ก่อนจะเป็น...รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18
 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................
:: หนังสือ
ประมวลเหตุการณ์การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ประมวลเหตุการณ์การจัดทำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
โดย คณะกรรมการศึกษาประเด็น
การยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
......................................................................
บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
......................................................................
ตารางความแตกต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับ พุทธศักราช 2550 พร้อมเหตุผลโดยสังเขป
ตารางความแตกต่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 กับ พุทธศักราช 2550 พร้อมเหตุผลโดยสังเขป
โดย สำนักกรรมาธิการ 3
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
......................................................................
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
......................................................................
คู่มือคนไทยเลือกตั้ง ส.ส.
คู่มือ คนไทยเลือกตั้ง ส.ส.
......................................................................
คู่มือคนไทยเลือกตั้ง ส.ว.
คู่มือ คนไทยเลือกตั้ง ส.ว.
 
 
:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554
 
.........................................................................................................................................................
:: พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552
 
.........................................................................................................................................................
:: การเลือกตั้ง 2550
: : : : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2550
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ.2550
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดำเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดำเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินสามคน
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินสามคน
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
แนวทางใหม่ในการหาเสียง เลือกตั้ง ส.ส.50
ข้อกำหนด เกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
สรุปการกระทำที่บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษตาม พ.ร.บ. รวม 3 ฉบับ
สรุปข้อมูลสถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2550
 
: : : : สมาชิกวุฒิสภา
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2551
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551
สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ 3)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา [25/02/54]
 
.........................................................................................................................................................
:: เอกสารวิชาการ
วิเคราะห์วิธีการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
[จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์/ วิทยากร 8 ว. กลุ่มงานกฎหมาย 2 สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]
แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 : ศึกษากรณีปราสาทพระวิหาร
[สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์/ วิทยากร 7 ว. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]
เอกสารวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
[ฉัตราภรณ์ วิวัฒนวานิช / วิทยากร 8 ว. กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]
มาตรการใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ [บุญรักษา ชมชื่น / ที่ปรึกษาระบบงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]
รธน. ปี '50 มุ่งแก้ปัญหาให้ประเทศชาติอย่างไร [สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง]
สาระน่ารู้การเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญปี 50 [สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง]
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา [สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง]
 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2244 2073
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ 0 2244 2073 โทรสาร 0 2244 2074
upload : 26/10/2550
Last update : 9/3/2554