เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557

 
bullet กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
** ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเอกสารได้ที่ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2562
>> ครั้งที่ 30 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
 • การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 19 (2) มาตรา 21 (3) และมาตรา 93 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
 • การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (2) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562)
 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2561
 • รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • รายงานประจำปี 2561 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 
>> ครั้งที่ 29 เป็นพิเศษ (พุธที่ 24 เมษายน 2562)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ....
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม : ทัศนะของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สหการกับการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในยุคสังคมผู้สูงอายุ ศึกษากรณีการนำผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบแรงงาน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือสำหรับภาคอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 78/2561 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่องด่วนที่ 2
 • รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 79/2561 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน เรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 5 ปี คณะอนุกรรมาธิการเด็ก และเยาวชน (ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2562) คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 90/2561 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่องด่วนที่ 1 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2562 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เรื่องด่วนที่ 1 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ตามมาตรา 51/1 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก (Disability Inclusive Development: DID) คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดบริการสำหรับคนพิการทางจิตสังคมตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ประเด็นการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA) คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี (ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2562) คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการของภาครัฐภายหลังจากประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากกรณีการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) จากสหภาพยุโรป (EU) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2559
 
>> ครั้งที่ 28 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 23 เมษายน 2562)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 1)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน เรื่อง การพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีข้อมูล (Data Science and Technology) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เรื่อง การส่งออกของไทยและอัตราการขยายตัวการส่งออกของไทยเปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง บุคลากรในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ 2 : ด้านผลกระทบต่อคนพิการ
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ เรื่อง สถานการณ์คนต่างด้าวในประเทศไทย
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับและพัฒนากีฬามวยไทย
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง กระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบสรุปผลการดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2562 ของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานประจำปี 2561 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560
 • รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • รายงานประจำปี 2560 ของกองทุนการออมแห่งชาติ
 • รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2560
 
>> ครั้งที่ 27 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา
 
>> ครั้งที่ 26 เป็นพิเศษ (พุธที่ 13 มีนาคม 2562)
 • ให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 2
 • ให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 3
 • ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
 • ให้ความเห็นชอบพิธีสาร 3 ว่าด้วยสิทธิการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันระหว่างจุดต่างๆ ภายในอาณาเขตแห่งรัฐสมาชิกอาเซียนใด ๆ
 • ให้ความเห็นชอบพิธีสาร 4 ว่าด้วยสิทธิการทำการบินเชื่อมจุดระหว่างจุดต่างๆ ภายในอาณาเขตแห่งรัฐสมาชิกอาเซียนใด ๆ
 • เลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาพรวมของยางพาราทั้งระบบ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ
 • รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
>> ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562)
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำกฎหมายรองรับการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพในยุคดิจิทัล คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย
 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
 
>> ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ครั้ง
 
>> ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ (พุธที่ 6 มีนาคม 2562)
 • ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
 • ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
 • การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 8 และมาตรา 9 เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความถูกต้องสมบูรณ์)
 
>> ครั้งที่ 20 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562)
 • ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทิศทางการใช้พลังงานฟอสซิลของไทยในอนาคต กรณีถ่านหิน คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมต่อนวัตกรรม Blockchain ทางเลือกใหม่ของผู้ใช้ไฟฟ้า คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมของท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าทางอากาศ คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ" คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาด้านสุขภาพในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ แบบองค์รวม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน และสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การ ส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management (OSM)) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป : ด้านภารกิจและการจัดตั้ง การบริหารการคลัง การบริหารงานบุคคล และการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุไทย คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 (กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล มาตรา 267 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560) คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545) (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2562 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)
 • รายงานประจำปี 2559 ของศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542)
 • รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง 2560 (ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542)
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2561 (ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548)
 • รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)
 • รายงานประจำปี 2560 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
>> ครั้งที่ 19 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
 • ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 18 เป็นพิเศษ (พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)
 • การเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 17 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
 • ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 16 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)
 • ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษ
 • ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ปรับปรุงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน)
 • ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาของผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย)
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ (พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
 • ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 13 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
 • ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 12 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา
 • ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (หลักเกณฑ์เรื่องทุนและอำนาจการบริหารกิจการ)
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 11 เป็นพิเศษ (พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)
 • การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ซึ่งแก้ไขมาตรา 16/1 เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความถูกต้องสมบูรณ์)
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)
 
>> ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 9 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)
 • ให้ความเห็นชอบกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 • ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545)
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 8 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
 • ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. .... จำนวน 3 ครั้ง
 
>> ครั้งที่ 7 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562)
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน 4 ครั้ง และรายงานลับ ส่วนที่ 2 ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 6 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562)
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง)
 • รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปี 2558 (ตามมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553)
 
>> ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562)
 • ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 54/2561 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่องด่วนที่ 1 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 3 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562)
 • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ)
 • ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล)
 • ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ครั้ง
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562)
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อยพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนน คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562)
 • ให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
2561 (91 ครั้ง)
>> ครั้งที่ 91 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องการบังคับทางปกครอง) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนน คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 90 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561)
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560)
 • ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน 14 ครั้ง และรายงานลับ ส่วนที่ 2 ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
>> ครั้งที่ 89 เป็นพิเศษ (พุธที่ 26 ธันวาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง สิทธิของผู้ต้องขังหญิง การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ และการนำข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบัติ
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ เรื่อง ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 • รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ในขั้นตอนการเยือนประเทศ (Country Visit)
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 88 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 25 ธันวาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. .... นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 87 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WCT) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 • ให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งออกของไทยและอัตราการขยายตัวการส่งออกของไทยเปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อยพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเรียนอาชีวศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร : การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เน้นฐานสมรรถนะ ที่ทำให้อาชีวศึกษาไทยมีคุณภาพ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 86 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 85 (ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. .... นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ครั้ง
 
>> ครั้งที่ 84 (พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561)
 • รับทราบสรุปสถานการณ์ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 83 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 4 ธันวาคม 2561)
 • รับทราบ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วัน
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 (กระบวนการจัดทำและการเสนอความเห็นประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ) คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
>> ครั้งที่ 82 (ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ. .... พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 81 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561)
 • รับทราบผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการตามข้อบังคับ ข้อ 113
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ำแม่กลอง
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง ข้อเสนอปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan :PDP)
 • ให้ความเห็นชอบอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 • ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ...
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 80 (ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายสมชาย แสวงการ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • ให้ความเห็นชอบหนังสือของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถึงกระทรวงการต่างประเทศ ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2018 และร่างหนังสือกระทรวงการต่างประเทศถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อตอบหนังสือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถึงกระทรวงการต่างประเทศ ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2018
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 79 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางการบริหารการอุดมศึกษา : การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
 • ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 36/2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 และ ครั้งที่ 41/2561 เป็นพิเศษ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน 4 ครั้ง และรายงานลับ ส่วนที่ 2 ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 78 (ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน 5 ครั้ง และรายงานการประชุมลับ ส่วนที่ 2 ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)
 • รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 
>> ครั้งที่ 77 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561)
 • รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การปฏิรูปรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเมืองท่องเที่ยว
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเล่นกีฬาในกลุ่มเด็ก กรณีศึกษาการเล่นกีฬามวยในกลุ่มเด็ก
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 43/2561 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระเรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 76 (ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
 • กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาประชากรไทย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายสมชาย แสวงการ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 75 (พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 116 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561/ ครั้งที่ 117 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 / ครั้งที่ 118 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 / ครั้งที่ 119 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560
 • ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 74 (ศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561)
 • กระทู้ถาม เรื่อง มาตรฐานการให้บริการและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้าบีทีเอส พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 73 (พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
 • รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
>> ครั้งที่ 72 (ศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 71 (พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง โครงการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 70 (ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 69 (พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
 • ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 68 (ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
 
>> ครั้งที่ 67 (พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2559
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
 • ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
>> ครั้งที่ 66 (ศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 111 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 / ครั้งที่ 113 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 / ครั้งที่ 114 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 / ครั้งที่ 115 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 65 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 63 (พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561)
 • รับทราบนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 62 (ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 
>> ครั้งที่ 61 (พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF) .. ทางออกของการกำจัดขยะชุมชน
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 60 (พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเมือง เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เพิ่มเติม นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้เสนอ
 • รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ
 • รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 59 (ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
>> ครั้งที่ 58 (พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง ระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ระบบการผลิตและพัฒนาครู
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีกรณีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
 • กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการรับซื้อใบยาจากเกษตรกรชาวไร่ยาสูบไทย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ปลูกยาสูบ พลเอก ดนัย มีชูเวท เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • กระทู้ถาม เรื่อง กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทำให้โรงงานยาสูบสูญเสียศักยภาพทางการแข่งขันทางการค้า พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 57 (ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับมากของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 / ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 / ครั้งที่ 20 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 107 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561/ ครั้งที่ 108 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 / ครั้งที่ 109 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 / ครั้งที่ 110 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 56 (พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 55 (ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561)
 • กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลอีสปอร์ต (E-Sports) เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและยาวชน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานประจำปี 2560 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
>> ครั้งที่ 54 (พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561)
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 / ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 / ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 และ ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนที่ 2
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 53 (ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561)
 • ให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 16,047 คน เป็นผู้เสนอ
 • ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
>> ครั้งที่ 52 (พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 25/2561 เป็นพิเศษ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
 • ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ
 
>> ครั้งที่ 51 (ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561)
 • กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 50 (พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561)
 • รับทราบผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการตามข้อบังคับ ข้อ 113 วรรคหนึ่ง
 • ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 2 และภาคผนวก 5 ของความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 49 (ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561)
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 48 (พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 22/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 จำนวน 3 เรื่อง คือ เรื่องด่วนที่ 1 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องด่วนที่ 2 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน และเรื่องด่วนที่ 3 เลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้ - บันทึกการประชุมลับ จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 103 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 / ครั้งที่ 104 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 / ครั้งที่ 105 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 และบันทึกการประชุมลับมาก จำนวน 1 ครั้ง คือ ครั้งที่ 106 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 47 (พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560 (ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560)
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 46 (ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 45 (พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน" คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีข้อมูล (Data Science and Technology) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม" คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชนพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 44 (ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561)
 • กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะพิษ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 43 (พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561)
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
 • ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 8 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 / ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 / ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 / ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 / ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 / ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 / ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 และ ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 42 (ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานผลการพิจารณา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้เสนอ
 • รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2560 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560
 
>> ครั้งที่ 41 (พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 98 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 / ครั้งที่ 99 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 / ครั้งที่ 101 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 และ ครั้งที่ 102 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
 
>> ครั้งที่ 40 (พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประกวดผลงาน เรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
>> ครั้งที่ 39 (ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561)
 • กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการกำหนดราคาน้ำมันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการลดผลกระทบจากการขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิง พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • รายงานประจำปี 2560 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 
>> ครั้งที่ 38 (พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2561 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องด่วนที่ 1 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2560
 
>> ครั้งที่ 37 (ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561)
 • กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 36 (พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง เงื่อนไขหลักของความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
 • ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 28 (9) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560)
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
>> ครั้งที่ 35 (ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561)
 • กระทู้ถาม เรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องวิทยุรับ - ส่ง พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานประจำปี 2558 ศาลรัฐธรรมนูญ
 
>> ครั้งที่ 34 (พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 33 (พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รับทราบผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 32 (ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561)
 • ให้ความเห็นชอบพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร" คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 31 (พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 91 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 / ครั้งที่ 92 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 / ครั้งที่ 93 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 / ครั้งที่ 96 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 และ ครั้งที่ 97 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 30 (ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561)
 • ให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 1) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 28 (ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561)
 • การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดMonozukuri ในระบบ KOSEN ของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับระบบอาชีวศึกษาของไทย คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดลำดับความเหมาะสมในการรับซื้อไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี กรณีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขยายกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ
 
>> ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาปัญหาน้ำเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • กระทู้ถาม เรื่อง การจัดการวัคซีนพิษสุนัขบ้า นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เรื่องด่วนที่ 2 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 25 (ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ จำนวน 1 ครั้ง คือ ครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
 • รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
 
>> ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง
 • รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย
 • ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
 • พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 23 (ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561)
 • กระทู้ถาม เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 74/2560 เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่องด่วนที่ 5 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561)
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน
 • เลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 / ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 / ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 / ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561/ ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 และ ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 / ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 / ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 / ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561และ ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 
>> ครั้งที่ 20 เป็นพิเศษ (พุธที่ 4 เมษายน 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ปรึกษาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ใหม่
 
>> ครั้งที่ 19 (ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง "ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการจัดหน่วยงานของภาครัฐในรูปหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)"
 • ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
  • ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
  • ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  • ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
  • ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
  • ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
  • ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
  • ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
  • ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 17 (ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 • ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ" คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี 2559 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • เอกสารประกอบ "รายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 2559"
  • เอกสารประกอบ "รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"
  • เอกสารประกอบ "รายงานผลการปฏิบัติงาน กรรมการสิทธิ"
  • เอกสารประกอบ "รายงานการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการการเมือง"
 
>> ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • การเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 • รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2559
 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 15 (ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 10 ครั้ง คือ ครั้งที่ 80 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 / ครั้งที่ 81 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 / ครั้งที่ 82 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 / ครั้งที่ 83 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 / ครั้งที่ 84 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 / ครั้งที่ 85 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 / ครั้งที่ 86 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 / ครั้งที่ 88 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 / ครั้งที่ 89 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ ครั้งที่ 90 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ
 
>> ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วิกฤตทะเลสาบสงขลาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน
 • การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารอุดมศึกษา : การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 12 (ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง โครงการคูปองพัฒนาครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ครูอาชีวศึกษา : การผลิต การพัฒนา และมาตรฐานครูวิชาชีพ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานประจำปี 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา จำนวน 1 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ในวาระพิจารณาเรื่องร้องเรียนเฉพาะกรณี
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 / ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 / ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 / ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 / ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
 
>> ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 7 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 / ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 / ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 / ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 / ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 / ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)
 • รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 9 (ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
 • กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับกิจการอวกาศของรัฐบาล พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 • ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ" คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ข้อเสนอเพื่อการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ" คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ" คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
 • รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2559
 
>> ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)
 • รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ)
 • รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
 • รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 7 (ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง "ระบบการผลิตและพัฒนาครู" คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา พิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ" คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)
 • รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 3 (ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561)
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับและพัฒนากีฬามวยไทย คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง โครงการอาหารและโภชนาการสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME" คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 / ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 / ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 และ ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
 • รายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิต และการบริการล่ามภาษามือ
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
 • ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561)
 • รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ)
 • รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
 • รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการคมนาคม เรื่อง การผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย
 • ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 • ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 • ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 / ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 4 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

>> ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561)
 • รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

2560 (73 ครั้ง)
>> ครั้งที่ 73 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทิศทางการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานกรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 76 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 / ครั้งที่ 77 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 / ครั้งที่ 78 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 79 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

>> ครั้งที่ 72 (พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560)

bullet เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

bullet การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....

bullet รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (ธันวาคม 2557 - ธันวาคม 2559)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน แทนตำแหน่งที่ว่าง

>> ครั้งที่ 71 (พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เรื่อง การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย โอกาสและศักยภาพในการแข่งขัน

bullet รับทราบรายงานสรุปผลการเสวนาของคณะกรรมาธิการการเมือง หัวข้อ "การเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตย"

bullet การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

bullet ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

>> ครั้งที่ 70 (ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง "การจัดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค"

bullet ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

bullet รายงานสรุปผลการปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ประจำปี 2559

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... เพิ่มเติม พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 69 (ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 48/2560 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่องด่วนที่ 1 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด และเรื่องด่วนที่ 2 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

>> ครั้งที่ 68 (พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย เรื่อง การศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย

bullet รับทราบผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนที่สภาจะมีมติรับหลักการตามข้อบังคับ ข้อ 113

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ
bullet รายงานของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 67 (ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหามลพิษขยะในทะเล นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

>> ครั้งที่ 66 (พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 65 (พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเมือง เรื่อง รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงาน การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... เสนอตามรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และตามวาระการปฏิรูปที่สำคัญเร่งด่วน (27 วาระ) ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่ม "คน"

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษามาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการส่งเงินค่าโฆษณาไปให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีการเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย และจากการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง สถานการณ์คนต่างด้าวในประเทศไทย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF).. ทางออกของการกำจัดขยะชุมชน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ำแม่กลอง คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาทรรศนะอุจาด (Visual pollution) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 64 (พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราว โดยศาล พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ให้ความเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 42/2560 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เรื่องด่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 9 ครั้ง คือ ครั้งที่ 67-75 (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เอกสาร 1| เอกสาร 2

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 63 (พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง กลไกการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

bullet ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 และครั้งที่ 35 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... เพิ่มเติม พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 62 (พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาร่วมกับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในเดือนสิงหาคม 2561 นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 61 (พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการจัดหน่วยงานของภาครัฐในรูปหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)" คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

bullet รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 60 (พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารจัดเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน

bullet ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 59 (พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาปัญหาน้ำเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 219 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

bullet รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2558 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 58 (พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 3 ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 57 (พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการคมนาคม เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง "ผลกระทบของดอกเบี้ยต่ำต่อการออมของภาคประชาชนและผู้บริหารการลงทุน"

bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 56 (ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560)

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 26/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 55 (พฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบันอุดมศึกษา

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 54 (ศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 53 (พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet เอกสารประกอบ (เล่ม 2 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

bullet เอกสารประกอบ (เล่ม 3 ตอนที่ 1 รายการปรับลด)

bullet เอกสารประกอบ (เล่ม 3 ตอนที่ 2 รายการปรับลด)

bullet เอกสารประกอบ (เล่ม 3 ตอนที่ 3 รายการปรับลด)

bullet เอกสารประกอบ (เล่ม 4 รายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลง)

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 52 (พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษา รายงาน "การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... เสนอตามรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และตามวาระการปฏิรูปที่สำคัญเร่งด่วน (27 วาระ) ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่ม "คน" " คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 63-66

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 51 (ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2560 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง เลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและการกำกับดูแลสถาบันที่ทำธุรกรรมเสมือนสถาบันการเงินแต่มิได้อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 50 (พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560)

bullet รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เมษายน 2560 และผลการดำเนินการด้านการปฏิรูปที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2560

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนที่และข้อมูลที่ดินโดยหน่วยงานของรัฐ

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

>> ครั้งที่ 49 (ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 48 (พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560)

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

bullet ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง การขับเคลื่อนงาน "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5" การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน (Sustainable Development Goals - SDGs, SDG 5 : Achieve gender equality and empower all women and girls)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคมกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ 1 : ด้านกฎหมาย

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 47 (พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เรื่อง "ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์"

bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet กระทู้ถาม เรื่อง การอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

>> ครั้งที่ 46 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การจัดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค" คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

>> ครั้งที่ 45 (พฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....

bullet ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 44 (พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง "ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา"

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 43 (ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560)

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

bullet ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 42 (พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....

bullet พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "บุคลากรในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ" คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานประจำปี 2559 ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

>> ครั้งที่ 41 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ลงดิน คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความล่าช้าในการปรับปรุงและประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 นายมณเฑียร บุญตัน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

bullet ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

>> ครั้งที่ 40 (พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 39 (ศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการให้บริการรถยนต์ป้ายดำผ่านแอพพลิเคชั่น (Uber) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ"

>> ครั้งที่ 38 (พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 37 (ศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 36 (พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ผลการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และร่างพระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 35 (ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 34 (พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน เรื่อง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมและแนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณา เรื่อง การศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทยพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

bullet รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2558

>> ครั้งที่ 33 (ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข พิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน พิจารณาศึกษา เรื่อง โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเล่นกีฬาในกลุ่มเด็ก กรณีศึกษาการเล่นกีฬามวยในกลุ่มเด็ก คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กลไกการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2559

bullet รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2559

bullet รายงานประจำปี 2559 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 31 (พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560)

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เงื่อนไขหลักของความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet พิจารณาข้อสังเกตของกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง พลังงานทดแทนจากพืชที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารจัดเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน" คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชนพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของศาลปกครองตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการกำหนดคดีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2560 และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. 2560

>> ครั้งที่ 28 (พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 27 (ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560)

bullet ให้ความเห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว สำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 25 เป็นพิเศษ (พุธที่ 5 เมษายน 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 4 เมษายน 2560)

bullet รับทราบผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการตามข้อบังคับ ข้อ 117

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

bullet ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ เพิ่มเติม พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

>> ครั้งที่ 23 (ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนที่และข้อมูลที่ดินโดยหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง วิกฤตทะเลสาบสงขลาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนนิติบุคคล (รูปแบบใหม่)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการศึกษา"

bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (พุธที่ 29 มีนาคม 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 20 (ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ให้ความเห็นชอบความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้ำชนิดที่ข้ามเขต และอพยพย้ายถิ่นไกล คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ให้ความเห็นชอบความตกลงการทำประมงสำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 18 (ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560)

bullet รายงานการพิจารณาศึกษารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2557ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 16 (ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560)

bullet เลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

bullet ให้ความเห็นชอบอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อน "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5" การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน (Sustainable Development Goals - SDGs, SDG5 : Achieve gender equality and empower all women and girls) คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา แทนตำแหน่งที่ว่าง

>> ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน เพิ่มเติม พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 14 (ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ผลกระทบของดอกเบี้ยต่ำต่อการออมของภาคประชาชนและผู้บริหารการลงทุน" คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ พิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย "การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม"

bullet ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ เพิ่มเติม

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 12 (ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 10 (ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....

bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดการที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 68/2559 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วน เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ. 2557 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [เอกสารประกอบการพิจารณา]

bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

bullet รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาศึกษา เรื่อง "การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย : ปัญหาและข้อเสนอแนะ"

>> ครั้งที่ 9 (ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)

bullet รับทราบพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....

bullet รับทราบ เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุญาตให้ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการกำหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2560 และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. 2560

bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA) คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการกำหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2560 และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติ ล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. 2560 คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 8 (ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560)

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานประจำปี 2558 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

>> ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พิจารณาศึกษา เรื่อง การบูรณาการการบริหารการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต

>> ครั้งที่ 6 (ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการควบคุมการผ่านแดนรถยนต์มือสองจากต่างประเทศไปยังประเทศที่สามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการเป็นไปตามกฎหมาย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 5 (พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบมาตรการผ่านแดน-ถ่ายลำประเทศต่อการจัดเก็บภาษีสินค้า

bullet รับทราบระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการกำหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2560

bullet รับทราบระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. 2560

bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 4 (ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามตัวชี้วัดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และร่างพระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาศึกษา เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (ฉบับที่ 5)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ให้ความเห็นชอบพิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดนและภาคผนวกทางเทคนิค : กฎเกณฑ์และพิธีการว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560)

bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560)

bullet พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

2559 (84 ครั้ง)
>> ครั้งที่ 84 (พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559)

bullet รับทราบพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... (เพิ่มข้อความคำว่า "ร้อยละ" ในช่องรายการอัตราภาษีตามมูลค่าของหัวตารางในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายร่างพระราชบัญญัติ)

bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ 2559

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคมนาคม แทนตำแหน่งที่ว่าง

>> ครั้งที่ 83 (ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการล่ามภาษามือ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

>> ครั้งที่ 82 (พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559)

bullet รับทราบพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

bullet ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอพ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 81 (ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559)

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

bullet รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2558

>> ครั้งที่ 80 (พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (12 กันยายน 2558 - 12 กันยายน 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 79 (ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (มาตรา 33 มาตรา 34 และ มาตรา 35) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม และแนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สิทธิของผู้ต้องขังหญิง การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ และการนำข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบัติ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 78 (พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559)

bullet รับทราบพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

bullet รับทราบประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอการคัดเลือกและแต่งตั้งปลัดกระทรวงและอธิบดี

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกำหนดอัตราโทษทางอาญา

bullet รับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2558

bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง

>> ครั้งที่ 77 (พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐ จัดโครงสร้างการบริหารส่วนราชการด้านท่องเที่ยว

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 76 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559)

bullet การดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

>> ครั้งที่ 75 (ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีศึกษา : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และกรณีศึกษา : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 74 (พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง

>> ครั้งที่ 73 (ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาแรงงานต่างด้าว นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง พลังงานทดแทนจากพืชที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 72 (พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559)

bullet รับทราบ เรื่อง ประธานอนุญาตให้ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วัน

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขยายกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 71 (ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559)

bullet รับทราบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 70 (พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อรองรับการแข่งขัน

bullet รับทราบรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเมือง เพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนตำแหน่งที่ว่าง

>> ครั้งที่ 68 (พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559)

bullet รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของสถาบันพระปกเกล้า

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาศึกษา ภาคที่ 1 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ

bullet รับทราบรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2558

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet การพิจารณาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ จำนวน 33 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

bullet รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 66 (พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559)

bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการคมนาคมเกี่ยวกับรายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง การเชื่อมโยงแผนการคมนาคมขนส่งของประเทศกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

bullet ร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 65 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559)

bullet รับทราบประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิถลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559

>> ครั้งที่ 64 (พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559)

bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 63 (ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 62 (พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559)

bullet พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรัปบรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 61 (พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณาศึกษาผลการดำเนินงานของกรมธนารักษ์ กรณีการดำเนินโครงการการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินและกรณีการดำเนินโครงการการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานผลการพิจารณาศึกษาข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ณ บ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5" คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 60 (พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559)

bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

bullet รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 59 (ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559)

bullet ให้ความเห็นชอบความตกลงปารีส คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 36/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 58 (พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

>> ครั้งที่ 57 (ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 56 (พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคงของภาคการเกษตร

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 55 (ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559)

bullet ให้ความเห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 7 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

>> ครั้งที่ 54 (พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่

bullet รับทราบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

bullet ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขยายกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม เป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 53 (ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559)

bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่นิคมสร้างตนเอง นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 32/2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่องด่วนที่ 3 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 52 (พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 51 (ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 27/2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ในระเบียบวาระกระทู้ถาม เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 50 (พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติในจังหวัดจันทบุรี ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ เป็นผู้เสนอ

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 49 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบูรณาการการบริหารการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอการคัดเลือกและแต่งตั้งปลัดกระทรวงและอธิบดี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 48 (ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559)

bullet รับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 26/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เรื่องด่วนที่ 1 การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการประดับธงในดวงใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 47 (พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 46 (ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559)

bullet รับทราบข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 99-101 (พ.ศ. 2553-2555) และสมัยประชุมที่ 103-104 (พ.ศ. 2557-2558)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ 2 : ด้านผลกระทบต่อคนพิการ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อรองรับการแข่งขัน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 45 (พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมาภายในกำหนดเวลาตามข้อบังคับ ข้อ 117)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 44 (พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559)

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรฐานวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาการกำหนดอัตราโทษทางอาญา คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกำหนดอัตราโทษทางอาญาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ 1 : ด้านกฎหมาย คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 43 (ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง การเชื่อมโยงแผนการคมนาคมขนส่งของประเทศกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐจัดโครงสร้างการบริหารส่วนราชการด้านการท่องเที่ยว คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานประจำปี 2557 ศาลรัฐธรรมนูญ

>> ครั้งที่ 42 (พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559)

bullet รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

bullet ร่างระเบียบว่าด้วยการยื่นคำร้อง การรับคำร้อง การนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการยื่นคำร้อง การรับคำร้อง การนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 41 (ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวคิดการยกเลิกสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet กระทู้ถาม เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการสวนลุมพินี พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล" คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 40 (พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานประจำปี 2557 ของสภาพัฒนาการเมือง

bullet รายงานประจำปี 2558 ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

bullet รายงานประจำปี 2556 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

bullet รายงานประจำปี 2557 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

bullet พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และรายงานการประชุม

 

>> ครั้งที่ 39 (ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนนิติบุคคล (รูปแบบใหม่) คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2558 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 38 (พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

bullet ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 37 (ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2558

bullet เอกสารประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2558

>> ครั้งที่ 36 (พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)

bullet ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 35 (ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบการศึกษากลางคัน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการจัดเก็บเงินประกันและค่าบริการการใช้ไฟฟ้า นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน" คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชนพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2559 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เรื่องด่วนที่ 1 การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และเรื่องด่วนที่ 2 การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 34 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 33 (ศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง เหมืองแร่ทองคำในจังหวัดพิจิตร นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง)

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 31 (พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างระเบียบว่าด้วยการยื่นคำร้อง การรับคำร้อง การนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ....

bullet พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทยพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2558

bullet เอกสารประกอบการพิจารณารายงานประจำปี 2558 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค แทนตำแหน่งที่ว่าง

>> ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบมาตรการผ่านแดน-ถ่ายลำของประเทศต่อการจัดเก็บภาษีสินค้า คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ)

>> ครั้งที่ 29 (ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ให้ความเห็นชอบข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย ประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 12 ตามความตกลงการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 28 (พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เรื่อง มาตรการขับเคลื่อน SMEs และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

bullet รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

bullet รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

bullet ให้ความเห็นชอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device Directive) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง แทนตำแหน่งที่ว่าง

 
>> ครั้งที่ 27 (ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการค้างชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet กระทู้ถาม เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

 
>> ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559)

bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามข้อสังเกตของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2557

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

bullet ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

 
>> ครั้งที่ 25 (ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการเกษตรครบวงจรในสถานการณ์ภัยแล้ง นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet รายงานผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

 
>> ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

 
>> ครั้งที่ 23 (ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559)

bullet รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความปลอดภัยของการจราจรทางบก นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคงของภาคการเกษตร เล่ม 1 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคงของภาคการเกษตร เล่ม 2 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

 
>> ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

 
>> ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่อง โครงการประดับธงในดวงใจ

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....

bullet รับทราบระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

bullet ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ณ บ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2557

bullet รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2556

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

 
>> ครั้งที่ 20 (พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแก้ไขที่ดินป่าไม้ของชาติ

bullet ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความถูกต้องสมบูรณ์)

bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 
>> ครั้งที่ 19 (ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559)

bullet ให้ความเห็นชอบการดำเนินการให้มีผลผูกพันตามการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

 
>> ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ....

bullet รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

bullet ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์" คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว

 
>> ครั้งที่ 17 (ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย : ปัญหาและข้อเสนอแนะ" คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 
>> ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559)

bullet รับทราบรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง และพัฒนางานตามข้อค้นพบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

bullet ขอเพียงผู้หญิงมี "โอกาส" ถอดประสบการณ์ 77 ตำบลต้นแบบ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

bullet รายงานการตรวจสอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานผลการพิจารณาศึกษาขอคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ

bullet พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

bullet ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

 
>> ครั้งที่ 15 (ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาข้าราชการระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจได้รับผลประโยชน์ทับซ้อนจากบริษัทเอกชน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเรียกค่าเสียหายในโครงการจำนำข้าวรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การปฏิรูปรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเมืองท่องเที่ยว" คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว

 
>> ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทองอำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง

 
>> ครั้งที่ 13 (ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกันและการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....

 
>> ครั้งที่ 12 (พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)

bullet ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 70/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง (ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

 
>> ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรายงานผลการพิจารณาศึกษาระบบการบริหารงาน ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และระบบการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 10 (ศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559)

bullet รายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (ครั้งที่ 2) เล่มที่ 1 (ความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (ร่างเบื้องต้น) ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง) ของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (ครั้งที่ 2) เล่มที่ 2 (ความเห็นที่ได้รับเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ) ของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ แทนตำแหน่งที่ว่าง

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน

>> ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมองคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า 2,000 บาท

bullet ให้ความเห็นชอบข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 8 (ศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)

bullet ร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา "เรื่อง การพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ" คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา "เรื่อง การพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อความมั่นคง และโครงการอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ" คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการศึกษา" คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ และคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุกเพื่อพัฒนาเยาวชนและกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 6 (ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม) พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริง พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 5 (พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559)

bullet รับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2557

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

bullet ให้ความเห็นชอบบัญชีสิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการของไทยสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 เกี่ยวกับการโอนคดี) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย "การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติในจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

bullet รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557

>> ครั้งที่ 4 (ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการและดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร เป็นผู้ตั้งถามถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

>> ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ประโยชน์และปัญหาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

bullet ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 64/2558 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่องด่วนที่ 2 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502)

>> ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

>> ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559)

bullet รับทราบรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2558)

bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 63/2558 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เรื่องด่วนที่ 5 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน จากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)

bullet รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัว และสิทธิในทรัพย์สิน กรณีการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. 2546 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง (ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)

2558 (76 ครั้ง)
>> ครั้งที่ 76 (ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558)

bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น รวม 3 เรื่อง (การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเมืองพัทยา และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และกรณีให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลโดยตำแหน่งพร้อมทั้งข้อสังเกต)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณารายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า 2,000 บาท

bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ 2558

bullet รับทราบผลการดำเนินการของสำนักงานศาลยุติธรรมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาบริษัทประกันภัยโฆษณาเกินจริง หรือปิดบังข้อเท็จจริง นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

bullet รายงานการพิจารณาศึกษามาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการส่งเงินค่าโฆษณาไปให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่มีการเสียภาษีให้แก่ประเทศไทยและจากการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 61/2558 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เรื่องด่วนที่ 1. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แทนตำแหน่งที่ว่าง

>> ครั้งที่ 75 (พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558)

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... นายมณเฑียร บุญตัน กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้เสนอ

>> ครั้งที่ 74 (ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558)

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 เกี่ยวกับการโอนคดี) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

>> ครั้งที่ 73 (พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง และคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาศึกษาเรื่อง หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ : การเร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ)

bullet รับทราบผลดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....

bullet เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา (กร.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

bullet พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet เอกสารประกอบการพิจารณา รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2557

bullet รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2557

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครองการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม)

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษและแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 
>> ครั้งที่ 72 (พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เรื่อง รายงานการศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจุดบั้งไฟ และการปล่อยโคมลอยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในกิจการการเดินอากาศ พลอากาศเอก ณรงศักดิ์ สังขพงศ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ดนัย มีชูเวท เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ให้ความเห็นชอบอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ. 1992 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา ภาคที่ 1 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 
>> ครั้งที่ 71 (พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการทุจริตในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการเรียกคืนและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... นายมณเฑียร บุญตัน กับคณะ เป็นผู้เสนอ

bullet ให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์ (TRIPS) ด้านสาธารณสุขของไทย

bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการประดังธงในดวงใจ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

bullet รายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

bullet รายงานประจำปี 2555 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

bullet รายงานประจำปี 2556 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 
>> ครั้งที่ 70 (พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริง พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายโครงการรับจำนำข้าวนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถามถามนายกรัฐมนตรี

bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง

bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เป็นผู้เสนอ

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกำหนดอัตราโทษทางอาญาและรูปแบบในการร่างกฎหมาย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....

 
>> ครั้งที่ 68 (พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015)

bullet ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

 
>> ครั้งที่ 67 (ศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการจัดการเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้าข้าวในโครงการรับจำนำข้าว นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 50/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ในวาระเรื่องด่วนที่ 1 การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

bullet รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2557

 
>> ครั้งที่ 66 (พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558)

bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ให้ความเห็นชอบธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

 
>> ครั้งที่ 64 (พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงานในรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองที่สูงเกินความจำเป็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทน

bullet รับทราบรายงานประจำปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

bullet ให้ความเห็นชอบอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ. 1992 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดำเนินการตาม FATCA คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทยพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย

 
>> ครั้งที่ 63 (ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558)

bullet พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ให้ความเห็นชอบพิธีสารฉบับที่สามแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศภาคีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 
>> ครั้งที่ 62 (พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสรรพากร กรณีศึกษา : โครงการการจัดเก็บภาษีจากข้อมูลทอดแรก (Primary Information Approach : PIA) และโครงการการจัดเก็บภาษีด้วยระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความเหมาะสมในการพิจารณาการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

bullet ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมาตามข้อบังคับ ข้อ 117)

bullet ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุกเพื่อพัฒนาเยาวชนและกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ และคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 42/2558 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 46/2558 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 2. เลือกบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 3. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการแทนตำแหน่งที่ว่าง

 
>> ครั้งที่ 61 (ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558)

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว

 
>> ครั้งที่ 60 (พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558)

bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 อย่างเป็นรูปธรรม คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ....

 
>> ครั้งที่ 59 (พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 
>> ครั้งที่ 58 (ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558)

bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ

 
>> ครั้งที่ 57 (พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558)

bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

 
>> ครั้งที่ 56 (พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558)

bullet รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 26/2558 เรื่อง การดำเนินการเพื่อถอด พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตำรวจ

bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน" คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจาณราร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....

 
>> ครั้งที่ 55 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 8 กันยายน 2558)

bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตามมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540)

bullet รายงานการศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของชาติ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน นายชาญวิทย์ วสยางกูร เป็นผู้เสนอ

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)

 
>> ครั้งที่ 54 (พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558)

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....

bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินคดีทางแพ่งต่อผู้กระทำความผิดโครงการรับจำนำข้าว นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสถานพยาบาลที่ดำเนินการก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2557 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)

 
>> ครั้งที่ 53 (ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558)

bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการขับเคลื่อน SMEs และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาผลการดำเนินงานของกรมธนารักษ์ กรณีการดำเนินโครงการการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน และกรณีการดำเนินโครงการการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

 
>> ครั้งที่ 52 (พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558)

bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

 
>> ครั้งที่ 51 (ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 50 (พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

bullet ให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

bullet ร่างพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานประจำปี 2556 ศาลรัฐธรรมนูญ
bullet รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
 
>> ครั้งที่ 48 (พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. ....คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ประโยชน์และปัญหาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)
bullet คณะรัฐมนตรีขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ก่อนรับหลักการ ออกไปอีก 60 วัน
 
>> ครั้งที่ 47 (ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาเงินกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
>> ครั้งที่ 46 (พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....
bullet เลือกบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมนี้ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ มาด้วยแล้ว)
bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลที่เห็นสมควรเป็นอัยการสูงสุด (ตามมาตรา 9 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมนี้ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอัยการสูงสุด มาด้วยแล้ว)
bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
>> ครั้งที่ 45 (พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง)
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
 
>> ครั้งที่ 44 (ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 42 (พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 23/2558 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 2 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ)
 
>> ครั้งที่ 41 (ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การรับคนพิการเข้าทำงาน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 
>> ครั้งที่ 40 (พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558)
bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลที่เห็นสมควรเป็นอัยการสูงสุด (ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองที่สูงเกินความจำเป็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทน คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้เสนอ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ
bullet รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2557
bullet เอกสารปะกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2557
bullet รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2557
bullet ข้อชี้แจงต่อรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2557
bullet เอกสารประกอบการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2557
bullet ญัตติ เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้เสนอ
bullet สรุปแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามระเบียบวาระการประชุม
bullet คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 18/2558 เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตามกฏหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2558
 
>> ครั้งที่ 39 (ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 
>> ครั้งที่ 38 (พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความถูกต้องสมบูรณ์)
bullet รายงานการพิจารณาศึกษาระบบการบริหารงาน ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และระบบการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น พิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 37 (ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ การขออนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่ต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลเดิมไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
>> ครั้งที่ 36 (พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558)
bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน พิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 6 เลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประเภทผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย แทนตำแหน่งที่ว่าง (ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 (1) ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กรณี รายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาศึกษาเรื่อง หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ : การเร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 (พร้อมรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง และรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส)

 
>> ครั้งที่ 35 (ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 34 (พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ให้ความเห็นชอบความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet รายงานการพิจารณาศึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 33 (ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายรัฐบาลในการควบคุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินจริงของโรงพยาบาลเอกชน นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553)
 
>> ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 1 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 38 คน ออกจากตำแหน่ง คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 31 (ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
bullet ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ในระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 28 (พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 8 ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557)
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

bullet รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

bullet รายงานประจำปี 2557 ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....
bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 27 (ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่จังหวัดพิจิตร นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 
>> ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ในระเบียบวาระเรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 25 (ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานประจำปี 2556 ของสภาพัฒนาการเมือง
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554
bullet รายงานประจำปี 2557 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
bullet รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2557
 
>> ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการพิจารณาศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร กรณีศึกษา : โครงการการจัดเก็บภาษีจากข้อมูลทอดแรก (Primary Information Approach : PIA) และโครงการการจัดเก็บภาษีด้วยระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2558 เป็นพิเศษ วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ในระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่ 5 เลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม เป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 23 (ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด รองศาสตราจารย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551)
bullet ให้ความเห็นชอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี กับคณะ เป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 1 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเมืองพัทยาและแนวทางการแก้ไข คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการพิจารณาศึกษากรณีให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลโดยตำแหน่ง คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558)
bullet รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ
bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 20 (ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขอพักชำระหนี้ของเกษตรกร นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 
>> ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558)
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
bullet ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet รายงานประจำปี 2556 ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

bullet รายงานการเงินแผ่นดิน

 
>> ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ ด้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2555
bullet รับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ ด้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2556
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 29/2557 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. .... ออกไปอีก 30 วัน
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปอีก 30 วัน
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ออกไปอีก 30 วัน
 
>> ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์)
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
bullet ให้ความเห็นชอบพิธีสาร 2 ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ห้า คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร เป็นผู้เสนอ (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมาภายในกำหนดเวลาตามข้อบังคับ ข้อ 117)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้เสนอ
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่ ออกไปอีก 60 วัน
bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
>> ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ให้ความเห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน รอบที่ 6 ภายใต้กรอบ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ (พุธที่ 11 มีนาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
bullet เลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประเภทผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง) ออกไปอีก 30 วัน
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปอีก 30 วัน
 
>> ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ให้ความเห็นชอบอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 12 เป็นพิเศษ (พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติม กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้)
bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ให้ความเห็นชอบอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557)
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2557 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เรื่อง พิจารณารายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีกล่าวหา นายนิคม ไวยรัชพานิช และกรณีกล่าวหา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 18/2557 วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 21/2557 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง พิจารณารายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีกล่าวหา นายนิคม ไวยรัชพานิช และกรณีกล่าวหา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 34 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (ครั้งที่ 2) คณะกรรมาธิการสามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 34 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว

 

bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

bullet นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558-2560) ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ
bullet ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 34 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
>> ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมนี้ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินมาด้วยแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานภาครัฐ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปี)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประเภทผู้ที่มีผลงาน หรือมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 13/2557 วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เรื่อง เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 36 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ผลการพิจารณารายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า 2,000 บาท คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 61 มาตรา 65 และมาตรา 91 และเพิ่มมาตรา 65/1 เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความถูกต้องสมบูรณ์)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานประจำปี 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ

bullet รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
>> ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พุธที่ 21 มกราคม 2558)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับเพศ)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet เลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 4 (ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสปสช.
 
>> ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558)
bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
bullet ภาคผนวก 4 การอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งข้ามแดน แนบท้ายความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ภาคผนวก 5 การข้ามแดนของบุคคล แนบท้ายความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ภาคผนวก 6 กฎเกณฑ์ในการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าผ่านแดนและสินค้าผ่านแดนในประเทศ แนบท้ายความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ภาคผนวก 8 การนำเข้ารถยนต์ชั่วคราว แนบท้ายความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ภาคผนวก 14 กฎเกณฑ์ศุลกากรสำหรับคอนเทนเนอร์ แนบท้ายความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558)
bullet รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
bullet รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2556
bullet รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
2557 (32 ครั้ง)
>> ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557)
bullet ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 31 (ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557)
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
bullet รายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 34 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (ครั้งที่ 1) คณะกรรมาธิการสามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 34 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557)
bullet รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ 2557
bullet ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดนิยามคำว่า "เจ้าพนักงาน") คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ) คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2556
bullet รายงานประจำปี 2556 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
>> ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557)
bullet ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการดำเนินการตาม FATCA คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
bullet การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... (ความรับผิดทางอาญาของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลตามมาตรา 76)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ..คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 
>> ครั้งที่ 26 (ศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557)
bullet ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 7 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ภาคผนวก 10 เงื่อนไขการขนส่ง ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ (พุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557)
bullet กรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
bullet รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรม
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นภาษีประจำปี) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement)) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดนิยามคำว่า "เจ้าพนักงาน") คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2554
 
>> ครั้งที่ 18 (พุธที่ 22 ตุลาคม 2557)
bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
bullet ให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557)
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นภาษีประจำปี) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
bullet รายงานประจำปี 2555 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2556 และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2556
bullet รายงานประจำปี 2556 ของสถาบันพระปกเกล้า
 
>> ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557)
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา คณะกรรมาธิการสามัญสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญประจำสภาพิจารณาเสร็จแล้ว (ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 84)
 
>> ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557)
bullet เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
bullet ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 63) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement)) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
>> ครั้งที่ 12 (ศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557)
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
bullet รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ 2556
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
bullet รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2554
bullet รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2556
bullet รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2556
 
>> ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557)
bullet ร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
 
>> ครั้งที่ 9 (อังคารที่ 16 กันยายน 2557)
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
>> ครั้งที่ 8 (ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557)
bullet คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
>> ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557)
bullet ร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ)
 
>> ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557)
bullet รับทราบสรุปการดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 1-10 สิงหาคม 2556
bullet ร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน + 3 (AMRO) (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ )
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
bullet รายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า 2,000 บาท ซึ่งหน่วยรับตรวจมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
bullet รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2555
bullet รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
bullet รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 
>> ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557)
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
>> ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557)
bullet พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิตบัญญัติแห่งชาติ
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

bullet คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
>> ครั้งที่ 1 (ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557)
bullet พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
bullet พระบรมราชโองการฯ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398