พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550-2551

พระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย
   
สรุปการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [11/8/51]
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย (6 ฉบับ)
พระราชบัญญัติ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย (215 ฉบับ) แบ่งตามผู้เสนอ ดังนี้
  bullet พระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จำนวน 148 ฉบับ
  bullet พระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ จำนวน 16 ฉบับ
bullet พระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ จำนวน 46 ฉบับ
bullet พระราชบัญญัติที่ศาลฎีกาเป็นผู้เสนอ จำนวน 4 ฉบับ
bullet พระราชบัญญัติที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ จำนวน 1 ฉบับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
1
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549)
  ประชุม : ครั้งที่ 46/2550 | ครั้งที่ 53/2550
2
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549)

  ประชุม : ครั้งที่ 46/2550 | ครั้งที่ 53/2550
3
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549)
  ประชุม : ครั้งที่ 46/2550 | ครั้งที่ 53/2550
4
ชื่อพรบ :
ตกไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 71/2550
5
ชื่อพรบ :
ตกไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 51/2550 | ครั้งที่ 71/2550
6
ชื่อพรบ :
ตกไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 74/2550
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จำนวน 148 ฉบับ
1
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 7 เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. 2549
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 7 เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 5/2549
2
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 7/2549
3
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 7/2549
4
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 13/2549
5
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 10/2549 | ครั้งที่ 15/2549
6
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 7/2549 | ครั้งที่ 15/2549 | ครั้งที่ 16/2549 | ครั้งที่ 1/2550
7
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านปึก ตำบลเสม็ด และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 2/2550 | ครั้งที่ 5/2550
8
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดสร้างเหรียญกาชาดสดุดี) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 14/2549 | ครั้งที่ 6/2550 | ครั้งที่ 8/2550
9
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 16/2549 | ครั้งที่ 6/2550
10
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 13/2549 | ครั้งที่ 8/2550
11
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 13/2549 | ครั้งที่ 10/2550
12
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 8 เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 10/2550
13
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตร พลิกศพ ตามมาตรา 148 (3) (4) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 12/2550
14
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 5/2550 | ครั้งที่ 14/2550
15
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 12/2550 | ครั้งที่ 15/2550
16
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 9/2549 | ครั้งที่ 19/2550
17
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 12/2550 | ครั้งที่ 19/2550
18
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 19/2550
19
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 19/2550
20
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 19/2550
21
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 19/2550
22
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 16/2550 | ครั้งที่ 20/2550
23
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 10/2550 | ครั้งที่ 23/2550
24
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 6/2549 | ครั้งที่ 24/2550
25
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 15/2550 | ครั้งที่ 24/2550
26
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 4/2550 | ครั้งที่ 25/2550
27
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 12/2550 | ครั้งที่ 27/2550
28
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 20/2550 | ครั้งที่ 29/2550
29
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 20/2550 | ครั้งที่ 29/2550
30
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 20/2550 | ครั้งที่ 29/2550
31
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 29/2550
32
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 19/2550 | ครั้งที่ 31/2550
33
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 29/2550 | ครั้งที่ 32/2550
34
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วิธีการขังหรือจำคุก และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมีครรภ์) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 7/2550 | ครั้งที่ 34/2550
35
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 5/2550 | ครั้งที่ 34/2550
36
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 27/2550 | ครั้งที่ 34/2550
37
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 19/2550 | ครั้งที่ 34/2550
38
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ ในท้องที่เขตพระโขนง และเขตบางนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 29/2550 | ครั้งที่ 34/2550
39
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำให้สอดคล้องกับหลักการใหม่ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายของศาลยุติธรรม) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 19/2550 | ครั้งที่ 34/2550
40
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมและการแต่งตั้ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 34/2550
41
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 34/2550
42
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 34/2550
43
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 34/2550
44
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ไปเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 35/2550
45
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 29/2550 | ครั้งที่ 36/2550
46
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 29/2550 | ครั้งที่ 36/2550
47
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มจำนวนรองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค และรองประธานศาลฎีกา) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 36/2550
48
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 36/2550
49
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 15 เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง ลงวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 36/2550
50
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 29/2550 | ครั้งที่ 36/2550
51
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 37/2550
52
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 33/2550 | ครั้งที่ 38/2550
53
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 38/2550
54
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 32/2550 | ครั้งที่ 40/2550
55
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 40/2550
56
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 22/2550 | ครั้งที่ 38/2550 | ครั้งที่ 42/2550
57
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 34/2550 | ครั้งที่ 44/2550
58
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 44/2550
59
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 44/2550
60
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 34/2550 | ครั้งที่ 44/2550
61
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 13/2549 | ครั้งที่ 44/2550
62
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 36/2550 | ครั้งที่ 44/2550
63
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 36/2550 | ครั้งที่ 44/2550
64
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วม เพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 44/2550
65
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บโฉนดที่ดิน) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 38/2550 | ครั้งที่ 46/2550
66
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 40/2550 | ครั้งที่ 46/2550
67
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมภาค 1 ลักษณะ 5 ว่าด้วยพยานหลักฐาน) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 5/2550 | ครั้งที่ 47/2550
68
ชื่อพรบ :

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550

ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 11/2549 | ครั้งที่ 47/2550
69
ชื่อพรบ :

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 33/2550 | ครั้งที่ 48/2550
70
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 49/2550
71
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 42/2550 | ครั้งที่ 50/2550
72
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 11/2549 | ครั้งที่ 50/2550
73
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :
  ประชุม : ครั้งที่ 40/2550 | ครั้งที่ 50/2550
74
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้ต้องยุบเลิกกรมทางหลวงชนบทภายในห้าปี) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 50/2550
75
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 40/2550 | ครั้งที่ 52/2550
76
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 40/2550 | ครั้งที่ 52/2550
77
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ความผิดของผู้ขับขี่ในขณะเมาสุรา และปรับปรุงประเภทของรถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ สิ่งของ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 38/2550 | ครั้งที่ 52/2550
78
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 13/2549 | ครั้งที่ 54/2550
79
ชื่อพรบ : ตกไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 50/2550 | ครั้งที่ 54/2550
80
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ที่ 5/2549 เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ที่ 5/2549 เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 54/2550
81
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 55/2550
82
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 55/2550
83
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 32/2550 | ครั้งที่ 55/2550
84
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 32/2550 | ครั้งที่ 55/2550
85
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 44/2550 | ครั้งที่ 55/2550
86
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 57/2550
87
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 50/2550 | ครั้งที่ 59/2550
88
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ ไปใช้ประโยชน์ชั่วคราวและการร่วมสอบสวนในสำนวนชันสูตรพลิกศพคดีวิสามัญฆาตกรรม) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 59/2550
89
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 59/2550
90
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 54/2550 | ครั้งที่ 60/2550
91
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอำนาจการดำเนินกิจการของกองทุน) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 50/2550 | ครั้งที่ 60/2550
92
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 34/2550 | ครั้งที่ 60/2550
93
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 52/2550 | ครั้งที่ 61/2550
94
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 51/2550 | ครั้งที่ 62/2550
95
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 22/2550 | ครั้งที่ 55/2550 | ครั้งที่ 65/2550
96
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 51/2550 | ครั้งที่ 65/2550
97
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมภาค 5 ว่าด้วยพยานหลักฐาน) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 5/2550 | ครั้งที่ 65/2550
98
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 55/2550 | ครั้งที่ 67/2550
99
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 57/2550 | ครั้งที่ 67/2550
100
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 57/2550 | ครั้งที่ 67/2550
101
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 15/2550 | ครั้งที่ 40/2550 | ครั้งที่ 67/2550
102
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 36/2550 | ครั้งที่ 67/2550
103
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 36/2550 | ครั้งที่ 67/2550
104
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 36/2550 | ครั้งที่ 67/2550
105
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 51/2550 | ครั้งที่ 67/2550
106
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าขึ้นศาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 38/2550 | ครั้งที่ 67/2550
107
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 67/2550
108
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 57/2550 | ครั้งที่ 67/2550
109
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 20) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550
110
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ .2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 51/2550 | ครั้งที่ 71/2550
111
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดอายุของเด็กที่เป็นผู้กระทำความผิดอาญา) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 51/2550 | ครั้งที่ 71/2550
112
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 54/2550 | ครั้งที่ 71/2550
113
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 29/2550 | ครั้งที่ 71/2550
114
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 61/2550 | ครั้งที่ 72/2550
115
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 66/2550 | ครั้งที่ 72/2550
116
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 66/2550 | ครั้งที่ 72/2550
117
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 11/2549 | ครั้งที่ 72/2550
118
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 50/2550 | ครั้งที่ 73/2550
119
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 60/2550 | ครั้งที่ 73/2550
120
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย ในคดีที่ฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
121
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
122
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 73/2550
123
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 73/2550
124
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 55/2550 | ครั้งที่ 73/2550
125
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 73/2550
126
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 61/2550 | ครั้งที่ 73/2550
127
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 66/2550 | ครั้งที่ 73/2550
128
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 66/2550 | ครั้งที่ 73/2550
129
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 66/2550 | ครั้งที่ 73/2550
130
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อัตราค่าจ้าง) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 68/2550 | ครั้งที่ 73/2550
131
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
132
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
133
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 63/2550 | ครั้งที่ 73/2550
134
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
135
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
136
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
137
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
138
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
139
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การค้าที่ดิน) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
140
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 74/2550
141
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
142
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 74/2550
143
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
144
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
145
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 71/2550 | ครั้งที่ 74/2550
146
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
147
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
148
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
 
พระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ จำนวน 16 ฉบับ
1
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 21/2550 | ครั้งที่ 27/2550
2
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 21/2550 | ครั้งที่ 27/2550
3
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 21/2550 | ครั้งที่ 27/2550
4
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 พ.ศ. .... (นายประพันธ์ คูณมี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 38/2550 | ครั้งที่ 39/2550
5
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 40/2550
6
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวรัชย์ ชวพงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 40/2550 | ครั้งที่ 44/2550
7
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. .... (นางบัญญัติ ทัศนียะเวช เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 30/2550 | ครั้งที่ 47/2550
8
ชื่อพรบ : ตกไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ กับคณะ และ นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 57/2550 | ครั้งที่ 67/2550
9
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. .... (นางมุกดา อินต๊ะสาร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 54/2550 | ครั้งที่ 67/2550
10
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายไพศาล พืชมงคล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550
11
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. .... (นางสุนันทา สมบุญธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 60/2550 | ครั้งที่ 71/2550
12
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวรัชย์ ชวพงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 73/2550
13
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
14
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวรัชย์ ชวพงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
15
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม พ.ศ. .... (พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพัตร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 71/2550 | ครั้งที่ 74/2550
16
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติคำนำหน้านามบุคคล พ.ศ. .... (นางจุรี วิจิตรวาทการ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 71/2550 | ครั้งที่ 74/2550
พระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ จำนวน 46 ฉบับ
1
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 3/2550 | ครั้งที่ 15/2550
2
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติเรือนจำทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 3/2550 | ครั้งที่ 15/2550
3
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 3/2550 | ครั้งที่ 15/2550
4
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 3/2550 | ครั้งที่ 15/2550
5
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 18/2550 | ครั้งที่ 29/2550
6
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 3/2550 | ครั้งที่ 31/2550
7
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 3/2550 | ครั้งที่ 34/2550
8
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายกงกฤช หิรัญกิจ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 27/2550 | ครั้งที่ 34/2550
9
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 3/2550 | ครั้งที่ 36/2550
10
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 34/2550 | ครั้งที่ 46/2550
11
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายประพันธ์ คูณมี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 29/2550 | ครั้งที่ 38/2550
12
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 34/2550 | ครั้งที่ 46/2550
13
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 34/2550 | ครั้งที่ 47/2550
14
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 34/2550 | ครั้งที่ 47/2550
15
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายชบ ยอดแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 40/2550 | ครั้งที่ 50/2550
16
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายสุพัทธ์ พู่ผกา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 49/2550 | ครั้งที่ 54/2550
 
17
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 40/2550 | ครั้งที่ 57/2550
18
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายตวง อันทะไชย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 42/2550 | ครั้งที่ 59/2550
19
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายสมชาย แสวงการ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 36/2550 | ครั้งที่ 61/2550
20
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดห้ามผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดในขณะรถเคลื่อนที่) (คณะรัฐมนตรี / นางสุนันทา สมบุญธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 55/2550 | ครั้งที่ 64/2550
21
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 51/2550 | ครั้งที่ 65/2550
22
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 55/2550 | ครั้งที่ 65/2550
23
ชื่อพรบ : ตกไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 20/2550 | ครั้งที่ 65/2550
24
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 25/2550 | ครั้งที่ 67/2550
25
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายมนัส โกศล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 34/2550 | ครั้งที่ 72/2550
26
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายภัทระ คำพิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 62/2550 | ครั้งที่ 72/2550
27
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายโสภณ สุภาพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 60/2550 | ครั้งที่ 73/2550
28
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายตวง อันทะไชย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
29
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 73/2550
30
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
 
31
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายเตือนใจ ดีเทศน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
32
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นางเตือนใจ ดีเทศน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 73/2550
33
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / พลเอก ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 73/2550
34
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. .2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / พลเอก ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 73/2550
35
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / พลเอก ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 73/2550
36
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายสมบัติ เมทะนี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
37
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายตวง อันทะไชย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 67/2550 | ครั้งที่ 73/2550
38
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายตวง อันทะไชย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
39
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / พลเรือเอก นพพร อาชวาคม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 73/2550
40
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 74/2550
41
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
42
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายสมชาย แสวงการ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 74/2550
43
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
44
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
45
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายภราเดช พยัฆวิเชียร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
46
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี / นายตวง อันทะไชย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 17/2550 | ครั้งที่ 67/2550 | ครั้งที่ 74/2550
พระราชบัญญัติที่ศาลฎีกาเป็นผู้เสนอ จำนวน 4 ฉบับ
1
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 62/2550 | ครั้งที่ 71/2550
2
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 62/2550 | ครั้งที่ 71/2550
3
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 62/2550 | ครั้งที่ 71/2550
4
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ชื่อร่าง : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ)
  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550
พระราชบัญญัติที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ จำนวน 1 ฉบับ
1
ชื่อพรบ : พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552
ชื่อร่าง :

ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... (ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้เสนอ)

  ประชุม : ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 74/2550

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์