ประมวลข้อมูลรายงานการประชุม เรื่อง การอภิปรายทั่วไปในรัฐสภา พ.ศ.2477-ปัจจุบัน

 

bullet การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ (41 ครั้ง)
bullet การอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ (การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา) (22 ครั้ง)
 
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
 

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2478

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 1

ญัตติ ขอให้สภาฯ ลงมติไว้ใจในรัฐมนตรีที่ได้รับการตั้งและแต่งตั้งใหม่

 

ผู้เสนอ

 

คณะรัฐมนตรี

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

1/2478 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

2 ส.ค. 2478

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไม่ไว้วางใจ

       

 

 

 

 

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 2

พ.ศ. 2478

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 2

ญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

ทองอินทร์ ภูริพัฒน์, เลียง ไชยกาล, มงคล รัตนวิจิตร์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

15/2478 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

12 ต.ค. 2478

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติให้ผ่านระเบียบวาระไป

       

 

 

 

 

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 3

พ.ศ. 2481

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 3

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในเรื่องการเก็บเงินค่าเล่าเรียน

 

ผู้เสนอ

 

ขุนชำนิอนุสาส์น

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

5/2481 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

16 ก.ค. 2481

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจาณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในเรื่องการเก็บเงินค่าเล่าเรียน

 

ผู้เสนอ

 

ขุนชำนิอนุสาส์น

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

6/2481 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

20 ก.ค. 2481

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       

 

 

 

 

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 4

พ.ศ. 2488

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 4

ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขึ้นค่าเช่าอาคาร

 

ผู้เสนอ

 

อรุณ ทองปัชโชติ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

8/2488 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

6 ส.ค. 2488

 

มติที่ประชุม

 

ลงมติในวันพฤหัสบดี

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขึ้นค่าเช่าอาคาร

 

ผู้เสนอ

 

อรุณ ทองปัชโชติ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

9/2488 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

9 ส.ค. 2488

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       

 

 

 

 

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 5

พ.ศ. 2490

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 5

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

3/2490 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

19 พ.ค. 2490

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจาณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

4/2490 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

20 พ.ค. 2490

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

5/2490 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

21 พ.ค. 2490

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

6/2490 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

22 พ.ค. 2490

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

7/2490 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

23 พ.ค. 2490

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

8/2490 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

24 พ.ค. 2490

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

9/2490 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

25 พ.ค. 2490

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

10/2490 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

26 พ.ค. 2490

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

11/2490 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

27 พ.ค. 2490

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 6

พ.ศ. 2517

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 6

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของชาติ (การพิมพ์ธนบัตร) การเปิดประมูลโรงเหล้าฯ)

 

ผู้เสนอ

 

สมัคร สุนทรเวช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายสัญญา ธรรมศักดิ์

 

สภา

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

ประชุมครั้งที่

 

17/2517

 

วันที่ประชุม

 

12 ธ.ค. 2517

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ลงมติไม่เปิดอภิปรายทั่วไป

 

ผู้เสนอ

 

สมัคร สุนทรเวช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายสัญญา ธรรมศักดิ์

 

สภา

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

ประชุมครั้งที่

 

18/2517

 

วันที่ประชุม

 

13 ธ.ค. 2517

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       

 

 

 

 

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 7

พ.ศ. 2522

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 7

ญัตติ เรื่อง ขอให้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

 

ผู้เสนอ

 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

5/2522

 

วันที่ประชุม

 

10 ต.ค. 2522

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอให้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

 

ผู้เสนอ

 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

6/2522

 

วันที่ประชุม

 

11 ต.ค. 2522

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอให้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

 

ผู้เสนอ

 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

7/2522

 

วันที่ประชุม

 

12 ต.ค. 2522

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอให้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

 

ผู้เสนอ

 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

8/2522

 

วันที่ประชุม

 

15 ต.ค. 2522

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอให้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)
(ลงคะแนนขอมติ)

 

ผู้เสนอ

 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

9/2522

 

วันที่ประชุม

 

16 ต.ค. 2522

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 8

พ.ศ. 2523

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 8

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาและขอลาออก
จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
(ไม่มีการอภิปราย)

 

ผู้เสนอ

 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

1/2523

 

วันที่ประชุม

 

29 ก.พ. 2523

 

มติที่ประชุม

 

เมื่อนายกรัฐมนตรีชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว (ไม่มีการอภิปราย นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ
ลาออกจากตำแหน่งในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2523)

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 9

พ.ศ. 2524

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 9

เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

 

ผู้เสนอ

 

สมัคร สุนทรเวช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

2/2524

 

วันที่ประชุม

 

29 พ.ค. 2524

 

มติที่ประชุม

 

ให้ลงมติในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2524

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

 

ผู้เสนอ

 

สมัคร สุนทรเวช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

3/2524

 

วันที่ประชุม

 

1 มิ.ย. 2524

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 10

พ.ศ. 2525

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 10

ญัตติ เรื่อง ขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ)

 

ผู้เสนอ

 

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

4/2525

 

วันที่ประชุม

 

2 มิ.ย. 2525

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

4/2525

 

วันที่ประชุม

 

3 มิ.ย. 2525

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

4/2525

 

วันที่ประชุม

 

4 มิ.ย. 2525

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

     
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 11

พ.ศ. 2526

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 11

ญัตติ เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับปัญหาด้านการคมนาคม คือการขึ้นค่าโดยสารรถไฟ)

 

ผู้เสนอ

 

พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

11/2526 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

13 ก.ค. 2526

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติให้ผ่านระเบียบวาระไป

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 12

พ.ศ. 2527

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 12

ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจในรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(พลเอกสิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

 

ผู้เสนอ

 

พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

1/2527 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

3 พ.ค. 2527

 

มติที่ประชุม

 

เนื่องจากผู้เสนอญัตติไม่ขอชี้แจง ประธานสภาผู้แทนราษฎร (นาย อุทัย พิมพิ์ใจชน) จึงวินิจฉัยว่าญัตตินี้เป็นอันตกไป

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 13

พ.ศ. 2528

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 13

รัฐสภามีมติว่าญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ตามมาตรา 137 ซึ่งพลตรี ประมาณ อดิเรกสาร กับคณะ เป็นผู้เสนอ
ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

 

ผู้เสนอ

 

พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

5/2528 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

29 พ.ค. 2528

 

มติที่ประชุม

 

ประธานรัฐสภาได้มีหนังสือแจ้งถึงผลการพิจารณาญัตติด่วนเพื่อให้มีการตีความรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 137 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในญัตติดังกล่าว

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 14

พ.ศ. 2528

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 14

ญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 137
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ผู้เสนอ

 

ประมาณ อดิเรกสาร

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

7 /2528 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

5 มิ.ย. 2528

 

มติที่ประชุม

 

ลงมติวันที่ 6 มิถุนายน 2528 เวลา 20.00 นาฬิกา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ลงมติในญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 137
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ผู้เสนอ

 

ประมาณ อดิเรกสาร

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

8/2528 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

6 มิ.ย. 2528

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 15

พ.ศ. 2529

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 15

ญัตติ เรื่อง เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(ร้อยตำรวจสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับปัญหา
ทำให้ความเสียหายอย่างร้ายแรงของประเทศ จากการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ)

 

ผู้เสนอ

 

บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

11/2529 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

8 ต.ค. 2529

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

ผู้เสนอ

 

บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

12/2529 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

9 ต.ค. 2529

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 16

พ.ศ. 2530

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 16

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อ เสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ
ขอถอนชื่อจำนวน 15 ท่าน

 

ผู้เสนอ

 

บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

5/2530 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

22 เม.ย. 2530

 

มติที่ประชุม

 

มีผู้เสนอญัตติทั้งหมด 84 คน มีผู้ถอนญัตติแล้ว 15 คน เหลือสมาชิกเพียง 69 คน
ไม่ครบหนึ่งในห้า มาตรา 137 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพราะฉะนั้นญัตตินี้ไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถเสนอญัตติได้

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 17

พ.ศ. 2530

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 17

ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(นาย บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)

 

ผู้เสนอ

 

บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

9/2530 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

21 ต.ค. 2530

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(นาย บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)

 

ผู้เสนอ

 

บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

10/2530 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

22 ต.ค. 2530

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 18

พ.ศ. 2531

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 18

ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสันติ ชัยวิรัตนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับเรื่องได้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
คือกรมโยธาธิการนำทรัพย์สินของทางราชการไปดำเนินการเจาะบ่อบาดาลที่บริเวณหน้าบ้านของตนฯ)

 

ผู้เสนอ

 

ณรงค์ วงศ์วรรณ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

17/2531 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

19 ต.ค. 2531

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอมติที่ประชุมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(นาย สันติ ชัยวิรัตนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)

 

ผู้เสนอ

 

ณรงค์ วงศ์วรรณ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

18/2531 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

20 ต.ค. 2531

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 19

พ.ศ. 2532

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 19 ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

ณรงค์ วงศ์วรรณ, อาทิตย์ กำลังเอก, อุทัย พิมพ์ใจชน, ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์,
วิทยา แก้วภราดัย, วิสาร เตชะธีราวัฒน์, สุธรรม แสงประทุม, พินิจ สิทธิโห,
เจริญ เชาว์ประยูร, วินัย เจริญจันทร์, วารินทร์ ลิ้มศักดากุล, อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม,
จรัส พั้วช่วย, ประทวน เขียวฤทธิ์, ชำนิ ศักดิเศรษฐ์, มนตรี ด่านไพบูลย์, เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์,
นิตินัย นาครทรรพ, สวัสดิ์ คำประกอบ, สมาน ชมภูเทพ, ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์, ดุสิต โสภิตชา,
พินิจ จันทรสุรินทร์, จำลอง ครุฑขุนทด, พีระพันธุ์ พาลุสุข, ปิยะณัฐ วัชราภรณ์, บุญชู โรจนเสถียร

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

18/2532 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

19 ก.ค. 2532

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

ณรงค์ วงศ์วรรณ, ทรงธรรม ปัญญาดี, บุญชู โรจนเสถียร, สุธี ภูวพันธุ์, พยุง ช่ำชอง,
ประทีป กรีฑาเวช, วิเชียร ขาวขำ, อาทิตย์ อุไรรัตน์, จำนงค์ โพธิสาโร, สมพร ศรีวงษ์,
จรัส พั้วช่วย, อารมย์ ศิริสุวรรณ, เอกพร รักความสุข, เจริญ เชาว์ประยูร, อัมพล จันทรเจริญ,
สมบูรณ์ สิทธิมนต์, พินิจ จันทร์สมบูรณ์, สมศักดิ์ คุณเงิน, ทองปาน พรมโสภา, อาคม เอ่งฉ้วน,
ประกิจ พลเดช, ดรงค์ สิงห์โตทอง, ตุ่น จินตะเวช, พินิจ จันทรสุรินทร์, สวัสดิ์ คำประกอบ,
พีระพันธุ์ พาลุสุข, ประยูร สุรนิวงศ์, เสนีย์ มะดากะกุล, วีระกร คำประกอบ, ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา,
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

19/2532 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

20 ก.ค. 2532

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสุบิน ปิ่นขยัน
ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง พล.ต. สนั่น ขจรประศาสน์ นายประจวบ ไชยสาสน์)

 

ผู้เสนอ

 

ณรงค์ วงศ์วรรณ, อาทิตย์ กำลังเอก, อุทัย พิมพ์ใจชน, ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์,
วิทยา แก้วภราดัย, วิสาร เตชะธีราวัฒน์, สุธรรม แสงประทุม, พินิจ สิทธิโห,
เจริญ เชาว์ประยูร, วินัย เจริญจันทร์, วารินทร์ ลิ้มศักดากุล, อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม,
จรัส พั้วช่วย, ประทวน เขียวฤทธิ์, ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ , มนตรี ด่านไพบูลย์, เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์,
นิตินัย นาครทรรพ, สวัสดิ์ คำประกอบ, สมาน ชมภูเทพ, ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์, ดุสิต โสภิตชา,
พินิจ จันทรสุรินทร์, จำลอง ครุฑขุนทด, พีระพันธุ์ พาลุสุข, ปิยะณัฐ วัชราภรณ์, บุญชู โรจนเสถียร

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

20/2532 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

21 ก.ค. 2532

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 20

พ.ศ. 2533

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 20

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ


 

ณรงค์ วงศ์วรรณ, อาทิตย์ กำลังเอก, ณรงค์ กิตติขจร, ศิริ ศิริรังษี, ชัชวาลย์ ชมภูแดง,
พินิจ จันทรสุรินทร์, สวัสดิ์ คำประกอบ, ปกิต พัฒนกุล, วิเชียร ขาวขำ, ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์,
สมบูรณ์ สิทธิมนต์, สมศักดิ์ คุณเงิน, ประวิช รัตนเพียร, สุเทพ วงศ์กำแหง, สิทธิรัตน์
รัตนวิจารณ์, อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์, ประกอบ สังข์โต, อารมณ์ ศิริสุวรรณ, อาทิตย์ อุไรรัตน์,
จรูญ กุวานนท์, สมบัติ ศรีสุรินทร์, สุนทร ลีซีทวน, วิทยา แก้วภราดัย, เจริญ เชาวน์ประยูร,
วินัย เจริญจันทร์, อุทัย พิมพ์ใจชน, โกศล ไกรฤกษ์, ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร, วีระกร คำประกอบ,
สุวิทย์ คุณกิตติ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

19/2533 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

18 ก.ค. 2533

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติ เรื่อง ขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

ณรงค์ วงศ์วรรณ , บุญชู โรจนเสถียร, จำนงค์ โพธิสาโร, วิลาศ จันทร์พิทักษ์,
วโรทัย ภิญญสาสน์, ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา, วิสาร เตชะธีระวัฒน์, ประทีป กรีฑาเวช,
วิชาญ ไพบูลย์สิริรัตน์, วัชระ ประภาพัฒน์, บรรหาร ศิลปอาชา, วันมูหะมัดนอร์ มะทา,
ตุ่น จินตะเวช, อุส่าห์ สระมาลา , บุญหลง ถาคำฟู, เอกพร รักความสุข, บุญเทียม เขมาภิรัตน์,
จรัส พั้วช่วย, จำลอง ครุฑขุนทด, ชำนิ ศักดิเศรษฐ์, ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์, ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง,
สมัคร สุนทรเวช, อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

20/2533 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

19 ก.ค. 2533

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

ณรงค์ วงศ์วรรณ, บุญยง วัฒนพงศ์, สุธี ภูวพันธุ์, เสนีย์ มะดากะกุล, ดรงค์ สิงห์โตทอง, ปัญญา จินตะเวช,
ลลิตา ฤกษ์สำราญ, ทองปาน พรมโสภา, ปรีชา บุญมี, สมพร ศรีวงษ์, สมาน ใจปราณี, โกศล ไกรฤกษ์,
สานันท์ สุพรรรชนะบุรี, เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรณ์, สัญญา สถิรบุตร, ดุสิต โสภิตชา

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

21/2533 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

20 ก.ค. 2533

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

ณรงค์ วงศ์วรรณ, อาทิตย์ กำลังเอก, อุทัย พิมพ์ใจชน, ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์,
วิทยา แก้วภราดัย, วิสาร เตชะธีราวัฒน์, สุธรรม แสงประทุม, พินิจ สิทธิโห,
เจริญ เชาว์ประยูร, วินัย เจริญจันทร์, วารินทร์ ลิ้มศักดากุล, อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม,
จรัส พั้วช่วย, ประทวน เขียวฤทธิ์, ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ , มนตรี ด่านไพบูลย์, เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์,
นิตินัย นาครทรรพ, สวัสดิ์ คำประกอบ, สมาน ชมภูเทพ, ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์, ดุสิต โสภิตชา,
พินิจ จันทรสุรินทร์, จำลอง ครุฑขุนทด, พีระพันธุ์ พาลุสุข, ปิยะณัฐ วัชราภรณ์, บุญชู โรจนเสถียร

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

22/2533 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

21 ก.ค. 2533

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

     
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 21

พ.ศ. 2536

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 21

ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร, พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

10/2536 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

9 มิ.ย. 2536

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร, พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

11/2536 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

10 มิ.ย. 2536

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร, พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

12/2536 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

11 มิ.ย. 2536

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  การลงมติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร, พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

13/2536 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

12 มิ.ย. 2536

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมมีมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 22

พ.ศ. 2536

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 22

ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

15/2536 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

10 พ.ย. 2536

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

16/2536 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

11 พ.ย. 2536

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

การลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

17/2536 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

12 พ.ย. 2536

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมได้ลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 23

พ.ศ. 2537

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 23

ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

บรรหาร ศิลปอาชา กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

23/2537 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

27 ก.ค. 2537

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

บรรหาร ศิลปอาชา กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

24/2537 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

28 ก.ค. 2537

 

มติที่ประชุม

 

ลงมติในวันพรุ่งนี้เวลา 11.00 นาฬิกา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  การลงมติญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

บรรหาร ศิลปอาชา กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

25/2537 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

29 ก.ค. 2537

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมได้ลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 24

พ.ศ. 2538

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 24

ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ
(กรณีความผิดพลาดในการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01)

 

ผู้เสนอ

 

บรรหาร ศิลปอาชา กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

4/2538 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

17 พ.ค. 2538

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ
(กรณีความผิดพลาดในการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01)

 

ผู้เสนอ

 

บรรหาร ศิลปอาชา กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

5/2538 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

18 พ.ค. 2538

 

มติที่ประชุม

 

ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ไม่มีการลงมติในญัตตินี้

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 25

พ.ศ. 2539

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 25 ญัตติ เรื่อง เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

18/2539 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

8 พ.ค. 2539

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติ เรื่อง เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

19/2539 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

9 พ.ค. 2539

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติ เรื่อง เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

20/2539 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

10 พ.ค. 2539

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติ เรื่อง เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

21/2539 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

11 พ.ค. 2539

 

มติที่ประชุม

 

ไม่มีการลงคะแนนเสียงให้รัฐมนตรีทั้ง 3 คน (กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง) เพราะฝ่ายค้านทั้งหมดเดินออกจากห้องประชุม
ในขณะที่มีการลงมติ ถือว่าฝ่ายค้านยังไม่ได้อภิปรายรัฐมนตรีทั้ง 3 คน
จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 26

พ.ศ. 2539

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 26

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พุทธศักราช 2538 มาตรา 156

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 158 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

21/2539 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

18 ก.ย. 2539

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พุทธศักราช 2538 มาตรา 156

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 158 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

22/2539 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

19 ก.ย. 2539

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 158 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

23/2539 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

20 ก.ย. 2539

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 158 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

24/2539 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

21 ก.ย. 2539

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมได้ลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 27

พ.ศ. 2540

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 27

ญัตติด่วน เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 มาตรา 156

 

ผู้เสนอ

 

ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

23/2540 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

24 ก.ย. 2540

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติด่วน เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 มาตรา 156

 

ผู้เสนอ

 

ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

24/2540 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

25 ก.ย. 2540

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติด่วน เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 มาตรา 156

 

ผู้เสนอ

 

ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

25/2540 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

26 ก.ย. 2540

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม จากนั้นได้มีการลงมติในญัตติการเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี

 

ผู้เสนอ

 

ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

26/2540 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง

 

วันที่ประชุม

 

27 ก.ย. 2540

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมได้ลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 28

พ.ศ. 2541

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 28 ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

29/2541 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

18 มี.ค. 2541

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

30/2541 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

19 มี.ค. 2541

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

31/2541 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

20 มี.ค. 2541

 

มติที่ประชุม

 

ลงมติในวันที่ 21 มีนาคม 2541

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

32/2541 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

21 มี.ค. 2541

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมได้ลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 29

พ.ศ. 2542

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 29 ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

15/2542 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

27 ม.ค. 2542

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

16/2542 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

28 ม.ค. 2542

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

17/2542 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

29 ม.ค. 2542

 

มติที่ประชุม

 

ยุติการอภิปราย

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
นาย ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เทือกสุบรรณ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

 

ผู้เสนอ

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

18/2542 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

1 ก.พ. 2542

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 30

พ.ศ. 2542

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 30 ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 128 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

6/2542 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

15 ธ.ค. 2542

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 128 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

7/2542 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

16 ธ.ค. 2542

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 128 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

8/2542 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

17 ธ.ค. 2542

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 128 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

9/2542 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

18 ธ.ค. 2542

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 128 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

10/2542 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

19 ธ.ค. 2542

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 128 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายชวน หลีกภัย

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

10/2542 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

20 ธ.ค. 2542

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

     
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 31

พ.ศ. 2545

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 31

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 132 คน, ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

26/2545 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

22 พ.ค. 2545

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 132 คน, ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

27/2545 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

23 พ.ค. 2545

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 132 คน, ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

28/2545 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

24 พ.ค. 2545

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

การลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 132 คน, ชวน หลีกภัย กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

29/2545 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

28 พ.ค. 2545

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 32

พ.ศ. 2546

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 32 ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 130 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

28/2546 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

28 พ.ค. 2546

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 130 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

29/2546 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

29 พ.ค. 2546

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 130 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

30/2546 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

30 พ.ค. 2546

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 33

พ.ศ. 2547

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 33 ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 158 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

28/2547 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

19 พ.ค. 2547

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 158 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

29/2547 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

20 พ.ค. 2547

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 158 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

30/2547 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

21 พ.ค. 2547

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 158 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

31/2547 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

24 พ.ค. 2547

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 34

พ.ศ. 2548

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 34 ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 121 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

20/2548 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

27 มิ.ย. 2548

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

  ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 121 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

21/2548 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

29 มิ.ย. 2548

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 35

พ.ศ. 2551

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 35

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 121 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายสมัคร สุนทรเวช

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

5/2551 สมัยวิสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

24 มิ.ย. 2551

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 121 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายสมัคร สุนทรเวช

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

6/2551 สมัยวิสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

25 มิ.ย. 2551

 

มติที่ประชุม

 

พักการประชุมเวลา 00.37 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 121 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายสมัคร สุนทรเวช

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

6/2551 สมัยวิสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

26 มิ.ย. 2551

 

มติที่ประชุม

 

ลงมติในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 นาฬิกา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ
ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 121 คน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายสมัคร สุนทรเวช

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

7/2551 สมัยวิสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

27 มิ.ย. 2551

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 36

พ.ศ. 2552

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 36

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

 

ผู้เสนอ

 

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

17/2552 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

19 มี.ค. 2552

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

 

ผู้เสนอ

 

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

17/2552 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

20 มี.ค. 2552

 

มติที่ประชุม

 

ได้นัดประชุมเป็นพิเศษเพื่อลงมติในญัตติดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 18
(สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

 

ผู้เสนอ

 

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

18/2552 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

21 มี.ค. 2552

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 37

พ.ศ. 2553

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 37

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง กับคณะ จำนวน 184 คน (ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี)

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

2/2553 สมัยวิสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

31 พ.ค. 2553

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง กับคณะ จำนวน 158 คน (ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล)

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

2/2553 สมัยวิสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

1 มิ.ย. 2553

 

มติที่ประชุม

 

ให้ลงมติในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553

       

 

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 37

ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

ผู้เสนอ

 

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง กับคณะ จำนวน 184 คน (ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี)
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง กับคณะ จำนวน 158 คน (ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล)

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

3/2553 สมัยวิสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

2 มิ.ย. 2553

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 38

พ.ศ. 2554

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 38

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

 

ผู้เสนอ

 

นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์  กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

15/2554 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

15-18 มี.ค. 2554

 

มติที่ประชุม

 

ได้นัดประชุมเพื่อลงมติในญัตติดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 16 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554

       

 

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 38

ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

 

ผู้เสนอ

 

นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์  กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

16/2554 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

19 มี.ค. 2554

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 39

พ.ศ. 2554

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 39

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)

 

ผู้เสนอ

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

22/2554 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

27 พ.ย. 2554

 

มติที่ประชุม

 

ได้นัดประชุมเพื่อลงมติในญัตติดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 23 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554

       
  เรื่องที่ประชุม การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 39

ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)

  ผู้เสนอ  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  กับคณะ

  นายกรัฐมนตรี  

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

  สภา  

สภาผู้แทนราษฎร

  ประชุมครั้งที่  

23/2554 สมัยสามัญทั่วไป

  วันที่ประชุม  

28 พ.ย. 2554

  มติที่ประชุม  

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 40

พ.ศ. 2555

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

 

ผู้เสนอ

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

34/2555 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

25 พ.ย. 2555

 

มติที่ประชุม

 

ได้นัดประชุมเพื่อลงมติในญัตติดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 35 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555

       
 

เรื่องที่ประชุม

 

ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

 

ผู้เสนอ

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

35/2555 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

28 พ.ย. 2555

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ 41

พ.ศ. 2556

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

 

ผู้เสนอ

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

27/2556 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

26 พ.ย. 2556

 

มติที่ประชุม

 

ได้นัดประชุมเพื่อลงมติในญัตติดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 28 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

       
 

เรื่องที่ประชุม

 

ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

 

ผู้เสนอ

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

28/2555 สมัยสามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

28 พ.ย. 2556

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติไว้วางใจ

       
     

up

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398