สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
 
logo e-journal รัฐสภา
 
บทสรุปรายงานวิจัยสำหรับสมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการ
 
 
  ชื่อบทความวิจัย pdf file
2556    
พฤศจิกายน
 • การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเทียบเคียงกับสิทธิของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • โครงการเฝ้าระวังการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย
 • ปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชั้นต้น
 • จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผู้ถือครองที่ดิน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย
พฤศจิกายน 2556 [6/11/56]
ตุลาคม
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรี : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 • การศึกษาเปรียบเทียบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ (พฤติกรรม) การตัดสินใจด้าน ความเสี่ยง เรื่อง การเปลี่ยนอาชีพการปลูกไม้ผลมาเป็นยางพาราของเกษตรกรในอำเภอท่าใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 • การกำหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 • ตัวแทนอำพราง
 • ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ตุลาคม 2556 [15/10/56]
กันยายน
 • บทบาทสื่อมวลชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย
 • การเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ ช่วงอายุ 40 - 60 ปี
 • การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน
 • การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท : บทเรียนสำหรับประเทศไทย
 • พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
กันยายน 2556 [30/9/56]
สิงหาคม
 • การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ. 2547-2553
 • การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความกลัว
 • โครงการสร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ : การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
 • พัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิงหาคม 2556 [6/8/56]
กรกฎาคม
 • การประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง
 • ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศจีน
 • การปรับตัวของผู้ต้องขังภายหลังการปล่อยตัวจากเรือนจำ
 • ศึกษาการสร้างกลไก มาตรการ และองค์ความรู้ของสังคมเพื่อสร้างการปรับตัวของประชาชนอาเซียน
 • ปัญหาการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของรัฐ
กรกฎาคม 2556 [2/7/56]
มิถุนายน
 • ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy)
 • การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของประเทศไทยโดยใช้นโยบายการคลัง
 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อปัญหาขยะในชุมชน
 • การจัดการขยะที่เกิดจากงานก่อสร้างรถไฟฟ้า (มุมมองของฝ่ายผู้รับจ้าง)
 • การศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
มิถุนายน 2556 [13/6/56]
พฤษภาคม
 • มุมมองของนิสิตนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กับเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 • การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย กรณีศึกษาตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว
 • การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเด็กไร้สถานะในจังหวัดสมุทรสาคร
 • การจัดการมลพิษทางน้ำจากชุมชนโดยวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พฤษภาคม 2556 [17/5/56]
เมษายน
 • การเคลื่อนไหวทางการเมืองของพลเมืองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาเขตบริหารปกครองพิเศษเพื่อปกครองตนเองของชนชาติพันธุ์เชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การศึกษาความพร้อมของกำลังคนรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 9 สาขา ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
 • ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย
 • สถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสังคมไทย
เมษายน 2556 [4/4/56]
มีนาคม
 • บทบาทหัวคะแนนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย อำเภอเสด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • การศึกษาเพื่อประเมินผลการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร กรณีมันสำปะหลัง
 • การปรับตัวของเกษตรกรรมท้องถิ่นกับการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • พฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการของเด็กที่มีต่อรายการโทรทัศน์
 • การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
มีนาคม 2556 [4/3/56]
กุมภาพันธ์
 • บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • ปัญหาข้อกฎหมายขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ที่มาของคณะกรรมการสรรหา
 • การศึกษาศักยภาพของจังหวัดนครปฐมสำหรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
 • การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย Supply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand
 • ตัวแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กุมภาพันธ์ 2556 [4/3/56]
มกราคม
 • กระบวนการจัดการของภาครัฐต่อหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • การใช้สิทธิของเรือประมงไทยในการผ่านน่านน้ำต่างประเทศและการคุ้มครองของรัฐบาลไทย
 • การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ทางด้านน้ำกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร
 • รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเพื่อป้องกันการทุจริต : การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินและเศรษฐศาสตร์การเมืองของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
มกราคม 2556 [10/1/56]
   
2555    
ธันวาคม
 • ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเมืองภาคพลเมือง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • การประเมินกลไก กระบวนการและสัมฤทธิผลของการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียน
 • ผลกระทบนโยบายการเงิน การคลัง ต่อการส่งออกของไทย
 • แนวทางการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่การเป็นเมืองเพื่อการพักผ่อนและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
 • การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการนำพลังมวลชนร่วมลดอาชญากรรม
ธันวาคม 2555 [30/11/55]
พฤศจิกายน
 • แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง
 • การปรับโครงสร้างสาขาการขนส่งทางรถไฟของประเทศ
 • การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับการคัดแยกขยะในครัวเรือนของชุมชน เขตพื้นที่ตำบลศาลายา
 • โครงการศึกษา แนวทาง มาตรการ และข้อเสนอแนะทางกฎหมาย เพื่อใช้กำกับธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
 • การปรับตัวของเกษตรกรรมท้องถิ่นกับการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พฤศจิกายน 2555 [19/11/55]
ตุลาคม
 • การเคลื่อนไหวทางการเมืองของพลเมืองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาเขตบริหารปกครองพิเศษเพื่อปกครองตนเองของชนชาติพันธุ์เชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สถานภาพและทิศทางการพัฒนาการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในสังคมไทย
 • การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • การศึกษาความอยู่รอดของข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตุลาคม 2555 [15/10/55]
กันยายน
 • นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย
 • การพยากรณ์ผลกระทบภายนอกที่มีต่อเศรษฐกิจของไทย และการเสนอแนะเชิงนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
 • การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนโดยแกนนำเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดรายการวิทยุผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลายา
กันยายน 2555 [4/9/55]
สิงหาคม
 • องค์กรมุสลิมโลกกับโลกมุสลิม (2)
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับข้อตกลงเขตการค้าเสรีด้านวิถีการเลี้ยงชีพของเกษตรกรไทย
 • การสำรวจทุนทางสังคมและการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทสบาลตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • การสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 • การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
สิงหาคม 2555 [15/8/55]
กรกฎาคม
 • 1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา อุปสรรค
 • การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปกับโอกาสการลงทุนของประเทศไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศโปแลนด์ ฮังการี และสาธารณรัฐเช็ก
 • พันธมิตรภาคประชาสังคมกับการปลดปล่อยให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม
 • การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังของบ้านดิน
 • รูปแบบการจัดระบบความรู้และกระบวนการขับเคลื่อนความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาชุมชนธรณีคำ แขวงโคกแฝก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
กรกฎาคม 2555 [3/7/55]
มิถุนายน
 • โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ
 • ผลกระทบของเงินทุนเคลื่อนย้ายภายในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ต่อระบบเศรษฐกิจไทยและประเทศสมาชิก
 • การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การเคลื่อนย้ายแรงงาน ระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและอาชีพ
 • การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิกของสารสกัดกระชายดำ
 • ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการโครงการฝากบ้านกับตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจนครบาลพญาไท
มิถุนายน 2555 [12/6/55]
พฤษภาคม
 • การเคลื่อนไหวทางการเมืองของพลเมืองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาเขตบริหารปกครองพิเศษ เพื่อปกครองตนเองของชนชาติพันธุ์เชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
 • ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย : กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบย้อนกลับอาหารและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร
 • รูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำนักศึกษาในการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
พฤษภาคม 2555 [15/5/55]
เมษายน
 • ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 จังหวัดมหาสารคาม
 • ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยและอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
 • การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 • วาทกรรมการเมืองในงานวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
 • การต่อรองคำรับสารภาพ : แนวคิดทางทฤษฎี ทางปฏิบัติและการนำมาใช้ในประเทศไทย
เมษายน 2555 [20/4/55]
มีนาคม
 • การศึกษาโครงสร้างประชากรของประเทศไทย : สาระสำคัญของความสามารถทางการเมือง
 • ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2553
 • การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการพลังงานชุมชน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดยะลา ภายใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
 • แนวทางการสร้างสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
มีนาคม 2555 [16/3/55]
กุมภาพันธ์
 • ศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกระบวนการยุติธรรม : เครือข่ายและกลไกสนับสนุน
 • Capital flow in Thailand : Trends, Determinants, and Implications for Central Bank Policies
 • แนวทางการพัฒนาระบบวิธีพิจารณาความในศาลภาษีอากร
 • แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 • ทัศนะของนักลงทุนออสเตรเลียต่อการลงทุนในประเทศไทย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ประสบการณ์จริง และข้อเสนอแนะ
กุมภาพันธ์ 2555 [27/1/55]
มกราคม
 • ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร
 • การศึกษากลยุทธ์การใช้ E-Tourism เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาด่านช่องเม็ก - วังเต่า และ ด่านช่องสะงำ-เสียมเรียบ
 • รูปแบบและวิธีการค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้
 • ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหารงานวิจัยของนักวิจัยภาครัฐ
มกราคม 2555 [18/1/55]
   
2554    
ธันวาคม
 • ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดจำนวนคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา
 • การปฏิรูประบบคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร
 • การพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการในระบบรัฐสภาไทย
 • ปัญหาของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 • การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการพัฒนาการเมืองไทยและญี่ปุ่นในช่วงเวลา 22 ปี (พ.ศ. 2532-2553) [เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะในการเพิ่มบทบาทด้านการตรากฎหมายของคณะกรรมาธิการ]
ธันวาคม 2554 [2/12/54]
พฤษภาคม
 • การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษีน้ำมัน
 • บทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
 • การสื่อสารกับการสนับสนุนวัฒนธรรมพลเมือง : กรณีชุมชนกามาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
 • คุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในต่างประเทศ (กรณีประเทศเกาหลีใต้)
 • มิติทางสังคมของการดื่มเหล้ากับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
พฤษภาคม 2554 [27/4/54]
เมษายน
 • การต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชนอย่างบูรณาการและยั่งยืนกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
 • ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตของข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
 • ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน
 • การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์สำหรับเด็กและครอบครัว
 • บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เมษายน 2554 [5/4/54]
มีนาคม
 • การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
 • ระบบการกำกับดูแลกองทุนบำเหน็จบำนาญที่เหมาะสม
 • การวิเคราะห์ทางสังคมต่อการอนุรักษ์เขตคูเมืองโบราณลำพูน
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความสุขของครอบครัวเด็กพิการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
 • ปัจจัยการรับรู้และความเข้าใจสัญลักษณ์กราฟิก : กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้สูงวัย
มีนาคม 2554 [9/3/54]
กุมภาพันธ์
 • การวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการสื่อสารเชิงจริยธรรมจากองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • การเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย
 • การศึกษาผลของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแนวใหม่ต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม
 • มาตรการเลี่ยงโทษจำคุกระยะสั้น
 • การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
กุมภาพันธ์ 2554 [8/3/54]
มกราคม
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มุมมองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการใช้เวลาว่างในยุควัฒนธรรมทุนนิยม
มกราคม 2554 [8/3/54]
     
2553
   
ธันวาคม
 • การติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โครงการความต้องการคุณภาพของแรงงานไทยในธุรกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น : กรณีศึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
 • ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ
ธันวาคม 2553 [14/12/53]
พฤศจิกายน
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
 • ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะการมีอายุยืนของผู้สูงอายุไทย
พฤศจิกายน 2553 [1/12/53]
ตุลาคม
 • การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ
 • การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทยและการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา
 • ความคุ้มค่าของการส่งเสริมแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ตุลาคม 2553 [1/11/53]
กันยายน
 • พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน : จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน
 • สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก
กันยายน 2553 [28/9/53]
สิงหาคม
 • การพัฒนาบทบาทการให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในกระบวนการยุติธรรม : มาตรการคุ้มครองภาคประชาชนที่มีส่วนร่วม
 • ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ Non-Bank ในประเทศไทย
 • การศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
สิงหาคม 2553 [21/7/53]
     
 
 
 
HOME | MENU
Physical Object: กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา Digital Object: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Last updated: 15/10/2556 Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์