คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ชุด พ.ศ.2554
 

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 77 ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาขึ้น เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย

คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน และให้มีจำนวนยี่สิบสองคณะ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

คลิกที่รายชื่อเพื่อเปิดเพจคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ

คลิกที่ เพื่อดูอำนาจหน้าที่และรายนามคณะกรรมาธิการ
 
 
home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2244 1398 โทรสาร 0 2244 1083
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
upload : 26/6/2555 update : 14/1/2557