สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
ebook logo
ผลงานวิจัยของรัฐสภา parliamentary research
 

 

 

 
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ || งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา || งานวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
     
     
 
 
   
  2561 bullet รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ประชาคมอาเซียนกับการปรับปรุงกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าของไทย (ASEAN Community and the Reformation of the Thai Trade and Economic Law)  
  2560 bullet รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายไทยตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงอาเซียนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Thai Law Enforcement of Obligations under the ASEAN Agreements on Environment)  
     
     
     
     
  2555  
 
2553
 
 
2550
 
 
2547
bullet ระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานธุรการในสังกัดรัฐสภา [1] [2]
 
 
2546
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง สาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรในสิบปีข้างหน้า [1] [2] [3]
 
     
     
 
2543
 
    bullet รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน  
  2542 bullet รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบการคลังของการปกครองท้องถิ่นไทย ศึกษาเฉพาะกรณีเงินอุดหนุน  
    bullet รายงานการวิจัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย  
    bullet รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
   
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง อำนาจหน้าที่และบทบาทของสมาชิกรัฐสภาไทยที่มาจากการแต่งตั้ง [1] [2]
 
     
     
   
     
   
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง พ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย [1] [2]
 
   
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง กระบวนการยุติธรรมกับการถ่วงดุลอำนาจโดยรัฐสภาไทย [1] [2]
 
 
2541
 
     
   
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภาไทย ระหว่าง พ.ศ.2518-2539 [1] [2] [3]
 
     
   
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทของพรรคการเมืองไทยในการจัดตั้งรัฐบาลผสม [1] [2] [3]
 
     
     
   
     
   
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง องค์กรการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : องค์กรจัดการเลือกตั้ง [1] [2]
 
     
     
     
  2540 bullet รายงานการวิจัย เรื่อง ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของจังหวัดเพื่อการพัฒนาสถาบันนิติบัญญัติ  
 
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ [1] [2] [3]
   
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจทัศนคติและความพร้อมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ [1] [2]
   
   
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะของสภาผู้แทนราษฎรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะทำงานของคณะกรรมาธิการ, ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การให้บริการข้อมูลทางวิชาการและสวัสดิการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [1] [2]
  2538 bullet รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของสมาชิกรัฐสภากับการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา : ศึกษาในแง่ของโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การจัดองค์การ กระบวนการดำเนินงานและกฎหมายรองรับ  
 
2537
Home
ข้อมูลทุนการวิจัยและพัฒนา : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2244 2067
Digital Object : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 2073
Last update: 25/6/2562