รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
   
bulletรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 bullet รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
bullet เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 bullet เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / คณะกรรมาธิการวิสามัญ บันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ
bullet เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ / ร.ศ.ดร.มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ

 

bullet เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ / ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

 

bullet ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ : การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ใน 4 ปี ที่ผ่านมา / นายอานันท์ ปันยารชุน

 
yellow book bullet รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540 blue book bullet รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 14
ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 18 ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 20 ครั้งที่ 21
ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 23 ครั้งที่ 24 ครั้งที่ 25 ครั้งที่ 26 ครั้งที่ 27 ครั้งที่ 28
ครั้งที่ 29 ครั้งที่ 30 ครั้งที่ 31        
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 14
ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 18 ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 20 ครั้งที่ 21
ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 23 ครั้งที่ 24 ครั้งที่ 25 ครั้งที่ 26 ครั้งที่ 27 ครั้งที่ 28
ครั้งที่ 29 ครั้งที่ 30 ครั้งที่ 31 ครั้งที่ 32 ครั้งที่ 33 ครั้งที่ 34 ครั้งที่ 35
ครั้งที่ 36 ครั้งที่ 37 ครั้งที่ 38 ครั้งที่ 39 ครั้งที่ 40 ครั้งที่ 41 ครั้งที่ 42
ครั้งที่ 43            
   
yellow book bullet รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2540 blue book bullet รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 14
ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 18 ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 20 ครั้งที่ 21
ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 23 ครั้งที่ 24 ครั้งที่ 25 ครั้งที่ 26 ครั้งที่ 27 ครั้งที่ 28
ครั้งที่ 29 ครั้งที่ 30 ครั้งที่ 31 ครั้งที่ 32 ครั้งที่ 33    
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 14
ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 18 ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 20 ครั้งที่ 21
ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 23 ครั้งที่ 24 ครั้งที่ 25 ครั้งที่ 26 ครั้งที่ 27 ครั้งที่ 28
ครั้งที่ 29 ครั้งที่ 30 ครั้งที่ 31 ครั้งที่ 32 ครั้งที่ 33 ครั้งที่ 34 ครั้งที่ 35
ครั้งที่ 36 ครั้งที่ 37 ครั้งที่ 38 ครั้งที่ 39 ครั้งที่ 40 ครั้งที่ 41 ครั้งที่ 42
ครั้งที่ 43 ครั้งที่ 44 ครั้งที่ 45 ครั้งที่ 46 ครั้งที่ 47 ครั้งที่ 48 ครั้งที่ 49
ครั้งที่ 50 ครั้งที่ 51 ครั้งที่ 52 ครั้งที่ 53 ครั้งที่ 54 ครั้งที่ 55 ครั้งที่ 56
ครั้งที่ 57 ครั้งที่ 58 ครั้งที่ 59 ครั้งที่ 60 ครั้งที่ 61 ครั้งที่ 62  
   
yellow book bulletรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2540

blue book bullet รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 

bullet กรอบที่ 1 ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน และการกระจายอำนาจ

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 14
ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 18 ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 20 ครั้งที่ 21
ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 23          
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 14
ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 18      
 

bullet กรอบที่ 2 ว่าด้วยสถาบัน

 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13  
 

bullet กรอบที่ 3 ว่าด้วยองค์กรตรวจสอบอิสระและศาล

 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6  
 
.......................................................................................................................................................................................................................................
สืบค้นฐานข้อมูลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ก่อนจะเป็น...รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 รัฐธรรมนูญและธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
.......................................................................................................................................................................................................................................
home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2244 1398
ต้นฉบับติดต่อ กลุ่มงานห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2244 1375
จัดทำเว็บเพจโดย บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ และ นริศรา เพชรพนาภรณ์
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2244 1398 โทรสาร 0 2244 1083
Upload : 9/7/2555 | Last update : 21/11/2557