คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24
 

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 82 ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นสามสิบห้าคณะ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการมีจำนวนสิบห้าคน โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

คลิกที่รายชื่อเพื่อเปิดเพจคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ
คลิกที่ เพื่อดูอำนาจหน้าที่และรายนามคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
 
 
home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2244 1398 โทรสาร 0 2244 1083
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
upload : 16/11/2554 update : 13/1/2557