เอกสารประกอบการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557

การประชุมสปท. | การประชุมสปช. | การประชุมสนช. | ประกาศ คสช. | รัฐธรรมนูญ

 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ตั้งขึ้นตามมาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ คือ (1) การเมือง (2) การบริหารราชการแผ่นดิน (3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (4) การปกครองท้องถิ่น (5) การศึกษา (6) เศรษฐกิจ (7) พลังงาน (8) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (9) สื่อสารมวลชน (10) สังคม (11) อื่น ๆ พร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมาธิการเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สปช. ประกอบด้วย สมาชิกจํานวนไม่เกิน 250 คน

 

หัวข้อเอกสารประกอบการปฏิรูป

เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกอบงาน "สปช.รายงานประชาชน : เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช." จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue)
โดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 
 

 

กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ข้อมูลแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย 11 ด้าน โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

คณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย
 

หัวข้อข้อมูลสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 
หัวข้อที่มาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.
 
หัวข้อประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 
หัวข้อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 
หัวข้อคณะกรรมาธิการ สปช.
 
  • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073
Upload : 24/9/2557 |
Last updated : 11/4/2559