เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24

ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24
 
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป)
 
<< ครั้งที่ 27 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 26 และพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556)
bullet ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จำนวน 146 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จำนวน 146 คน เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำปาว จากบ้านโคกน้อย เทศบาลตำบลจำปี ผ่านไปยังอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการและความคืบหน้าการดำเนินการเปิดรับสมาชิกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554
bullet รายงานการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการออกพระราชกฤษฎีกาฯ และการออกกฎกระทรวงฯ ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
bullet สรุปการดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 1-10 สิงหาคม 2556 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ขอถอนเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ 53
 
<< ครั้งที่ 25 (พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับปรับปรุง)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ส่งผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรภาษีภาคหลวงปิโตเลียมในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แผนงานการดำเนินการก่อสร้างของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทองทัพไทย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้บูรณะปรับปรุงย่านชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และชุมชนตามถนน 205 ตั้งแต่ชัยบาดาล ลำนารายณ์ เขาพังเหย เทพสถิต สี่แยกหนองบัวโคก โนนไทย นครราชสีมา และถนนสายสำคัญ เพื่อความสะดวกปลอดภัย เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ และการออกกำลังกายสองฟากทาง เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมขาดการบำรุงรักษา และบางตอนก็ยังมิได้ลาดยาง ให้เชื่อมต่อกัน
bullet รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 5 เรื่อง คือ 1) รายงานประจำปี 2554 สภาพัฒนาการเมือง 2) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2555 3) รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 4) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 5) รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
 
<< ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโอโซนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
bullet รับทราบรายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า 2,000 บาท ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
bullet รับทราบรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
bullet รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง คือ 1) รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี พ.ศ. 2554 2) รายงานการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานศาลยุติธร (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 - - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 - - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 - - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 - - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 - - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553) 3) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2554
bullet รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2555
bullet รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 9 เรื่อง คือ 1) รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2555) 2) รายงานผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 3) รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2554 4) รายงานประจำปี 2555 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5) รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 6) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 7) รายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กระทรวงคมนาคม 8) รายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 - - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 - - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552) 9) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
bullet เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 3 ตำแหน่ง ตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
 
<< ครั้งที่ 22 (พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายนิพนธ์ ศรีธเรศ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสงวน พงษ์มณี)
 
<< ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม และศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
 
<< ครั้งที่ 20 (พุธที่ 30 ตุลาคม 2556)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายประกอบ รัตนพันธ์)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข และ นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสุรพล เกียรติไชยากร)
bullet ขอถอนร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ 53
 
<< ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะตื้นเขิน และถนนริมคลองชำรุด
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การละเลยมาตรการป้องกันความปลอดภัย ของกระทรวงคมนาคม
bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี พ.ศ. 2554
bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทาง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน 25 จังหวัด (นายพายัพ ปั้นเกตุ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน 25 จังหวัด (นายพายัพ ปั้นเกตุ และนายไพจิต ศรีวรขาน เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงถนนเส้นทางสาย 4122 บ้านคลองหมวยอำเภอศรีนครินทร์ - อำเภอป่าบอน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ด
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน
 
<< ครั้งที่ 17 (พุธที่ 9 ตุลาคม 2556)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว 2) ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 3) ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา)
 
<< ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ทบทวนและแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ใช้ในปัจจุบัน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ราคาน้ำนมดิบตกต่ำ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองผือ และการขุดลอกบึงละหานนา
bullet รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
bullet พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม
 
<< ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ของบประมาณก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบคลองซอย พื้นที่ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2554 ของสถาบันพระปกเกล้า และรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
bullet รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
bullet รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง (1) รายงานประจำปี 2555 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (2) รายงานประจำปี 2555 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการขุดคอคอดกระหรือคลองโดยให้ประทานบัตรแก่ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน หรือรัฐบาลทำเอง หรือแบ่งเป็นตอน หรือ รัฐบาลร่วมเอกชน (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายอันดามันจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมต่อไปยังกลุ่ม จังหวัดฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา และภูเก็ต) (นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาค้ายาเสพติดโดยรัฐเป็นผู้จัดหา (นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาช่วยเหลือ อ.พ.ป.ร. ที่ประชาชนในชนบท เรียกขานนามว่าตำรวจบ้านเป็นค่าตอบแทนยังชีพเดือนละหนึ่งพันบาท โดยกำหนดให้มีหมู่บ้านละสองคน (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยตรงจากประชาชน (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผลกระทบอันเนื่องมาจากปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัทสหฟาร์ม (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 13 (พุธที่ 25 กันยายน 2556)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 2 ฉบับ (1) ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... (2) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ สาธารณภัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายเกษม นิมมลรัตน์)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายพ้อง ชีวานันท์)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายพีรพันธุ์ พาลุสุข)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง เนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (นายการุณ โหสกุล)
 
<< ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
 
<< ครั้งที่ 9 เป็นพิเศษ (พุธที่ 18 กันยายน 2556)
bullet พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนของประเทศ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์ ณ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
bullet รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง 1) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 2) สรุปการดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 22 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2555 3) รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)
bullet รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
bullet รับทราบรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2553 – 2554
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2555 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2555 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกำหนดให้การก่อสร้างถนนมีไหล่ถนนกว้าง 1.30 เมตร – 1.80 เมตร ในจังหวัดเลยและในประเทศไทย (นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิตโดยการขนส่งผลิตผลและซื้อปุ๋ยชีวภาพราคาถูกโดยให้ภาครัฐให้การส่งเสริม (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนเทศบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างสะพาน (คสล.) ข้ามลำน้ำปาว จากบ้านโคกน้อย เทศบาลตำบลจำปี ผ่านไปยังอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก ตำบลไชยวาน – บ้านโยธา ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1,000 ม. (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก (Asphaltic) ถนนคอนกรีตสายอำเภอกู่แก้ว – อำเภอไชยวาน - อำเภอศรีธาตุ แยกไปถึงอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงการคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ต
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความไม่เท่าเทียมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำ
bullet รับทราบรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
bullet รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2553
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2554 ของศาลรัฐธรรมนูญ
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2555 ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา การกัดเซาะริมฝั่งแม่น้ำทั่วประเทศ (นางชมภู จันทาทอง เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556)
bullet รับทราบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
bullet รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ประจำปี 2555
bullet รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2555
bullet รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการนำสารเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร และควบคุมการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน (นายโกวิทย์ ธารณา และนายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายวรชัย เหมะ และนายพายัพ ปั้นเกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาน้ำมันรั่วและมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน (นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นผู้เสนอ)
bullet พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหายางพาราราคาตกต่ำ (นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการยกเลิกเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมหมดสภาพป่าซึ่งราษฎรได้ครอบครองทำกินด้วยความสงบ เปิดเผยและมีเจตนาเป็นเจ้าของกว่า 5 ปี เพื่อออกกรรมสิทธิ์ให้กับราษฎรและวางระบบการปฏิรูปที่ดินทั่วราชอาณาจักร (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาค่าครองชีพสูงและสินค้าราคาแพง (นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ (นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการบริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และการกำจัดผลกระทบจากมลพิษทางขยะชุมชน (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกำหนดให้การก่อสร้างถนนทุกสายในประเทศ มีไหล่ถนนกว้าง 1.50 เมตร - 2.00 เมตร เพื่อความสมบูรณ์และลดอุบัติเหตุ (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (พุธที่ 14 สิงหาคม 2556)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 
<< ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในการวางระบบคมนาคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบปิด - เปิดได้
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
bullet รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
bullet รับทราบผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
bullet รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2555
bullet รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2554
 
<< ครั้งที่ 2 (พุธที่ 7 สิงหาคม 2556)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 4)ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 5) ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... 6) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 7) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายพีรพันธุ์ พาลุสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสาวรังสิมา รอดรัศมี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายยุรนันท์ ภมรมนตรี)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางนันทนา สงฆ์ประชา)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสรวงศ์ เทียนทอง)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายพ้อง ชีวานันท์)
 
<< ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดูแลแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทยอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความไม่เป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนของรัฐบาล
bullet รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556
bullet รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
bullet รับทราบเรื่อง การขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ(นายนิพนธ์ บุญญามณี) และประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์)
bullet รับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการยกเลิกเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งราษฎรเข้าทำกินเกินกว่า 10 ปี เพื่อเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อเร่งรัด การดำเนินการสร้างถนนไร้ฝุ่นทางหลวงชนบทให้ขยายทั่วทั้งประเทศ และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงถนนให้เป็นถนนไร้ฝุ่น
bullet รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2554
bullet รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2554
bullet รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)
bullet รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงกับการคุ้มครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณาสรุปการดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 22 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2555 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมและการนำเข้าสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม (นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง ในการซื้อน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาในฤดูแล้ง (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกำหนดทางน้ำและการสร้างสะพานข้ามลำน้ำยามให้เป็นของหน่วยงานราชการใดหน่วยงานหนึ่ง (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
bullet การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ.2556
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 (สมัยวิสามัญ)
 
<< ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พุธที่ 29 พฤษภาคม 2556)
bullet (สำเนา) พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2556
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
bullet บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
bullet เอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 
<< ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงชนบทหมายเลข สน 2011
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านกุดกว้าง - วังยาว ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
bullet รับทราบรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555)
bullet รับทราบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ 2) วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบแล้ว 3)วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลปกครอง เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (นายศุภชัย ใจสมุทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และยาเสพติด แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะถึงแก่อนิจกรรม (พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย)
 
<< ครั้งที่ 26 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 28 ถึงศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556)
bullet ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 25 (พุธที่ 27 มีนาคม 2556)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสภาผู้แทนราษฎร
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการ ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) ออกไปเป็นกรณีพิเศษ และ 2) ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่าง ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเกษม นิมมลรัตน์)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเกษม นิมมลรัตน์)
bullet ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ 53
 
<< ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเลือกปฏิบัติต่อประชาชน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในอำเภอที่ไม่มีสถานศึกษาตั้งอยู่
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดิน การออกเอกสารสิทธิและการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศ
 
<< ครั้งที่ 23 (พุธที่ 20 มีนาคม 2556)
bullet รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภท ของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษี ประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) 2) ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ การกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) ออกไปเป็นกรณีพิเศษ 3) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษี ประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรม ภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายพีรพันธุ์ พาลุสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสนอง เทพอักษรณรงค์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... (นายวรชัย เหมะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง เพราะถึงแก่อนิจกรรม (นายปัญญวัฒน์ บุญมี) และเพราะลาออก (พันโท สินธพ แก้วพิจิตร)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายจรัสพงษ์ สุรัสวดี)
 
<< ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านตูม – ไร่เจริญ ที่ชำรุดเสียหาย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งดงมูล
 
<< ครั้งที่ 21 (พุธที่ 13 มีนาคม 2556)
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้รับทราบรายงาน จำนวน 2 เรื่อง คือ 1) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และ 2) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเรวัต อารีรอบ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 20 (พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่ดินและป่าไม้
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดชัยนาทขาดการพัฒนา
 
<< ครั้งที่ 19 (พุธที่ 6 มีนาคม 2556)
bullet รับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์)
 
<< ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขุดลอกขยายลำน้ำหมัน ในพื้นที่ตำบลกกสะทอน ตำบลนาหอ ตำบลปากหมัน ตำบลนาดี และตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ขยายถนนสาย 226 ช่วงระหว่างอำเภออุทุมพรพิสัย ถึงจังหวัดศรีสะเกษ เป็น 4 ช่องจราจร
 
<< ครั้งที่ 17 (พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง คือ 1)วุฒิสภาได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 2) วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษี ประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เขตจังหวัดสุโขทัย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ เป็นศูนย์บริการตติยภูมิเฉพาะด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาขยะอันตรายจากโทรทัศน์ 20 ล้านเครื่อง
 
<< ครั้งที่ 15 (พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556)
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 2) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว และ 3) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายรณเทพ อนุวัฒน์)
 
<< ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจ่ายเงินชดเชยจากกรณีอุทกภัยให้แก่ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามลำน้ำปาว เส้นทางจากตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีถึงอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนา
 
<< ครั้งที่ 13 (พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 ในประเทศไทย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางปิยะดา มุ่งเจริญพร)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์)
 
<< ครั้งที่ 12 (พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองหลังสวน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสำรวจและชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายหัวนา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
<< ครั้งที่ 11 (พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ คือ (1) ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว (2) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายครรชิต ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะถึงแก่อสัญกรรม (นายชุมพล ศิลปอาชา)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางทิชา ณ นคร)
 
<< ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาปาล์มและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาขุดลอกลำน้ำพุงเก่า
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรีในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 
<< ครั้งที่ 9 (พุธที่ 30 มกราคม 2556)
bullet รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3) ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่าง ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การซ่อมแซมโรงเรียนที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วม ในปี พ.ศ. 2554
 
<< ครั้งที่ 7 (พุธที่ 23 มกราคม 2556)
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงาน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554) 2) รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554) 3) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้ สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมาธิการ ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555
bullet รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นเงินภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปี ที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (จำนวน 2 คดี)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางมนพร เจริญศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
 
<< ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งสุขภาพบ่อน้ำพุร้อนบ้านโตนปาหนัน หมู่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
 
<< ครั้งที่ 5 (พุธที่ 16 มกราคม 2556)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยบาดาล ศาลจังหวัดลพบุรี และศาลแขวงลพบุรี พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... (นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 12,046 คน เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และเพื่อใช้ในการเกษตร ในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
 
<< ครั้งที่ 3 (พุธที่ 9 มกราคม 2556)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร) สภาผู้แทนราษฎร
bullet พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (นายพีรพันธุ์ พาลุสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (นายสุนัย จุลพงศธร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการตั้งค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การนำนโยบายรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลไปปฏิบัติกับโรงสีโชคชัยธัญกิจ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน
 
<< ครั้งที่ 1 (พุธที่ 26 ธันวาคม 2555)
bullet (สำเนา) พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 2 เรื่อง (1) ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... (2) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ)
bullet พิจารณากรณีวุมิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุมิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... (นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... (นางผุสดี ตามไท กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสมคิด บาลไธสง)
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป)
 
<< ครั้งที่ 34 เป็นพิเศษ (อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555)
bullet ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จำนวน 157 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จำนวน 157 คน เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 33 (พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลเมืองสงขลาให้เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอเมืองสงขลา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการตั้งค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก
bullet รายงานประจำปี 2554 ของสภาพัฒนาการเมือง
bullet รายงานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 28/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553
 
<< ครั้งที่ 32 (พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2 ฉบับ คือ (1) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... (2) ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอนันต์ ศรีพันธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... (นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายพิชิต ชื่นบาน และนายประเสริฐ บุญเรือง)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย)
 
<< ครั้งที่ 31 (พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรของรัฐบาล
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างถนนตัดตรงจากภาคใต้ ภาคกลาง สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี โพธิ์ชัย บางขาม บ้านหมี่ ลำนารายณ์ ลำสนธิ เทพสถิต นายางกรัด ชัยภูมิ ภูเขียว แก่งคร้อ ชุมแพ จังหวัดเลย ด้านตะวันตกเชื่อมประเทศมาเลเซีย และด้านตะวันออกเชื่อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการเพิ่มการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 6 เรื่อง
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัว นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปทำการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
<< ครั้งที่ 30 (พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดก ฯ) สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นายธเนศ เครือรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... (นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายประเสริฐ บุญชัยสุข)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายอำนวย คลังผา)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)
 
<< ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการดูแลเด็กที่กระทำความผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี
bullet รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาขอให้มีการสำรวจสร้างทางรถไฟความเร็วสูงและเร่งบูรณะก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ให้เชื่อมต่อกับภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคใต้ เชื่อมกับประเทศในเอเชียให้สามารถเชื่อมรางต่อกันได้ทุกประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันเพื่อความเจริญทางธุรกิจ และเศรษฐกิจของชาติประชาชนประหยัดงบประมาณรายจ่ายของรัฐที่ต้องใช้เดินทางเครื่องบินของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางส่งเสริมการปลูกพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ
 
<< ครั้งที่ 28 (พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... (พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (นายอรรถพร พลบุตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายดำรงค์ พิเดช)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี)
 
<< ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การติดตามโครงการแก้มลิงหนองซึกวึก พร้อมอาคารประกอบ เพื่อการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขยายถนนสายจังหวัดอุดรธานี – สกลนคร เป็น 4 ช่องจราจร ระหว่างอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ถึงอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
bullet รายงานประจำปี 2554 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
bullet รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
bullet รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 
<< ครั้งที่ 26 (พุธที่ 31 ตุลาคม 2555)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 2 ฉบับ คือ (1) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... (2) ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของคนในชาติ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนสาย 4035 (กรมทางหลวง)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ราคาปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ราคาน้ำมันและค่าแรง ที่มีราคาสูงมากขึ้นและการเอาเปรียบกดราคาซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาต่ำ
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 2 เรื่อง คือ (1) รายงานประจำปี 2551-2552 และประจำปี 2553 สภาพัฒนาการเมือง (2) รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำปี พ.ศ. 2552 ประจำปี พ.ศ. 2553 และประจำปี พ.ศ. 2554

bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่น

bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
 
<< ครั้งที่ 24 (พุธที่ 24 ตุลาคม 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกต ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ คือ (1) ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... (2) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ออกไปเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4 ฉบับ
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำที่เป็นการขัดขวางต่อทางระบายน้ำ พ.ศ. .... (นางสาวรังสิมา รอดรัศมี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้มีการขยายเส้นทางถนนหมายเลข 22390100 และหมายเลข 2023 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 2 เรื่อง คือ (1) รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2553 (2) รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2550-2551 และประจำปีงบประมาณ 2551-2552 ของกรมประมง
bullet รายงานผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
bullet รายงานประจำปี 2554 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สุขภาพคนไทย2555 "ความมั่นคงทางอาหาร"
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ประจำปี 2554
bullet รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการควบคุมการสวมหมวกนิรภัย
 
<< ครั้งที่ 22 (พุธที่ 17 ตุลาคม 2555)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำที่เป็นการขัดขวางต่อทางระบายน้ำ พ.ศ. .... (นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการขยายไหล่ทางถนนสายริมทะเลสาบสงขลา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อารยธรรม 5,000 ปี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการดูแลพระภิกษุสงฆ์
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 15 เรื่อง
bullet รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2553
bullet รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2553
bullet รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
bullet รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2554
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ
 
<< ครั้งที่ 20 (พุธที่ 10 ตุลาคม 2555)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติไม่ถอดถอน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (นายอนันต์ ศรีพันธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... (นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการแก้ไขน้ำประปาไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการส่งเสริมการกีฬาประเภทลู่ ลาน และกีฬาในร่ม
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การออกหวยบนดิน 2 ตัว และ 3 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ทุกชนิด รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ได้เองภายในประเทศ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาทุกแห่งมีความพร้อม ในการผลิตคอมพิวเตอร์ใช้เองภายในประเทศ
 
<< ครั้งที่ 18 (พุธที่ 3 ตุลาคม 2555)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิกาารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิกาารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิกาารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร (พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดตั้งสมาคม อสม. นครบาล
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับขึ้นค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 113 ให้เป็นสี่ช่องจราจร
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ
 
<< ครั้งที่ 16 (พุธที่ 26 กันยายน 2555)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนทางหลวงหมายเลข 12 จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดลพบุรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แผนงานการก่อสร้างและขยายถนนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาให้สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟไปยังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต)
 
<< ครั้งที่ 14 (พุธที่ 19 กันยายน 2555)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 3 ฉบับ (1) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... (2) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... (3) ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
<< ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอันดามัน จังหวัดกระบี่
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการต่อสัญญาครูอัตราจ้างตามโครงการไทยเข้มแข็ง (Sp2)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาล
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2554 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 
<< ครั้งที่ 12 (พุธที่ 12 กันยายน 2555)
bullet รับทราบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะถึงแก่อนิจกรรม (นายสถาพร มณีรัตน์)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายพงษ์ศักดิ์ เรือนเงิน)
 
<< ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง วิกฤตปัญหาภาษาไทยในปัจจุบัน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาขุดลอกลำน้ำพุงสกลนคร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในชนบท
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2554 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายครรชิต ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการพัฒนาการกีฬาระดับชาติ
 
<< ครั้งที่ 10 (พุธที่ 5 กันยายน 2555)
bullet รับทราบวุฒิสภาได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet รับทราบวุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่ เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายวัชระ เพชรทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โดยปรับปรุงถนนโครงข่ายเชื่อมโยงภาคต่าง ๆ และขุดลอกแม่น้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม
bullet รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170
bullet รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552
bullet รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2553
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างอันเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและเกษตรกร
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ปัญหาการจราจร การขนส่งย่นระยะทางช่วยเกษตรกร และการขนส่งสินค้าจากภาคใต้ไปภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคอีสาน
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาส่งเสริมการท่องเที่ยวเขื่อนแม่น้ำป่าสัก น้ำตกวังก้านเหลือง น้ำตกสาริกานครนายก ป่ากระเจียวงาม ป่าหินงามชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร พระศรีอาริย์วัดไลย์ เขาวงพระจันทร์ ที่สงวนพันธุ์สัตว์วังเชื่อมลำสนธิ วัดหลวงพ่อเณร วัดทรัพย์น้อยอุดมพัฒนา และเมืองเก่าศรีเทพ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาพลังงานเพราะน้ำมันและก๊าซกำลังจะหมดไปจากโลก จึงขอให้ศึกษาพลังงานจากน้ำ จากโซล่าร์เซล จากกังหันลม จากกระแสไฟในอากาศ และจากก๊าซมวลสัตว์ และซากพืช และอื่น ๆ ที่จะผลิตกระแสไฟได้
 
<< ครั้งที่ 8 (พุธที่ 29 สิงหาคม 2555)
bullet รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานวุฒิสภา
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงเขื่อนเพื่อป้องกันคลื่น อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาเส้นทางชำรุดทรุดโทรม ถนนสายบ้านเขว้า - หนองบัวบาน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหาร
bullet รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ของสำนักงานศาลยุติธรรม
bullet รับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
bullet รับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2551-2552
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
 
<< ครั้งที่ 6 (พุธที่ 22 สิงหาคม 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะถึงแก่อนิจกรรม (นายสถาพร มณีรัตน์)
 
<< ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (พุธที่ 15 สิงหาคม 2555)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
<< ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ
 
<< ครั้งที่ 2 (พุธที่ 8 สิงหาคม 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายประเสริฐ บุญเรือง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... (นายไพจิต ศรีวรขาน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... (นายปรีชา มุสิกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... (นางบุญรื่น ศรีธเรศ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พุธที่ 1 สิงหาคม 2555)
bullet (สำเนา) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2555
bullet รับทราบวุฒิสภาได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 2.ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3.ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขผลกระทบปัญหาการกัดเซาะชายทะเล กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งแม่น้ำโขง
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
bullet รับทราบผลการดำเนินการเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
bullet รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและสรุปรายงานกิจการประจำปี 2553 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553 ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและสรุปรายงานกิจการประจำปี 2553 ของธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสรุปรายงานกิจการประจำปี 2553 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษาติดตามเหตุฆาตกรรมลูกเรือสัญชาติจีน จำนวน 13 ศพ บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย (มิติด้านความมั่นคง) โดย คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและความคืบหน้ากรณีคดีฆาตกรรมลูกเรือสัญชาติจีน ณ จังหวัดเชียงราย รวมทั้งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน (มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศ) โดยคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดทำโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สภาผู้แทนราษฎร ปี 2554 [ เล่มที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]
bullet รายงานผลการพิจารณาการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ สภาผู้แทนราษฎร
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 
<< ครั้งที่ 38 เป็นพิเศษ (พุธที่ 13 มิถุนายน 2555)
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 37 (พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำอูน
 
<< ครั้งที่ 36 เป็นพิเศษ (พุธที่ 30 พฤษภาคม 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสภาผู้แทนราษฎร
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของศาลฎีกา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับปรับปรุง)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร (พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... (นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... (นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการปกครอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายวิเชียร ขาวขำ)
 
<< ครั้งที่ 33 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555)
bullet งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
bullet เอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
bullet Thailand's Budget in Brief Fiscal Year 2012
 
<< ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 4203
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาด้านสาธารณูปโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การยุบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 
<< ครั้งที่ 31 (พุธที่ 16 พฤษภาคม 2555)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง รายงานงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2552 และ 2551
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง รายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง วุฒิสภาได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นางสาวอรุณี ชำนาญยา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet เลือกกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสงวน พงษ์มณี) ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2553
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์)
 
<< ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
bullet พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายครรชิต ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปทำการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางนันทนา ทิมสุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) (นางนันทนา ทิมสุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) (นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้มีการขยายสะพานข้ามคลองไผ่สามเกาะ ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เป็นกรณีเร่งด่วน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ และอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่ออำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 
<< ครั้งที่ 28 (พุธที่ 4 เมษายน 2555)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร (ภาคผนวก ค | ภาคผนวก ง)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี)
 
<< ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งริมทะเลบ้านเราะ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้บูรณะซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการพังทลายของตลิ่งแม่น้ำเลย
 
<< ครั้งที่ 26 (พุธที่ 28 มีนาคม 2555)
bullet รับทราบงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2553 และ 2552
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่นักเรียน
 
<< ครั้งที่ 24 (พุธที่ 21 มีนาคม 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ....
bullet รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร อนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก 30 วัน ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 98 วรรคสอง
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
bullet รับทราบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างห้องเย็นแช่แข็งสำหรับสินค้าเกษตรภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการยึดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการการส่งน้ำทางท่อน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
<< ครั้งที่ 22 (พุธที่ 14 มีนาคม 2555)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง การลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง การลงมติอนุมัติพระราชกำหนด ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว จำนวน 2 ฉบับ คือ (1) พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (2) พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555
bullet รับทราบกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
bullet ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ขอให้ยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... ซึ่งถูกยับยั้งไว้ตามมาตรา 147 (2) ของรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาใหม่ (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมของชาติ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 19 (พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขการกำหนดอายุของการประมวลผลข้อมูล) (นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสรวงศ์ เทียนทอง)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายจิรายุ ห่วงทรัพย์)
 
<< ครั้งที่ 18 (พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555)
bullet รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
bullet รับทราบรายงานประจำปี พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสัญชัย วงษ์สุนทร และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ)
 
<< ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมของชาติ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก
 
<< ครั้งที่ 16 (พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จำนวน 4 ฉบับ
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางปิยะดา มุ่งเจริญพร)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเหวง โตจิราการ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายศักดา คงเพชร)
 
<< ครั้งที่ 14 (พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช)
 
<< ครั้งที่ 12 (พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รับทราบรายงานการโอนงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 3 ฉบับ (ประจำปี 2552-2553)
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2553 ของสถาบันพระปกเกล้า
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายบุญเชิด คิดเห็น)
 
<< ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการผูกขาดทางการค้า
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความเดือดร้อนเรื่องค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางโทรศัพท์
 
<< ครั้งที่ 10 (พุธที่ 25 มกราคม 2555)
bullet หนังสือของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก 60 วัน
bullet หนังสือของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก 90 วัน
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,446 คน เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามงบประมาณก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรที่ชำรุดทรุดโทรมในจังหวัดสุโขทัย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำในจังหวัดชัยภูมิ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนลาดยางสายเรณู – พุ่มแก ช่วงที่เป็นถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 
<< ครั้งที่ 8 (พุธที่ 18 มกราคม 2555)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นาวาอากาศเอก (พิเศษ) อิทธพร คณะเจริญ)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)
 
<< ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการถนนสายริมทะเลสาบสงขลา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของแม่น้ำสายหลักเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขยายถนนทางหลวงหมายเลข 2023 จากแยกอำเภอกุมภวาปี ผ่านอำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปยังอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น 4 ช่องจราจร
 
<< ครั้งที่ 6 (พุธที่ 11 มกราคม 2555)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้รับทราบรายงาน จำนวน 28 เรื่อง
bullet รับทราบรายงานการตรวจสอบการแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้กระทรวงการคลัง ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
bullet รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2552
bullet รับทราบรายงานการโอนงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปีงบประมาณ 2552-2553 จำนวน 3 ฉบับ [เอกสารแนบฉบับที่ 1 | 2 | 3]* เป็นเอกสารที่ใช้ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2553 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2553 ของสถาบันพระปกเกล้า
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2553 ของสภาพัฒนาการเมือง
bullet รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 ของสำนักงานศาลยุติธรรม
bullet รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของกระทรวงการคลัง จำนวน 2 ฉบับ
bullet รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
bullet รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
bullet รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 ของสำนักงานศาลยุติธรรม
bullet รับทราบรายงานประจำปี 2553 ของศาลรัฐธรรมนูญ
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พุธที่ 4 มกราคม ถึงเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 
<< ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรภายในจังหวัดภูเก็ต
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายด้านสื่อมวลชน
 
<< ครั้งที่ 3 (พุธที่ 28 ธันวาคม 2554)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การให้เงินค่าตอบแทนประจำเดือนแก่ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน (อกม.)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การบริการสาธารณด้านคมนาคม (โครงการรถเมล์ฟรี)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการบุกรุกที่ดินทำกินบริเวณผืนป่าดงพะทาย จังหวัดนครพนม
 
<< ครั้งที่ 1 (พุธที่ 21 ธันวาคม 2554)
bullet (สำเนา) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2554
bullet รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร อนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญขยายเวลาการพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 98 วรรคสอง จำนวน 2 คณะ
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (นายภูมิ มูลศิลป์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,751 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสุธีรา วิจิตรานนท์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 40,542 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. .... (นายบดินทร์ กินาวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,753 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นายไพศาล บางชวด กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 14,892 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,631 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,994 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 14,264 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (นายวิชัย ล้ำสุทธิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป)
 
<< ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ (อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554)
bullet ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะ จำนวน 153 คน เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การติดตามการก่อสร้างสถานีตำรวจในจังหวัดหนองคาย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการกีฬาของไทย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4109 เป็นสี่ช่องจราจร
 
<< ครั้งที่ 20 (พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน (นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการดำเนินการก่อสร้างทางด่วนต่างระดับโทเวย์จากกรุงเทพ – หินกอง จ.สระบุรี (นายนายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ (นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล และนายนคร มาฉิม เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานและบูรณะปรับปรุงสถานีสูบน้ำเข้าและออก ของทุกจังหวัด เพื่อแก้น้ำท่วมและภัยแล้งและน้ำใช้การเกษตร (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหัวสะพานท้ายสะพานข้ามคลองให้ยูเทิร์นได้ และการจัดการท่อระบายน้ำ (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานและการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ใหญ่เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพและจังหวัดอื่น ๆ (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาน้ำเสีย การป้องกันโรคระบาดโดยใช้อีเอ็มบอลบำบัดน้ำเสีย และดับกลิ่น ป้องกันโรคระบาด โรคติดเชื้อโดยใช้อีเอ็มบอลเพื่อปรับปรุงบำรุงดินด้วย (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง การแก้ไขปัญหาถนนที่ถูกน้ำท่วมทำให้การจราจรผ่านไปไม่ได้ เพราะถนนที่สร้างไว้เดิมมีระดับต่ำ (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต้นเหตุความยากจนของเกษตรกร (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากขยะ (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์อย่างจริงจัง เพื่ออนุรักษ์ความเป็นตัวแทนตามแบบวิถีชีวิตไทย (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพของบัณฑิตและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทย (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การก่อสร้างอาคารและต่อเติมสถานที่ราชการ สถานศึกษา อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัยในเขตพระนครและจังหวัดใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วม (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (นายอำนวย คลังผา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (นายอำนวย คลังผา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาราคายางพาราตกต่ำ (นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนำสู่สังคมเพื่อความสันติสุข (นายอำนวย คลังผา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกและรถโดยสาร (นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน น้ำ ลม แสงแดด ก๊าซธรรมชาติ ซากพืช มูลสัตว์ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อขอย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครนายก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอื่นที่เหมาะสม (นายสถาพร มณีรัตน์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย (นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการย้ายสวนสัตว์ดุสิตให้ออกไปอยู่นอกเมือง (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ (นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการระบบประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดลพบุรี (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการพัฒนายาไทยและสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับสมุนไพรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน (นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อศึกษาหาแนวทางพัฒนาด้านการจัดการศึกษาเอกชน (นายอำนวย คลังผา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายถนนเป็น 4 ช่องทางจราจร ถนนหมายเลข 277 ไปบรรจบถนนหมายเลข 2023 แยกไป อำเภอไชยวาน อำเภอกุมภวาปีไปอำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสามชัย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณแยกอำเภอวังสามหมอไป อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางจัดบริการด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลทุกระดับ (นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นายอำนวย คลังผา และนางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (พลตรี กิติกร ธรรมนิกาย)
bullet คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ ขอขยายเวลาในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
 
<< ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำคลองท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างขยายช่องทางจราจรถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 และซ่อมแซมถนนทางหลวงภายในจังหวัดศรีสะเกษ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การรับจำนำสินค้าเกษตรอื่นที่นอกเหนือจากข้าว
 
<< ครั้งที่ 18 (พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554)
bullet รับทราบเรื่อง การขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (นายสันติ พร้อมพัฒน์ และพลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) และประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน (นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ และนายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเสนอลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 จากคณาจารย์กลุ่มนิติราษฎร์ (นายก่อแก้ว พิกุลทอง เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายกนก วงษ์ตระหง่าน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่อง การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจากระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการน้ำประปาสะอาดเพื่อประชาชน (นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา (นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อทำการสำรวจออกแบบสร้างทางรถยนต์จากสี่แยกวังเพลิง โคกสำโรง บ้านหมี่ มหาสอน โพธิ์ชัย สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมไปภาคใต้ และจากสิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ให้บูรณะปรับปรุงเป็นสี่ช่องจราจรตลอดสาย (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อทำการสำรวจออกแบบสร้างทางรถไฟจากลำนารายณ์ - เพชรบูรณ์ เพื่อไปเชื่อมต่อสายกรุงเทพ - เชียงใหม่ ระหว่างนครสวรรค์ - พิษณุโลก และลำนารายณ์ เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มเก่า ด่านซ้าย จังหวัดเลย (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อทำการสำรวจออกแบบสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์ 4 แห่ง คลองลำพราก 1 แห่ง คลองลำสนธิ 1 แห่ง ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจร และขนผลิตผลทางการเกษตร ออกสู่ตลาดและการท่องเที่ยว การศึกษาของเยาวชน การเจ็บไข้ได้ป่วย (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อทำการสำรวจออกแบบปรังปรุงที่จอดรถสถานีรถไฟ ซึ่งทางรถไฟได้ปรับปรุงถนนทางรถไฟ จากแก่งคอย บัวใหญ่ หนองคาย สร้างสถานีเพิ่มให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ตรงกับสถานที่ชุมชนที่ประชาชนใช้ขึ้นและลง (นายนิยม วรปัญญา และนางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไขกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย (นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยโครงการขยายไฟฟ้าสู่ไร่นา (นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เสมาหินทราย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเร่งรัดการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (นายก่อแก้ว พิกุลทอง เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการน้ำประปาส่วนภูมิภาค (นางมุกดา พงษ์สมบัติ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายประสาท ตันประเสริฐ)
bullet คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขอขยายเวลาในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
bullet เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภาแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง ตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
 
<< ครั้งที่ 17 เป็นพิเศษ (พุธที่ 9 และพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554)
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet เอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
<< ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาด่านชายแดน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการดำเนินการติดตั้งกระแสไฟฟ้าและการจ่ายเงินสมทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอขยายเขตไฟฟ้า
 
<< ครั้งที่ 15 (พุธที่ 5 ตุลาคม 2554)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย (นายสุชาย ศรีสุรพล เป็นผู้เสนอ)
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญาร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบฝั่งหนองหาน และการบริหารการจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ (นางอนุรักษ์ บุญศล และนายนิยม เวชกามา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาส่งเสริมการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำโขง ได้แก่ จังหวัดสกลนคร หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร เลย และอุดรธานี (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและสัญญากู้ที่ไม่เป็นธรรม (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการน้ำประปาส่วนภูมิภาค (นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการสนับสนุนโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นางนาที รัชกิจประการ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับปุ๋ย (นางโสภา กาญจนะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแรงงานฝีมือสาขาท่องเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (นางอัญชลี เทพบุตร และนายเรวัต อารีรอบ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปรับปรุงงบประมาณบูรณาการกลุ่มจังหวัด (CEO) (นายอำนวย คลังผา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการโครงการสำรวจถมทะเล สร้างเมือง สร้างระบบเศรษฐกิจ ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดสมุทรปราการ) (นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ำยมและการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมตลิ่งแม่น้ำยมเพื่อแก้ไขปัญหาคันดินแม่น้ำยมพังทลาย ก่อให้เกิดน้ำท่วมไร่นา (นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย (นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกุล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างเส้นทางใหม่รองรับการเปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานที่จังหวัดสกลนคร (นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานในจังหวัดภูเก็ต
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
<< ครั้งที่ 13 (พุธที่ 28 กันยายน 2554)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ CCTV ในภาคใต้ (นายจุติ ไกรฤกษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญาร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายประกอบ จิรกิติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟไปยังจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล และนายสุรเชษฐ์ แวอาแซ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเร่งรัดบูรณะปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงธรรมชาติ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 12 (พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการของบประมาณเพื่อขยายผิวจราจร จากอำเภออ่าวลึกถึงจังหวัดพังงา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างห้องเย็นขนาดกลางสำหรับรองรับสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรภาคตะวันออกและทั่วประเทศในจังหวัดจันทบุรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการดำเนินนโยบายสร้างความปรองดองของคนในชาติ
 
<< ครั้งที่ 11 (พุธที่ 21 กันยายน 2554)
bullet ร่างพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 84 พรรษา พ.ศ. .... (นายศุภชัย ใจสมุทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพาราและปาล์มในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน และพะเยา (นายอิทธิเดช แก้วหลวง และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการน้ำประปาภูมิภาค (นายอำนวย คลังผา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (นายอำนวย คลังผา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ อารยธรรม 5,000 ปี บ้านดอนธงชัย (อารยธรรมเดียวกันกับอารยธรรมบ้านเชียง มรดกโลก) (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ตลิ่งริมแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พังทลาย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้บูรณะปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง ของกรมชลประทาน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงหมายเลข 201 (สีคิ้ว – ด่านขุนทด – ชัยภูมิ) และทางหลวง หมายเลข 225 (บ้านเขว้า – นครสวรรค์)
 
<< ครั้งที่ 9 (พุธที่ 14 กันยายน 2554)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ (นายอำนวย คลังผา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎร (นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ (นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟไปยังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต) (นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยของราษฎร ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่วัดร้าง ที่สาธารณะที่ราษฎร ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการกำหนดทิศทางการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อป้องกันปัญหาการผูกขาด (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวระบาดในพื้นที่ตำบลหนองปลาหมอ ตำบลเขาขลุง ตำบลคุ้งพยอม ตำบลนครชุมน์ และตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 
<< ครั้งที่ 7 (พุธที่ 7 กันยายน 2554)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (นายอรรถพร พลบุตร เป็นผู้เสนอ)
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาการสละสิทธิ์ความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 9 คน ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญานายวุฒิชัย กิตติธเนศวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอลงกรณ์ พลบุตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองคอคอดกระ จากอ่าวไทยเชื่อมทะเลอันดามัน เป็นคลองไทยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย (นายนิยม วรปัญญา และนายพิชัย เกียรติวินัยสกุล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตั้งโรงงานหีบอ้อยเพื่อนำน้ำอ้อยส่งแปรรูปเป็นน้ำตาลและส่งเสริมให้มีโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงเพิ่มมากขึ้น (นายนิยม วรปัญญา และนายพิชัย เกียรติวินัยสกุล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพารา และปาล์มในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ ชัยภูมิ (นายนิยม วรปัญญา และนายพิชัย เกียรติวินัยสกุล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย (นายสามารถ มะลูลีม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำโขง (นางชมภู จันทาทอง เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความจำเป็นและความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในลำน้ำสงคราม
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
bullet การดำเนินการเกี่ยวกับกระทู้ถามสด
 
<< ครั้งที่ 5 (พุธที่ 31 สิงหาคม 2554)
bullet รับทราบเรื่อง การขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (นายบัณฑูร สุภัควณิช และพลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) และประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน (นายดนุพร ปุณณกันต์ และนายยุรนันท์ ภมรมนตรี)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก (นายอำนวย คลังผา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างเป็นระบบ (นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2553 – 30 กันยายน 2553)
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนป่าสัก 24 ตอนตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อมต่อแม่น้ำโขง โดยทำกาลักน้ำจากแม่น้ำโขงเชื่อมต่อแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำสายอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง และเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดทำโครงการแก้มลิงในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและแม่น้ำสายอื่น ๆ ที่เหมาะสม (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 3 (พุธที่ 10 สิงหาคม 2554)
bullet ข้อมูลการกำหนดวันและเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎร และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติ
 
<< ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554)
bullet (สำเนา) ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 
 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์