สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)

 

การประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ 1/2550 | ครั้งที่ 2/2550 | ครั้งที่ 3/2550 | ครั้งที่ 4/2550 | ครั้งที่ 5/2550 | ครั้งที่ 6/2550 | ครั้งที่ 7/2550
ครั้งที่ 8/2550 | ครั้งที่ 9/2550 | ครั้งที่ 10/2550 | ครั้งที่ 11/2550 | ครั้งที่ 12/2550 | ครั้งที่ 13/2550 | ครั้งที่ 14/2550
ครั้งที่ 15/2550 | ครั้งที่ 16/2550 | ครั้งที่ 17/2550 | ครั้งที่ 18/2550 | ครั้งที่ 19/2550 | ครั้งที่ 20/2550 | ครั้งที่ 21/2550
ครั้งที่ 22/2550 | ครั้งที่ 23/2550 | ครั้งที่ 24/2550 | ครั้งที่ 25/2550 | ครั้งที่ 26/2550 | ครั้งที่ 27/2550 | ครั้งที่ 28/2550
ครั้งที่ 29/2550 | ครั้งที่ 30/2550 | ครั้งที่ 31/2550 | ครั้งที่ 32/2550 | ครั้งที่ 33/2550 | ครั้งที่ 34/2550 | ครั้งที่ 35/2550
ครั้งที่ 36/2550 | ครั้งที่ 37/2550 | ครั้งที่ 38/2550 | ครั้งที่ 39/2550 | ครั้งที่ 40/2550 | ครั้งที่ 41/2550 | ครั้งที่ 42/2550
ครั้งที่ 43/2550
.........................................................................................................................................................................................................
 
ครั้งที่ 1/2550
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2550
ระเบียบวาระการประชุม
บันทึกการประชุม
รายงานการประชุม
 
.........................................................................................................................................................................................................
คำสำคัญ
รายชื่อ, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ, การมาประชุม, การลาประชุม, การขาดประชุม, พระบรมราชโองการ, การแต่งตั้ง, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ, การปฏิญาณตน, การเลือกตั้ง, ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ, รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ, นรนิติ เศรษฐบุตร, เสรี สุวรรณภานนท์, เดโช สวนานนท์
 

 

รวบรวมข้อมูล: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คำสำคัญ: จินตนา เอี่ยมคง
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์

home