปพิเศษ 7 : การปฏิรูปองค์การมหาชน
วาระปฏิรูปพิเศษ 9 : การปฏิรูปการเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม
วาระปฏิรูปพิเศษ 10 : แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ร่วมชายแดน
วาระปฏิรูปพิเศษ 12 : แนวทางการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล
วาระปฏิรูปพิเศษ 13 : แนวทางการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ
วาระปฏิรูปพิเศษ 14 : ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
วาระปฏิรูปพิเศษ 15 : แนวทางการสร้างความปรองดอง
 
วาระปฏิรูป
วาระปฏิรูปที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วาระปฏิรูปที่ 2 : แผนปฏิรูปการเข้าสู่อำนาจ/ระบบพรรคการเมือง
วาระปฏิรูปที่ 3 : การปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
วาระปฏิรูปที่ 4 : การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา
วาระปฏิรูปที่ 4 : การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : การปฏิรูประบบงบประมาณ
วาระปฏิรูปที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ
วาระปฏิรูปที่ 6 : การปฏิรูปกิจการตำรวจ
วาระปฏิรูปที่ 7 : การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (แผนกปฏิรูปกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม)
วาระปฏิรูปที่ 8 : การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี
วาระปฏิรูปที่ 9 : การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
วาระปฏิรูปที่ 10: ระบบพลังงาน
วาระปฏิรูปที่ 11 : การปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน
วาระปฏิรูปที่ 12 : การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม : การปฏิรูปกฏหมายแข่งขันทางการค้า
วาระปฏิรูปที่ 13 : การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ : แนวทางการปฏิรูปการเงินฐานราก
วาระปฏิรูปที่ 13 : การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ : แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
วาระปฏิรูปที่ 13 : การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ : แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้การเงินขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
วาระปฏิรูปที่ 14 : การปฏิรูปภาคการเกษตร
วาระปฏิรูปที่ 15 : การสร้างสังคมผู้ประกอบการ

วาระปฏิรูปที่ 16 : การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา
วาระปฏิรูปที่ 17 : การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์)
วาระปฏิรูปที่ 18 : การปฏิรูประบบการเรียนรู้

วาระปฏิรูปที่ 19 : แผนปฏิรูปการกีฬา
วาระปฏิรูปที่ 20 : ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ
วาระปฏิรูปที่ 21 : ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ

วาระปฏิรูปที่ 22 : การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ
วาระปฏิรูปที่ 23 : การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคาม
วาระปฏิรูปที่ 24 : การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ

วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : ระบบจำกัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยแนวคิดเมืองนิเวศ
วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การกำหนดให้โรงงานติดตั้งระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ
วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : แนวทางปฏิรูปการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
วาระปฏิรูปที่ 26 : การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน
วาระปฏิรูปที่ 27 : การปฏิรูปเพื่อรับมือวิกฤติการณ์น้ำทะเลขึ้นสูงและแผ่นดินทรุด พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วาระปฏิรูปที่ 28 : ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง
วาระปฏิรูปที่ 28 : การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง : แผนปฏิรูปสัมมาชีพชุมชน
วาระปฏิรูปที่ 28 : การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง : สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
วาระปฏิรูปที่ 28 : การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง : การศึกษาธนาคารที่ดิน
วาระปฏิรูปที่ 29 : สวัสดิการสังคม
วาระปฏิรูปที่ 30 : การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
วาระปฏิรูปที่ 31 : ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค
วาระปฏิรูปที่ 32 : การกำกับดูแลสื่อ
วาระปฏิรูปที่ 33 : สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ
วาระปฏิรูปที่ 34 : การป้องกันการแทรกแซงสื่อ
วาระปฏิรูปที่ 35 : ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วาระปฏิรูปที่ 36 : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
วาระปฏิรูปที่ 37 : ปฏิรูปการแรงงาน
 
วาระพัฒนา
วาระพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
วาระพัฒนาที่ 2 : แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
วาระพัฒนาที่ 3 : การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย
วาระพัฒนาที่ 4 : ระบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์
วาระพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
วาระพัฒนาที่ 6 : การเป็นศูนย์กลางอาเซียน (ASEAN Hub)
วาระพัฒนาที่ 7 : แนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2575
วาระพัฒนาที่ 8 : การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ
 
ข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว
ข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว
 
 

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073
Upload : 5/10/2558 |
Last updated : 5/10/2558