เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25

ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
   
การประชุมวุฒิสภา bullet
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา bullet
** ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา อพ. ได้ที่ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  
 
<< กรกฎาคม 2562
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... [อพ.10/2562]
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการดำเนินการโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและตรวจสอบผลกระทบจากการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การวางผังเมืองและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและแสวงหาแนวทางป้องกันแก้ไข [อพ.9/2562]
ญัตติด่วน เกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกรและผู้บริโภค เพิ่มเติม (Supplement) [อพ.8/2562]
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม (Supplement) [อพ.7/2562]
ญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 [อพ.6/2562]
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกรและผู้บริโภค [อพ.5/2562]
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ การดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก [อพ.4/2562]
 
<< มิถุนายน 2562
ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา โครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก [อพ.3/2562]
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณี การต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [อพ.2/2562]
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ [อพ.1/2562]
 
   

home
Physical Object : กลุ่มงานบริการวิชาการ โทร. 0 2244 2070-2 โทรสาร 0 2244 2074
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 2073
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร