"ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา"
 
 
หัวข้อนิทรรศการ "ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา"
       
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เนื่องในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 นับเป็นมหามงคลยิ่ง ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีมาสู่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น จึงเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมตลอดถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม เพื่อถวายความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงพสกนิกรภายในเบื้องพระบรมโพธิสมภาร

ในโอกาสมหามงคลนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ จึงได้จัดกิกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยกำหนดแผนการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา แบ่งออกเป็น 4 ตอนครอบคลุมการจัดแสดงนิทรรศการตลอดทั้งปี ดังนี้

(1) "รัฐธรรมนูญในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"
(2) "กษัตราประชาธิปไตย"
(3) "รัฐธรรมนูญใหม่ของคนไทย"
(4) "ก้าวไกลการเลือกตั้ง"

นอกจากนี้ ในวันเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯวันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2550 ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาบนที่สูง" ทรงบรรยายโดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และการเสวนาเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง "พระราชอัจฉริยภาพยิ่งใหญ่ในสยาม" ร่วมเสวนาโดยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีรองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

 
     
  วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับประเทศไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี 2550
 
         
 
ชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
   
         
    1. เรื่อง "รัฐธรรมนูญในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2550 ณ บริเวณห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์รัฐสภา    
    2. เรื่อง "ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา : กษัตราประชาธิปไตย" ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2550 ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1    
    3. เรื่อง "ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา : รัฐธรรมนูญใหม่ของคนไทย" ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2550 ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1    
    4. เรื่อง "ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา : ก้าวไกลการเลือกตั้ง" จัดแสดงก่อนการเลือกตั้ง ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1    
         

กำหนดการ
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2550
ณ บริเวณกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้นล่าง อาคารรัฐสภา 1

 
8.30 น.

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ชั้นล่าง อาคารรัฐสภา 1

8.45 น.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี

8.50 น. นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน
8.55 น.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ แล้วกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

9.00-10.00 น.

บรรยายเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาบนที่สูง ทรงบรรยายโดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

10.00 น.

นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทูลเชิญหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เชิญนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญรองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

10.30-12.00 น.

เสวนาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พระราชอัจฉริยภาพยิ่งใหญ่ในสยาม
วิทยากร : ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้ดำเนินการ : รศ.ธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

   
  บทความเฉลิมพระเกียรติ  
         
 
ธ เสด็จเถลิงราชย์ เพื่อราษฎรโดยแท้    
 
   
 
เพราะพระบารมีปกเกล้า เหล่าประชาจึงสงบ ร่มเย็น  
 
รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 
สมัชชาแห่งชาติ...พระมหากรุณาธิคุณจากราชาแห่งประชาธิปไตย  
 
พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495    
 
พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511    
 
พระมหากษัตราประชาธิปไตย    
         
  รายละเอียดดังกล่าวนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะอนุกรรมการ จัดแสดง นิทรรศการและเสวนาเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดแสดงนิทรรศการ ชุด ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา ณ บริเวณ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้นล่าง อาคารรัฐสภา 1 ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ต่อเนื่องไปถึงสิ้นปี 2550  
 
  หนังสือ  
         
 
หนังสือ ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา : กษัตราประชาธิปไตย

 

 

ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา : กษัตราประชาธิปไตย
หนังสือที่ระลึกการจัดแสดงนิทรรศการ และเสวนาเฉลิมพระเกียรติฯ

   
         
 
หนังสือ ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา

 

 

ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา
หนังสือที่ระลึกการจัดแสดงนิทรรศการ และเสวนาเฉลิมพระเกียรติฯ ฉบับสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

   
         
 
     
  ประมวลภาพนิทรรศการ  
         
 
ลงทะเบียนชมนิทรรศการและเสวนาเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุเทพ เอี่ยมคง ผู้ดำเนินรายการ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงบรรยาย ผู้ร่วมงานนิทรรศการและเสวนาเฉลิมพระเกียรติฯ
   
         
 
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชมสินค้าจากมูลนิธิโครงการหลวง
   
         
 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ "ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา ตอน กษัตราประชาธิปไตย" นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย เสวนาเฉลิมพระเกียรติฯ โดย ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม, รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และรศ.ธงทอง จันทรางศุ
   
 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Content & Electronic File: คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โทร. 0 2244 2070, 0 2244 2064
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2244 1398 โทรสาร 0 2244 1083
Last update : 15/2/2554

MUSEUM | E-BOOK | HOME