สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

เลือกครั้งที่ประชุมเพื่ออ่านเอกสารด้านล่าง
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2549 | ครั้งที่ 2/2549 | ครั้งที่ 3/2549 | ครั้งที่ 4/2549 | ครั้งที่ 5/2549 | ครั้งที่ 6/2549 | ครั้งที่ 7/2549
ครั้งที่ 8/2549 | ครั้งที่ 9/2549 | ครั้งที่ 10/2549 | ครั้งที่ 11/2549 | ครั้งที่ 12/2549 | ครั้งที่ 13/2549 | ครั้งที่ 14/2549
ครั้งที่ 15/2549 | ครั้งที่ 16/2549 | ครั้งที่ 1/2550 | ครั้งที่ 2/2550 | ครั้งที่ 3/2550 | ครั้งที่ 4/2550 | ครั้งที่ 5/2550
ครั้งที่ 6/2550 | ครั้งที่ 7/2550 | ครั้งที่ 8/2550 | ครั้งที่ 9/2550 | ครั้งที่ 10/2550 | ครั้งที่ 11/2550 | ครั้งที่ 12/2550
ครั้งที่ 13/2550 | ครั้งที่ 14/2550 | ครั้งที่ 15/2550 | ครั้งที่ 16/2550 | ครั้งที่ 17/2550 | ครั้งที่ 18/2550 | ครั้งที่ 19/2550
ครั้งที่ 20/2550 | ครั้งที่ 21/2550 | ครั้งที่ 22/2550 | ครั้งที่ 23/2550 | ครั้งที่ 24/2550 | ครั้งที่ 25/2550 | ครั้งที่ 26/2550
ครั้งที่ 27/2550 | ครั้งที่ 28/2550 | ครั้งที่ 29/2550 | ครั้งที่ 30/2550 | ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 32/2550 | ครั้งที่ 33/2550
ครั้งที่ 34/2550 | ครั้งที่ 35/2550 | ครั้งที่ 36/2550 | ครั้งที่ 37/2550 | ครั้งที่ 38/2550 | ครั้งที่ 39/2550 | ครั้งที่ 40/2550
ครั้งที่ 41/2550 | ครั้งที่ 42/2550 | ครั้งที่ 43/2550 | ครั้งที่ 44/2550 | ครั้งที่ 45/2550 | ครั้งที่ 46/2550 | ครั้งที่ 47/2550
ครั้งที่ 48/2550 | ครั้งที่ 49/2550 | ครั้งที่ 50/2550 | ครั้งที่ 51/2550 | ครั้งที่ 52/2550 | ครั้งที่ 53/2550 | ครั้งที่ 54/2550
ครั้งที่ 55/2550 | ครั้งที่ 56/2550 | ครั้งที่ 57/2550 | ครั้งที่ 58/2550 | ครั้งที่ 59/2550 | ครั้งที่ 60/2550 | ครั้งที่ 61/2550
ครั้งที่ 62/2550 | ครั้งที่ 63/2550 | ครั้งที่ 64/2550 | ครั้งที่ 65/2550 | ครั้งที่ 66/2550 | ครั้งที่ 67/2550 | ครั้งที่ 68/2550
ครั้งที่ 69/2550 | ครั้งที่ 70/2550 | ครั้งที่ 71/2550 | ครั้งที่ 72/2550 | ครั้งที่ 73/2550 | ครั้งที่ 74/2550 | ครั้งที่ 1/2551
ครั้งที่ 2/2551 | ครั้งที่ 3/2551 |
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่วุฒิสภา
ครั้งที่ 1/2551 | ครั้งที่ 2/2551
.........................................................................................................................................................................................................
 
ครั้งที่ 1/2549
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2549
ระเบียบวาระการประชุม
บันทึกการประชุม
รายงานการประชุม
 
.........................................................................................................................................................................................................
เอกสารแนบระเบียบวาระ
+ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549
+ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คำสำคัญ
รายชื่อ, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, การมาประชุม, การลาประชุม, การขาดประชุม, พระบรมราชโองการ, พระราชกฤษฎีกา, การเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, การแต่งตั้ง, การปฏิญาณตน, การเลือกตั้ง, ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, มีชัย ฤชุพันธุ์, รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, จรัล กุลละวณิชย์, พจนีย์ ธนวรานิช
 

 

รวบรวมข้อมูล: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คำสำคัญ: จินตนา เอี่ยมคง
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์

home