เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24

สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24
   
การประชุมวุฒิสภา bullet
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา bullet
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป)  
 
<< พฤศจิกายน 2556
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล [อ.พ.9 /2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... [อ.พ.8 /2556]
 
<< ตุลาคม 2556
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... [อ.พ.7 /2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... [อ.พ.6 /2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ.5 /2556]
 
<< กันยายน 2556
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ.4 /2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 [อ.พ.3 /2556]
 
<< สิงหาคม 2556
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหายางพาราราคาตกต่ำ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาค่าครองชีพและสินค้าราคาแพง เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ [อ.พ. 2/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน [อ.พ. 1/2556]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 (สมัยวิสามัญ)  
 
<< พฤษภาคม 2556
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [อ.พ. 1/2556]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
 
<< เมษายน 2556
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... [อ.พ. 16/2556]
 
<< มีนาคม 2556
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... [อ.พ. 15/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 14/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 13/2556]
 
<< กุมภาพันธ์ 2556
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 12/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 ในประเทศไทย พ.ศ. ..... [อ.พ. 11/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... [อ.พ. 10/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ..... [อ.พ. 9/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยดุสิต พ.ศ. ..... [อ.พ. 8/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... [อ.พ. 7/2556]
 
<< มกราคม 2556
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... [อ.พ. 6/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. .... [อ.พ. 5/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... [อ.พ. 4/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 3/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... [อ.พ. 2/2556]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 [อ.พ. 1/2556]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป)  
 
<< พฤศจิกายน 2555
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล [อ.พ. 24/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... [อ.พ. 23/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... [อ.พ. 22/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... [อ.พ. 21/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....) เล่มที่ 2 [อ.พ. 15/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... [อ.พ. 20/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 19/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 18/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 17/2555]
 
<< ตุลาคม 2555
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 16/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....) [อ.พ. 15/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... [อ.พ. 15/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... [อ.พ. 14/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... [อ.พ. 13/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 12/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... [อ.พ. 11/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... [อ.พ. 10/2555]
 
<< กันยายน 2555
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... [อ.พ. 9/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 8/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... [อ.พ. 7/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 6/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัติติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 5/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 4/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) [อ.พ. 3/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 2/2555]
 
<< สิงหาคม 2555
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ [อ.พ. 1/2555]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
 
<< มิถุนายน 2555
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... [อ.พ. 40/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... [อ.พ. 39/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 38/2555]
 
<< พฤษภาคม 2555
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... [อ.พ. 37/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... [อ.พ. 36/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 35/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... [อ.พ. 34/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [อ.พ. 33/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... [อ.พ. 32/2555]
 
<< มีนาคม 2555
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) [อ.พ. 31/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 30/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ) [อ.พ. 29/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 28/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 27/2555]
 
<< กุมภาพันธ์ 2555
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....[อ.พ. 26/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... [อ.พ. 25/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) [อ.พ. 24/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) (ปรับปรุงประเภทหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระ ของหน่วยงานราชการ ) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทหน่วยงานราชการที่ได้รับข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียม และภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) [อ.พ. 23/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การแก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด) [อ.พ. 22/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน [อ.พ. 20/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 [อ.พ. 17/2555]
 
<< มกราคม 2555
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 21/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 [อ.พ. 19/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 [อ.พ. 18/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 16/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... [อ.พ. 15/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... [อ.พ. 14/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 13/2555]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 [อ.พ. 12/2555]
 
<< ธันวาคม 2554
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 11/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... [อ.พ. 10/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... [อ.พ. 9/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... [อ.พ. 8/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 7/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 6/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 5/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... [อ.พ. 4/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... [อ.พ. 3/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... จัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... จัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. .... [อ.พ. 2/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... [อ.พ. 1/2554]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป)  
 
<< พฤศจิกายน 2554
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล [อ.พ. 18/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพารา และปาล์ม ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และชัยภูมิ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพารา และปาล์ม ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน และพะเยา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพารา และปาล์ม ในจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำโขง ได้แก่ จังหวัดสกลนคร หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร เลย และอุดรธานี เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ [อ.พ. 17/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเร่งรัดการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง [อ.พ. 16/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติม (Supplement) [อ.พ. 15/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [อ.พ. 14/2554]
 
<< ตุลาคม 2554
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและมาตราการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัย [อ.พ. 13/2554]
 
<< กันยายน 2554
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด [อ.พ. 12/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบ CCTV ในภาคใต้ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาล เมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [อ.พ. 11/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป [อ.พ. 10/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟไปยังกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต) [อ.พ. 9/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำโขง [อ.พ. 8/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย [อ.พ. 7/2554]

bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองคอคอดกระจากอ่าวไทยเชื่อมทะเลอันดามันเป็นคลองไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย [อ.พ. 6/2554]

bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎร เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยของราษฎร ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่วัดร้าง ที่สาธารณะที่ราษฎร ใช้ประโยชน์ร่วมกัน [อ.พ. 5/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ [อ.พ. 4/2554]
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล [อ.พ. 3/2554]
 
<< สิงหาคม 2554  
bulletเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนป่าสัก 24 ตอน ตั้งแต่แต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อต่อแม่น้ำโขง โดยทำกาลักน้ำจากแม่น้ำโขงเชื่อมต่อแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำสายอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง และเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดทำโคงการแก้มลิงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำสายอื่นๆ ที่เหมาะสม เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [อ.พ. 2/2554]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างเป็นระบบ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม [อ.พ. 1/2554]  
   

home
Physical Object : กลุ่มงานบริการวิชาการ โทร. 0 2244 2070-2 โทรสาร 0 2244 2073
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 2073
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PDF File: เพชรินทร์ ชัยศรี Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์