สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
 
logo e-journal รัฐสภา
 
Academic Focus
 
 
  เรื่อง ผู้เรียบเรียง
พฤษภาคม 2562
  เขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโตของเมือง: กรณีพื้นที่ตำบลบางกะเจ้า นรากร นันทไตรภพ
  ฉลากคอร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อลดโลกร้อน ณิชชา บูรณสิงห์
เมษายน 2562
  ไต้หวันกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์
มีนาคม 2562
  การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สุภัทร คำมุงคุณ
  เกาหลีใต้กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  ติดตามกฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า วันวิภา สุขสวัสดิ์
  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ กรณีข้อตกลงทำร่วมกับสหรัฐอเมริกา ตามมาตรา 98 ของธรรมนูญกรุงโรม ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  ตำรวจชุมชน อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
กุมภาพันธ์ 2562
  Disruptive Technology การดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไป อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone): กรณีภาคใต้ นรากร นันทไตรภพ
  คำพิพากษาที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งหรือสมาชิกภาพสิ้นสุดลง แดนชัย ไชวิเศษ
  ภูฏานกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
มกราคม 2562
  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ วิชาญ ทรายอ่อน
  ปฏิรูปภาคเกษตรด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วิริยะ คล้ายแดง
  โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ : ทางแก้ปัญหาขยะล้นเมืองหรือเพิ่มมลพิษให้ชุมชน ณิชชา บูรณสิงห์
  ฟิลิปปินส์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
ธันวาคม 2561
  แนวนโยบาย Macroprudential: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของไทย พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โสรญา พิกุลหอม
  การจัดการศึกษาปฐมวัยของสาธารณรัฐฟินแลนด์ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  GovTech เทรนด์ใหม่สู่การบริการสาธารณะ พิธุวรรณ กิติคุณ
  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณัฐพล ยิ่งกล้า
พฤศจิกายน 2561
  การจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  การจัดการศึกษาปฐมวัยประเทศญี่ปุ่น สุริยา ฆ้องเสนาะ
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ พิธุวรรณ กิติคุณ
  ธนาคารเงา (Shadow Banking) พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
ตุลาคม 2561
  ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
  อินโดนีเซียกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 อย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นรากร นันทไตรภพ
  แนวทางรัฐสวัสดิการที่เป็นไปได้สำหรับประเทศไทย ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA) สิริพิชญ์ชนก คุณประเสริฐ
กันยายน 2561
  ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab) พิธุวรรณ กิติคุณ
  การท่องเที่ยวไทยในยุคดิจิทัล เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์
  กฎหมายควบคุมการขอทาน ณัฐพล ยิ่งกล้า
  แรงงานไทยในยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม โสรญา พิกุลหอม
  แผงโซลาร์เซลล์ : ขยะพิษที่ไม่ควรมองข้าม ณิชชา บูรณสิงห์
สิงหาคม 2561
  จุดเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐด้วยระบบบล็อกเชน (Blockchain) พิธุวรรณ กิติคุณ
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันภัยพิบัติและการบรรเทาสาธารณภัย : กรณีวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย นรากร นันทไตรภพ
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
  การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจากภาครัฐ สุภัทร คำมุงคุณ
  ลาวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  ขยะอิเล็กทรอนิกส์ : ขยะพิษมหันตภัยร้ายจากเทคโนโลยี ณิชชา บูรณสิงห์
  ความต้องการแรงงานไทยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2570) โสรญา พิกุลหอม
กรกฎาคม 2561
  ปัญหาการพนันฟุตบอลโลก 2018 กับเยาวชนไทย วิชาญ ทรายอ่อน
  เมียนมากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  กฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับการเตรียมการของภาครัฐ วันวิภา สุขสวัสดิ์
  วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการขับเคลื่อนของประเทศไทย อรณิช รุ่งธิปานนท์
  สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รติมา คชนันทน์
มิถุนายน 2561
  บทบาทหน้าที่ของสาขาพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  รัฐบาลพลัดถิ่น: สถานะตามกฎหมายระหว่างประเทศ ศรันยา สีมา
  กฎหมายควบคุมการใช้โดรนเพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  โครงการต้นแบบ Citizen Feedback กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตจากการบริการภาครัฐ พิธุวรรณ กิติคุณ
พฤษภาคม 2561
  กัมพูชากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
เมษายน 2561
  เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 กับโอกาสของไทย รติมา คชนันทน์
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เปิดทางรัฐกู้เงิน? อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  Application "เรียกTaxi" ปัญหากฎหมายล้าสมัยจริงหรือ? ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
มีนาคม 2561
  การบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  การหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับปัจจุบัน) แดนชัย ไชวิเศษ
  Reverse Mortgage (RM): สินเชื่อผู้ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ทางเลือกใหม่วัยเกษียณ พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) พิธุวรรณ กิติคุณ
  บิทคอยน์ (Bitcoin) สกุลเงินเสมือนจริงแห่งอนาคต พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วิชาญ ทรายอ่อน
  เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  ระบบอบแห้งพลังงานอาทิตย์ : นวัตกรรมเพื่อลดโลกร้อน ณิชชา บูรณสิงห์
กุมภาพันธ์ 2561
  วิกฤตมนุษยธรรมโรฮิงญา: ปัญหาที่ไร้ทางออก? พิธุวรรณ กิติคุณ
  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
มกราคม 2561
  บรูไนดารุสซาลามกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาสู่การก้าวเป็นมหานครการบิน อาริยา สุขโต
ธันวาคม 2560
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แดนชัย ไชวิเศษ
  เวียดนามกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน เชษฐา ทองยิ่ง
พฤศจิกายน 2560
  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ความหวังใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน รติมา คชนันทน์
  ติดตามกฎหมายเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก วันวิภา สุขสวัสดิ์
  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืขฉบับใหม่: เกษตรกรได้หรือเสียประโยชน์ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  มาเลเซียกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  ระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System) ของประเทศไทย (ตอนที่ 1) ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
ตุลาคม 2560
  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามนโยบาย Energy 4.0 ณิชชา บูรณสิงห์
กันยายน 2560
  กฎหมายซุปเปอร์โฮลดิ้ง : ปฏิรูปหรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐไทยสู่รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) พิธุวรรณ กิติคุณ
  ความเป็นไปได้ของประเทศติมอร์-เลสเต กับการเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่ 11 โชคสุข กรกิตติชัย
สิงหาคม 2560
  ตลาดเกษตรกร (Farmers’ Market) : ตลาดทางเลือกของเกษตรกรและผู้บริโภค สุภัทร คำมุงคุณ
  เปิดประเด็นความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit ภายหลังครบรอบ 1 ปี รติมา คชนันทน์
  ถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งผ่านเศรษฐกิจประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
กรกฎาคม 2560
  ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) โชคสุข กรกิตติชัย
  ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 บุศรา เข็มทอง
  สู้ภัยแล้งด้วยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณิชชา บูรณสิงห์
  การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน (Initiative Process) อานันท์ เกียรติสารพิภพ
มิถุนายน 2560
  กองทุนการออมแห่งชาติ จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  เครื่องมือป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ: โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency: CoST) พิธุวรรณ กิติคุณ
พฤษภาคม 2560
  ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  พลาสติก : สิ่งปลอมปนในชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Plastics : Extraneous Material that affect life and environment) สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
เมษายน 2560
  เขตบริหารพิเศษฮ่องกงกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  จีนกับการเป็นมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21 อรณิช รุ่งธิปานนท์
  แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศกับพลังงานนิวเคลียร์ : ความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ณิชชา บูรณสิงห์
มีนาคม 2560
  การแก้ไขกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงเพื่อความคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีขึ้น วันวิภา สุขสวัสดิ์
  ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National E-Payment) อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  แนวทางการปฏิรูปกฎหมายการคลังและงบประมาณของรัฐ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โชคสุข กรกิตติชัย
  การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี แดนชัย ไชวิเศษ
กุมภาพันธ์ 2560
  การแบ่งและจัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐในกิจการปิโตรเลียมของประเทศไทย อติวิชญ์ แสงสุวรรณ
  ยุทธศาสตร์ชาติ บุศรา เข็มทอง
  การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พิธุวรรณ กิติคุณ
  Blockchain เทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ กฤตกร จินดาวัฒน์
  มาตรการทางกฏหมายเพื่อควบคุมการปลูกและการใช้กัญชาในครัวเรือนกรณีศึกษากฏหมายของรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ระบบศาลสุขภาพจิต : แนวทางการบริหารจัดการผู้กระทำผิดกฎหมายที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต รณชัย โตสมภาค
มกราคม 2560
  บทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เชษฐา ทองยิ่ง
  ความสำคัญของคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พิธุวรรณ กิติคุณ
  เมื่อสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) รติมา คชนันทน์
  สาธารณรัฐประชาชนจีนกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
ธันวาคม 2559
  การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาสู่การเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ของไทย ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  Big Data ในภาครัฐ วิชาญ ทรายอ่อน
  บทบาทของพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ยอดชาย วิถีพานิช
  อายุของสภาผู้แทนราษฎรและการยุบสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
  Brexit บทเรียนใหม่ของภูมิภาคนิยม จากสหภาพยุโรปสู่ประชาคมอาเซียน อรณิช รุ่งธิปานนท์
พฤศจิกายน 2559
  เชื้อเพลิงอัดแท่งผลผลิตผักตบชวาขยะวัชพืช ณิชชา บูรณสิงห์
ตุลาคม 2559
  ฟินแลนด์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) กฤตกร จินดาวัฒน์
  การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฤตกร จินดาวัฒน์
  น้ำมันเชื้อเพลิงผลผลิตจากขยะพลาสติก ณิชชา บูรณสิงห์
กันยายน 2559
  บัตรประจำตัวประชาชน โชคสุข กรกิตติชัย
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พิธุวรรณ กิติคุณ
  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
สิงหาคม 2559
  ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) วิชาญ ทรายอ่อน
  จักรยานบทเรียนจากต่างประเทศ : ส่งเสริมกิจกรรมนักปั่น อาริยา สุขโต
  การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน พิธุวรรณ กิติคุณ
  การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โชคสุข กรกิตติชัย
กรกฎาคม 2559
  ประเทศไทย 4.0 วิชาญ ทรายอ่อน
  การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) กับการปฏิรูปกฎหมาย อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  ก้าวต่อไปของการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย รณชัย โตสมภาค
  เชื้อเพลิงขยะ : แนวทางแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชนในอนาคต ณิชชา บูรณสิงห์
  มาตรา 50 ของสนธิสัญญาว่าด้วยสหภาพยุโรป (Treaty on European Union) กรณีสหราชอาณาจักรทำประชามติ Brexit จากสหภาพยุโรป ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
มิถุนายน 2559
  เชื้อเพลิงไฮโดรเจน : แหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อลดโลกร้อน ณิชชา บูรณสิงห์
  สะเต็มศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations 2005) บุศรา เข็มทอง
  มาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าด้วยการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ยอดชาย วิถีพานิช
  กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ: การปฏิรูปเมืองพัทยา วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
พฤษภาคม 2559
  การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  ซังข้าวโพด : เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเพื่อสิ่งแวดล้อม ณิชชา บูรณสิงห์
  สาธารณรัฐสิงคโปร์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โชคสุข กรกิตติชัย
  การขยายอายุเกษียณราชการกับระบบราชการไทย พิธุวรรณ กิติคุณ
  ท่าเรือแหลมฉบัง : โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  ภาษีน้ำอัดลม : ประชาชนสุขภาพดีรัฐมีรายได้เพิ่ม อานันท์ เกียรติสารพิภพ
มีนาคม 2559
  ภาครัฐไทยกับการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล พิธุวรรณ กิติคุณ
  1 ปี กับกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ณัฐพล ยิ่งกล้า
  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการและอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่และพันธุ์ไม้ยืนต้นเฉพาะถิ่นภายในเขตเมือง ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  การพัฒนาสนามบินภูมิภาคเพื่อการเปิดศตวรรษแห่งการบิน อาริยา สุขโต
  เรียนรู้ความสำเร็จระดับโลกจากอีคอมเมิร์ซจีน "Alibaba" : แนวคิดสู่ความมั่งคั่ง SMEs รติมา คชนันทน์
  ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ : แบบจัดสรรปันส่วนผสม แดนชัย ไชวิเศษ
  การปฏิรูป : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โชคสุข กรกิตติชัย
กุมภาพันธ์ 2559
  ขยะพลาสติก : ภัยใกล้ตัว ณิชชา บูรณสิงห์
  การปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  วิกฤติคลื่นความร้อน : ภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อม สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การปฎิรูปการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ: การปฏิรูปกรุงเทพมหานคร วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  การเมืองเมียนมากับทิศทางความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา อรณิช รุ่งธิปานนท์
  การพัฒนาศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบัง ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  โลกมุสลิม : ความขัดแย้งระหว่างนิกายสุหนี่กับชีอะห์ ยอดชาย วิถีพานิช
มกราคม 2559
  การนิรโทษกรรม แดนชัย ไชวิเศษ
  กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) บุศรา เข็มทอง
  อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โชคสุข กรกิตติชัย
  ก่อการร้าย : ภัยคุกคามไร้พรมแดน ยอดชาย วิถีพานิช
ธันวาคม 2558
  ระบบเลือกตั้งสำหรับประเทศไทย พิธุวรรณ กิติคุณ
  ปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการ วิชาญ ทรายอ่อน
  ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ณิชชา บูรณสิงห์
  พรรคการเมืองกับกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศไทย ชงคชาญ สุวรรณมณี
  คลัสเตอร์ : การรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อการแข่งขัน รติมา คชนันทน์
  การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ สวีณา พลพืชน์
  การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
พฤศจิกายน 2558
  การปฏิรูปภาคเกษตร วิริยะ คล้ายแดง
  รถยนต์แห่งชาติ : กรณีศึกษารถยนต์แห่งชาติประเทศเกาหลีใต้และประเทศมาเลเซีย ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  มาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  การส่งผู้ร้ายข้ามแดน: ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ศรันยา สีมา
  การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
  นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2540-ปัจจุบัน วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
พฤศจิกายน 2558
  คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ: คดีปราสาทพระวิหาร ยอดชาย วิถีพานิช
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ตอบโจทย์แบบไหนให้เหมาะกับประเทศไทยและเป็นสากล อรณิช รุ่งธิปานนท์
  ปฏิรูปการศึกษา : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชษฐา ทองยิ่ง
  น้ำบาดาล (groundwater) : แหล่งน้ำสำรอง สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 : กฎหมายกับการรองรับประชาคมอาเซียน อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาสู่ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติข้ามชาติ พิธุวรรณ กิติคุณ
กันยายน 2558
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แดนชัย ไชวิเศษ
  นวัตกรรม : ก้าวใหม่ SMEs สู่ธุรกิจยั่งยืน รติมา คชนันทน์
  ความมั่นคงแห่งชาติทางด้านการเมือง อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
สิงหาคม 2558
  กฎหมายค้ำประกันและการจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติม : ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
กรกฎาคม 2558
  สร้างตราสินค้า รุกตลาด AEC รติมา คชนันทน์
  แชร์ลูกโซ่ : รูปแบบหนึ่งของธุรกิจการเงินนอกระบบกับความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน วันวิภา สุขสวัสดิ์
  ระบอบประชาธิปไตยของไทยกับกระแสประชาธิปไตยโลก อรณิช รุ่งธิปานนท์
มิถุนายน 2558
  การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ : วาระแห่งชาติ ณัฐพล ยิ่งกล้า
  ขยะด้อยค่า : ประโยชน์ทางพลังงานที่คาดไม่ถึง ณิชชา บูรณสิงห์
  การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
พฤษภาคม 2558
  มลพิษทางอากาศ: การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของไทย สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  กระบวนการเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีมินดาเนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
เมษายน 2558
  หนี้นอกระบบ : นาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  การบริหารจัดการภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) พิธุวรรณ กิติคุณ
  การยุบเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โชคสุข กรกิตติชัย
มีนาคม 2558
  การห้ามเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามมาตรา 35 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข : แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข รณชัย โตสมภาค
  เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) : นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
กุมภาพันธ์ 2558
  องค์กรที่ควรจัดการเลือกตั้ง โชคสุข กรกิตติชัย
  การใช้ความรุนแรงในครอบครัว : กฏหมายช่วยได้ บุศรา เข็มทอง
มกราคม 2558
  พลังงานสะอาด ทางเลือกใหม่คนไทย ณิชชา บูรณสิงห์
2557
สิงหาคม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
กรกฎาคม กฎหมายติดตามทวงหนี้อย่างเป็นธรรม : กฎหมายความหวังของลูกหนี้ วันวิภา สุขสวัสดิ์
มิถุนายน คุณแม่วัยใส : แนวทางป้องกันและแก้ไข มาลินี คงรื่น
มิถุนายน รถไฟรางคู่ : ระบบรางที่รอการพัฒนา อาริยา สุขโต
พฤษภาคม การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ในประเทศไทย ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
พฤษภาคม นโยบายค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท เชษฐา ทองยิ่ง
เมษายน โครงการรับจำนำข้าว สวีณา พลพืชน์
เมษายน สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมของประเทศไทย วิชาญ ทรายอ่อน
กุมภาพันธ์ การตลาดเพื่อการเมือง : การเลือกตั้งเพื่อชัยชนะ? รติมา ศารทะประภา
2556
พฤศจิกายน ทะเลสีดำ กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และจะพ้นจากวิกฤติได้อย่างไร พุทธชาติ ทองเอม
ตุลาคม วิกฤตยางพารา สวีณา พลพืชน์
ตุลาคม พุกาม : เส้นทางสู่ความเป็นมรดกโลก รณชัย โตสมภาค
กันยายน ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
กรกฎาคม เลือกตั้งมาเลเซีย 2556 : ชัยชนะของผู้แพ้? ยอดชาย วิถีพานิช
     
 
 
 
HOME | MENU
Physical Object: กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 2 3 Digital Object: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

Last updated: 18/6/2562