สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
give and take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา
 
 
 
 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
bullet คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 (พ.ศ.2562)
bullet ประกาศ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์)
bullet ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย นายสุชาติ ตันเจริญ นายศุภชัย โพธิ์สุ)
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ 2) (28 พฤษภาคม 2562)
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ครั้งที่ 2) (28 พฤษภาคม 2562)
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (8 พฤษภาคม 2562)
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (7 พฤษภาคม 2562)
bullet ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราว (22 พฤษภาคม 2562)
 
ข้อบังคับการประชุมสภา

 

 
รัฐสภา 2562
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2562 (22 ตุลาคม 2562)
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2562 (18 ตุลาคม 2562)
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2562)
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562 (26 สิงหาคม 2562)
bullet พระราชดำรัสในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา (24 พฤษภาคม 2562)
bullet พิธีเปิดประชุมรัฐสภา (24 พฤษภาคม 2562)
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 (14 พฤษภาคม 2562)

 

 
สมาชิกวุฒิสภา 2562
bullet คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2562)
bullet ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา (นายพรเพชร วิชิตชลชัย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร นายศุภชัย สมเจริญ)
bullet ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (14 พฤษภาคม 2562)
bullet ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (14 พฤษภาคม 2562)
bullet ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับการประชุมวุฒิสภาเป็นการชั่วคราว (24 พฤษภาคม 2562)
 

 

 
 
 
รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 

 

         
 
 
 
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 2558
bullet ระเบียบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอและการโฆษณาชี้แจงข้อเท็จจริงเนื่องจากการกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภาอันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย พ.ศ. 2559
bullet ระเบียบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ว่าด้วยการพิจารณาเรื่องที่ไม่ชัดเจนหรือเรื่องซ้ำซ้อนของคณะกรรมาธิการหลายคณะ พ.ศ. 2559
bullet ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
bullet ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
bullet ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
bullet ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bullet ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ….
bullet ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของประธานสภาและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
bullet ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรรมาธิการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
bullet ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
bullet ระเบียบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
bullet ระเบียบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
bullet ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
bullet ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
bullet ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
bullet ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
bullet ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 [สำนักการประชุม]
 

 

 
การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการออกเสียง [เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559]
bullet จุลสารการออกเสียงประชามติ 2559
bullet ประเด็นคำถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
bullet ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการออกเสียงอย่างไม่เป็นทางการ พ.ศ. 2559
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ (เพิ่มเติม)
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการจัดสรรเวลาและห้วงการจัดสรรเวลาออกอากาศเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2559
bullet ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559
bullet ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด กรณีให้มีการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2559
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2559
bullet ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติมกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง และการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2559
bullet ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559
bullet ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ
bullet พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
 
 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2558
bullet รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (6 เมษายน 2560)
bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ) (7 ตุลาคม 2559)
bullet คำชี้แจงของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประกอบการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม (29 สิงหาคม 2559)
bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม) (29 สิงหาคม 2559)
bullet Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand (27 เมษายน 2559)
bullet คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 (12 เมษายน 2559)
bullet คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 (12 เมษายน 2559)
bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (29 มีนาคม 2559)
bullet ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (29 มกราคม 2559)
bullet สรุปหลักการสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (29 มกราคม 2559)
bullet ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 : ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ (29 มกราคม 2559)
bullet ร่าง รธน. ม.ค.59 (Infographic) (29 มกราคม 2559)
bullet ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
bullet กระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติหลัก และตามบทเฉพาะกาล (10 ตุลาคม 2559)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... (7 ตุลาคม 2559)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. .... (ร่างจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง) (3 ตุลาคม 2559)
bullet Summary of the ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (ร่างจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง) (22 กันยายน 2559)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่างจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) (22 กันยายน 2559)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... (ร่างจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง) (8 กันยายน 2559)
 

 

 
 
 
รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 

 

 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557
bullet ประกาศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
bullet ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
bullet ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
bullet คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 117/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
bullet ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
bullet ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
bullet ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
bullet พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
..เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ..
 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
bullet ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม (3 ราย)
bullet ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม (33 ราย)
bullet ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลาเก้าสิบวันของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
bullet ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม
bullet ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. 2558
bullet ระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
bullet ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
bullet ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
bullet ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะทำงานทางการเมือง
bullet ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
bullet ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม
bullet ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
bullet แก้คำผิด พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
bullet ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
 
 
 
ประกาศ คำสั่ง คณะคสช.
bullet รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
bullet พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457
bullet พระบรมราชโองการ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก
 

 

 
รัฐสภา พ.ศ.2557
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2557
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2557
 
 
สมาชิกวุฒิสภา 2557
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้ง 30 มีนาคม 2557)
 
 
 
 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24
ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ นายเจริญ จรรย์โกมล นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ)

 

รายชื่อคณะรัฐมนตรี ภาษาอังกฤษ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (28 ตุลาคม 2555)
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (2 เมษายน 2556)
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (30 มิถุนายน 2556)

 

 
รัฐสภา พ.ศ.2554-2556
bullet พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2556
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2556
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2556
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2556
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2555
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2555
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555
bullet พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2554
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2554
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2554
bullet รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
 
 
สมาชิกวุฒิสภา 2554
bullet ประกาศ แต่งตั้งประธานวุฒิสภา (นายนิคม ไวยรัชพานิช)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรองประธานวุฒิสภา (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรองประธานวุฒิสภา (นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์)
bullet ประกาศ แต่งตั้งประธานวุฒิสภา (พลเอก ธีรเดช มีเพียร)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรองประธานวุฒิสภา (นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ)
 
 
 
 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23
bullet พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554
ประกาศ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชัย ชิดชอบ)
ประกาศ แต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายสามารถ แก้วมีชัย)
ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
bullet ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน ประกาศ 3 ม.ค. 2551
bullet ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศ 3 ม.ค.2551
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 21 ม.ค. 2552)
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 จำแนกตามพรรคการเมือง
bullet สรุปจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550
 

 

 
รัฐสภา พ.ศ.2551-2554
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2554
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2553
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2553
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2553
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2553
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2553
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2553
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2552
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2552
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2552
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2552
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2552
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2552
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา
พ.ศ.2552
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา
พ.ศ.2551
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2551
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2551
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา
พ.ศ.2551
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา
พ.ศ.2551
bullet พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2551
bullet พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2551
 
 
สมาชิกวุฒิสภา 2551-2554
bullet ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา (นายประสพสุข บุญเดช นายนิคม ไวยรัชพานิช นางสาวทัศนา บุญทอง)
bullet พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งวุฒิสภาเป็นการทั่วไป
พ.ศ.2551
bullet ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
..เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา..
 
 
 
 

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

 
พระบรมราชโองการ
 
รัฐธรรมนูญและธรรมนูญ
 
 
bullet พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
bullet ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
bullet ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
bullet ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่าง
 

สมัชชาแห่งชาติ พ.ศ.2549
bullet รายงานรายชื่อผู้สมควรเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรียงตามลำดับคะแนนมากไปหาน้อย จำนวน 200 คน
bullet พระบรมราชโองการ ประกาศเรียกประชุมสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ.2549
bullet การประชุมสมัชชาแห่งชาติ วันที่ 17-18 ธ.ค.2549
bullet พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (จำนวน 1,982 ราย)
bullet ประกาศสมัชชาแห่งชาติ เรื่อง การประชุมสมัชชาแห่งชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
bullet ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
bullet คำสั่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 8/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (กดส.)
bullet ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2549
bullet ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
 

สภาสนามม้า หรือสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ.2516
bullet ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
bullet ประกาศเรียกประชุมสมัชชาแห่งชาติ
พ.ศ.2516 แต่งตั้งประธานและรองประธาน
ที่ประชุมของสมัชชาแห่งชาติ
bullet รัฐสภาสาร ปีที่ 22 ฉบับธันวาคม 2516
bulletสมัชชาแห่งชาติเปิดประชุมครั้งแรก
bulletศูนย์ประสานงานสมัชชาแห่งชาติ
bulletสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องการจัดตั้ง
สมัชชาแห่งชาติ
bulletศูนย์สมัชชาแห่งชาติตระเตรียมงาน
bulletสมาชิกสมัชชาแห่งชาติไปลงทะเบียน
bullet พระราชดำรัสเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ ณ ราชตฤณมัยสมาคม
bullet รัฐสภาสาร ปีที่ 22 ฉบับมกราคม 2517
bulletสมาชิกสมัชชาลงทะเบียน
bulletการประชุมสมัชชาแห่งชาติ
bulletพิธีเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ
bulletสมัชชาแห่งชาติประชุมเพื่อเลือกตั้งสมาชิก
สภานิติบัญญัติฯ
bulletผลการตรวจนับคะแนนสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
bulletประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
 
 
bulletข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
bulletข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
bulletข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551
bulletข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2544
bulletข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562
bulletข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551
bulletข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2544
bulletข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
bulletข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560
bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557
bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549
bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2534
bulletข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2553
bulletข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2544
bulletข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2540
bulletข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา พ.ศ.2539
 

อื่นๆ
bulletคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาที่
เข้าชื่อร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนุญวินิจฉัยความ
เป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ
คำวินิจฉัย, สรุปคำวินิจฉัย
bulletสุนทรพจน์ นายปรีดี พนมยงค์
แสดงในสภาผู้แทนราษฎร 7 พฤษภาคม 2489
bulletแถลงการณ์ ประกาศ คำสั่ง คณะคปค.
bulletแถลงการณ์ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน คณะรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 
bullet ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
bullet ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
bullet ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
bullet ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช)
bullet ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะนายสมัคร สุนทรเวช)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะนายสมัคร สุนทรเวช)
ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)
bullet ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)
bullet ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
bullet ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
bullet ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม
 

 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
bullet คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
bullet คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
bullet คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช
bullet คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
..เพิ่มเติมการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะต่างๆ..
 
 

 

ตราประจำตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตราประจำตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
:: เอกสารอ้างอิง ::
bullet พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 มาตรา 10
bullet จเร พันธุ์เปรื่อง. "สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อดีต - ปัจจุบัน" รัฐสภาสาร. ปีที่ 52 ฉบับที่ 6 (มิ.ย.2547) หน้า : 68-123
bullet ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 50 หน้าที่ 640 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2476
bullet ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 50 หน้าที่ 771 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2476
bullet ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 64 ตอนที่ 2 หน้าที่ 14 ลงวันที่ 7 มกราคม 2490
bullet ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 64 ตอนที่ 7 หน้าที่ 189 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490
bullet ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 69 ตอนที่ 10 หน้าที่ 411 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2495
bullet ร่างพระราชบัญญัติตราสัญลักษณ์รัฐสภา พ.ศ. .... (นายศักดา คงเพชร และคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
 
 
แห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
bullet รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
bulletรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2535
bulletรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2535
bulletรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2535
bulletรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2535
bulletรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538
bulletรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539
bullet รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
bulletรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2548
bullet รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
bulletเอกสาร PDF
bulletเอกสาร Word
bulletฉบับภาษาอังกฤษ (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
bulletฉบับภาษาอังกฤษ (เดอะ เนชั่น)
bulletฉบับไทย-อังกฤษ (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
bullet รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
bulletรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554
bulletรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554
bullet รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
bulletConstitution of The Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014) [Unofficial translation]
bulletรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
bullet รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 

รัฐธรรมนูญประเทศต่างๆ
bulletScandinavia (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden)
 
 

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ 2550
bulletพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
bulletพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
bulletพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
bulletพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
bulletพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550
bulletพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
bulletพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552
bulletพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
bulletพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผุ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
bulletพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552
bulletพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
bulletพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
             
home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ โทร. 0 2244 2073
Last updated : 31/10/2562