ก่อนจะเป็น...รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18
สืบค้นรัฐธรรมนูญ | รวมรัฐธรรมนูญทั่วโลก | คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ | Give and Take | Home
.......................................................................................................................................................................................................................................
 
 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (ฉบับลงประชามติ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับลงประชามติ)
 
 
เปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และสาระสำคัญ
เปรียบเทียบ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับลงประชามติ)
กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และสาระสำคัญ
โดย สำนักกรรมาธิการ 3
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

(ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ) 6 ก.ค.2550
......................................................................

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช...

(ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความ
เห็นชอบ) 5 ก.ค.2550
......................................................................

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช...

(ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญ) 11 มิ.ย.2550
......................................................................

[ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช....
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)
[ไทย | อังกฤษ]
 
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)
 
 
กรอบแนวคิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (พ.ศ.2550)
กรอบแนวคิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
(พ.ศ. 2550)
[ไทย | อังกฤษ]
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
ตารางแสดงความแตกต่างร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ตารางแสดงความแตกต่าง
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
โ ดย สำนักกรรมาธิการ 3
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
 
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2549
เปรียบเทียบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2475-2549
โ ดย สำนักกรรมาธิการ 3
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
บทวิทยุสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญกับ สสร.
:: ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ... [ สสร. | สนช. ]
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ... [ สสร. | สนช. ]
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ... [ สสร. | สนช. ]
ตารางการทำงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
 
.........................................................................................................................................................
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการออกเสียงประชามติ [ที่มา: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]
กำหนดวันลงประชามติ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 เวลา 8.00-16.00 นาฬิกา
 
.........................................................................................................................................................
:: เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการออกเสียงประชามติ
[ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ]
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

คู่มือการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรนูญ สำหรับการขอใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงนอกเขตจังหวัด

เตรียมตัวไปออกเสียงประชามติ
5 ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ
 
.........................................................................................................................................................
:: บทความ
บทวิทยุ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญกับ สสร.
จุดเด่นและจุดด้อยของร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 [ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ / สำนักวิชาการ]
รัฐธรรมนูญใหม่ควรจะต่างรัฐธรรมนูญปี 2540 อย่างไร [วิทยากร เชียงกูล / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต]
 
...........................................................................................................................................................
:: สรรสาระ
50 ประเด็นเด่นของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 [ที่มา: คณะกรรมาธิการวิสามัญเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและประชาสัมพันธ์]
ที่มาและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย [ที่มา: คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ]
ข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 [ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้ว) [pdf | ppt] [ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง
[ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
ข้อพิจารณาสำคัญเพื่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 [ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติแบบเรียงหมวด [ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
ตารางเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเห็นชอบ กับ ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
รายงานการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
คำอธิบายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) [ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
Highlights of The Draft Constitution B.E .... [ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
120 คำถาม เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... [ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (36 ประเด็น) [ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
แนวทางในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ [ไทย | อังกฤษ] [ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
ขั้นตอน/กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญก่อนออกเสียงประชามติ
กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
[ที่มา: สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 2]
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ [ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 30 ง]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 [ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 2 ง]
 
...........................................................................................................................................................
:: เอกสารประชาสัมพันธ์
   
แผ่นพับ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ภาษาอารบิค)
แผ่นพับ "สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550" (ภาษาอารบิค)
[ที่มา: คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่]
........................................................................................................................................................
   
แผ่นพับ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แผ่นพับ "สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550"
[ที่มา: คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่]
........................................................................................................................................................
   
5 นาที กับการทำความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ
5 นาที กับการทำความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ
[ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์]
........................................................................................................................................................
   
การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ.2550
การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ.2550
[ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์]
........................................................................................................................................................
รัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญไทย
[ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์]
........................................................................................................................................................
หนังสือ 10 นาที กับสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
10 นาที กับสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
[ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์]
........................................................................................................................................................
แผ่นพับ
แผ่นพับ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ"
[ที่มา: คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่]
........................................................................................................................................................
หนังสือคู่มือแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมของประชาชน
คู่มือแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมของประชาชน
[ที่มา: คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่]
........................................................................................................................................................
จดหมายเหตุการร่างรัฐธรรมนูญ 2550
จดหมายเหตุการร่างรัฐธรรมนูญ 2550
[ที่มา: คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม]
........................................................................................................................................................
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
[ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์]
........................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1398 โทรสาร 0 2244 1083
Last update : 2/10/2551