สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
give and take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา
หน้าหลัก Give and Take
ข้อบังคับการประชุมสภา
 
สภาผู้แทนราษฎร

bulletข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551

bulletข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2544

 
วุฒิสภา

bulletข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551

bulletข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2544

 
รัฐสภา

bulletข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2553

bulletข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2544

bulletข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2540

bulletข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา พ.ศ.2539

 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560

bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549

bulletข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2534

 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

bulletข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558

 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

bulletข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

bulletข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557

 
 
home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ โทร. 0 2244 2073
Last updated : 8/5/2562